بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

نویسندگان

فاطمه شهسواری

هادی نصرتی موموندی

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم کرج 1، کرج 2، کرج 3 و کرج 4 به عنوان فاکتور فرعی درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثر تراکم و هم چنین رقم بر عملکرد ماده تر و خشک کل، وزن خشک برگ و ساقه، شاخص سطح برگ، ارتفاع و قطر ساقه معنی دار شد. در تراکم 166 هزار بوته در هکتار همه صفات به جزء قطر ساقه برتری معنی دار نسبت به تراکم 133 هزار بوته در هکتار داشتند. رقم کرج 2 از لحاظ عملکرد ماده تر و خشک، وزن خشک برگ و ساقه و شاخص سطح برگ نسبت به ارقام دیگر دارای برتری معنی دار بود. بیش ترین ارتفاع ساقه (3/193سانتی متر) از رقم کرج 1 و بیش ترین قطر ساقه (26/2سانتی متر) از رقم کرج 3 به دست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برسی اثرات تراکم بوته بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد چهار رقم سورگوم علوفه ای در منطقه دامغان

این تحقیق با هدف بررسی اثر تراکم بوته بر ویژگی های مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد علوفه خشک چهار رقم سورگوم علوفه ایدر کشت دوم سال زراعی 91 - 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد دامغان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرحبلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجراء شد. فاکتورهای مرد بررسی شامل تراکم بوته در 3 سطح 88 ، 133 و 266 هزار بوته در هکتار و رقم در4 سطح اسپیدفید )زودرس...

متن کامل

اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثرات فاصله بین ردیف کاشت و فاصله روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی در قالب یک طرح اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در بهار سال 1380 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه لورک اجرا شد. کرت اصلی شامل سه فاصله ردیف کاشت (45، 60 و 75 سانتی متر) و کرت های فرعی شامل نه تیمار حاصل از فاکتوریل سه رقم سورگوم علوفه ای (kfs1, is722,...

متن کامل

بررسی اثر تراکم و رقم بر عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه بیرجند

به منظور تعیین مناسب ترین تراکم بوته بر روی عملکرد رقم سورگرم علوفه ای اسپیدفید، و دو لاین امید بخش KFS1 و MFS2، دو آزمایش جدا گانه در سال های 1379 و 1380 در ایستگاه تحقیقاتکشاورزی بیرجند در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. سطوح مختلف تراکم بوته شامل 20، 25، 30، 35 و 40 بوته در متر مربع و صفات ارتفاع گیاه، تعداد کل برگ، قطر ساقه، درصد ساقه،تعداد پنجه، تع...

متن کامل

تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن در عملکرد علوفه تر و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای

این تحقیق به منظور بررسی تراکم و مصرف سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، واقع در 5 کیلومتری جاده خمین انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. عامل مقادیر کود اوره در سه سطح: 150، 250 و 350 کیلوگرم در هکتار و عامل ترا...

متن کامل

مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار شامل 15 تیمار بصورت سه رقم (توده محلی قلمی طبسی، رقمf1104 و رقم (speed feed x پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یک هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش صف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فیزیولوژی گیاهان زراعی

جلد ۴، شماره ۱۴، صفحات ۸۳-۹۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023