تعیین مؤثرترین شاخص های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت های کاشان و آران بیدگل)

نویسندگان

سید علی وصالی

غلامرضا زهتابیان

حسین آذرنیوند

چکیده

یکی از معیارهای مهم در پدیده بیابان زایی معیار آب و آبیاری است که تحت تأثیر شاخص های مختلفی می باشد و همگی تحت تأثیر فعالیت های انسانی هستند. در این پژوهش به منظور تعیین مهمترین شاخص آب و آبیاری در بیابان‎زایی دشت کاشان و آران بیدگل و نشان دادن اهمیت مسئله فعالیت های انسانی در پدیده بیابان زایی پس از عملیات میدانی و جمع آوری اطلاعات لازم، به بررسی 13 شاخص آب و آبیاری با استفاده از مدل imdpa پرداخته شد. در پایان نقشه بیابان زایی حاصل از شاخص ها در سطح منطقه مورد مطالعه بر پایه واحدهای کاری در محیط gis تهیه شد. نتایج پژوهش نشان داد که 58/84% از مساحت منطقه مورد مطالعه در طبقه شدید و 42/15% در طبقه متوسط بیابان زایی قرار دارد که بیشترین ارزش عددی به ترتیب مربوط به واحدهای کاری دشت ریگی واقع در دشت سر اپانداژ، اراضی مسکونی و صنعتی، اراضی کشاورزی دشت سر پوشیده و اپانداژ با طبقه شدید می باشد. تجزیه و تحلیل انجام شده بر روی میانگین وزنی ارزش های کمی شاخص های موثر بر معیار آب و آبیاری در منطقه نشان می دهد شاخص مقدار ساعت پمپاژ آب تأثیر گذارترین شاخص در افزایش بیابان زایی منطقه می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل)

یکی از معیارهای مهم در پدیده بیابان‌زایی معیار آب و آبیاری است که تحت تأثیر شاخص‌های مختلفی می‌باشد و همگی تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی هستند. در این پژوهش به‌منظور تعیین مهمترین شاخص آب و آبیاری در بیابان‎زایی دشت کاشان و آران بیدگل و نشان دادن اهمیت مسئله فعالیت‌های انسانی در پدیده بیابان‌زایی پس از عملیات میدانی و جمع آوری اطلاعات لازم، به بررسی 13 شاخص آب و آبیاری با استفاده از مدل IMDPA پرد...

متن کامل

شناسایی و تعیین ژنوتایپ آکانتامبا در منابع آب آشامیدنی روستایی کاشان و آران بیدگل

Background and purpose: Acanthamoeba spp. are an opportunistic protozoan in environmental sources that can cause respiratory infection and keratitis. The present study was conducted to determine the prevalence and genotypes of Acanthamoeba in rural drinking water sources in Kashan and Aran-Bidgol, Iran. Materials and methods: In this study, 162 samples from 54 drinking water sources were colle...

متن کامل

عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

امروزه مفهوم سرمایه فرهنگی به‌عنوان شناخت و ادراک فرهنگی و شیوه‌های عمل متناسب صلاحیت‌های فرهیختگی و نیز شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی قرار گرفته است. هدف اساسی این مقاله، چگونگی پیوند و تعامل متغیرهای میزان هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی با میزان سرمایه فرهنگی در جامعه آماری مورد مطالعه است. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داد...

متن کامل

بررسی وضعیت خشکسالی دشت کاشان شامل شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل (نوش‌آباد) با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI)

خشکسالی پدیده‌ای خزنده است، که تاثیرات زیاد و تهدید کننده ای بر زندگی انسان دارد. خشکسالی را در یک دوره زمانی با هوای نامعمول خشک که به حد کافی با فقدان آب به علت عدم تعادل هیدرولوژیک روبرو است تعریف می‌کنند.در خشکسالی چهار ویژگی عمده مورد مطالعه قرار می‌گیرد که عبارتند از شدت، مدت، فراوانی و گستره خشکسالی. هدف از این تحقیق پهنه‌بندی شدت خشکسالی در دشت کاشان می‌باشد. به این منظور، از شاخص بارش ...

متن کامل

مطالعه وضعیت کیفیت فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

کیفیت زندگی پدیده‌ای است که در واکنش به پیشرفت‌های صنعتی و تخریب محیط زیست وارد دنیای فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها شده است. این پیشرفت‌ها موجب تنوع کالاها و خدمات شده است. البته به همان میزان به افزایش رضایت افراد از زندگی و بهبود کیفیت زندگی آن‌ها منجر نشده است. بر این مبنا بررسی وضعیت کیفیت زندگی (فرهنگی و اجتماعی) به بحثی گسترده در جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش...

متن کامل

عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

امروزه مفهوم سرمایه فرهنگی به عنوان شناخت و ادراک فرهنگی و شیوه های عمل متناسب صلاحیت های فرهیختگی و نیز شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی قرار گرفته است. هدف اساسی این مقاله، چگونگی پیوند و تعامل متغیرهای میزان هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی با میزان سرمایه فرهنگی در جامعه آماری مورد مطالعه است. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داد...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مدیریت بیابان

جلد ۳، شماره ۶، صفحات ۲۵-۳۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021