برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

محمد صاحب هنر

محمد مرادی شهربابک

سیدرضا میرائی آشتیانی

محمدباقر صیادنژاد

چکیده

در این مطالعه، روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران، با استفاده از داده های مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور مربوط به گاوهای زایش اول بین سال های 1370 الی 1385 برآورد شد. جهت بررسی برخی عوامل موثر بر تغییرات روند ژنتیکی از داده های 18 واحد گاوداری دارای رکوردهای مورد نظر استفاده شد. اجزاء ماتریس (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از تجزیه همزمان پنج صفتی و الگوریتم ترکیبی em-ai نرم افزار wombat برآورد گردید. وراثت پذیری صفات شیر، چربی، پروتئین، درصد چربی و درصد پروتئین به ترتیب، 255/0، 197/0، 210/0، 317/0 و 308/0 برآورد شد. روند ژنتیکی از تابعیت خطی میانگین بهترین پیش بینی نااریب خطی ارزش اصلاحی حیوانات بر سال تولد برآورد گردید. روند ژنتیکی در کل جمعیت برای صفات شیر، چربی و پروتئین به ترتیب برابر 655/2± 437/35، 059/0± 714/0، 069/0± 945/0 کیلوگرم و برای درصد چربی و درصد پروتئین 0005/0± 006/0- و 0002/0± 002/0- بدست آمد (001/0>p). مقایسه روند ژنتیکی 18 گله با یکدیگر نشان داد که بین روند ژنتیکی برآورد شده در گله های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0>p). در بررسی تأثیر برخی عوامل باروری بر روند ژنتیکی، تأثیر سن در زمان اولین زایش (01/0>p) و میانگین تعداد زایش (05/0>p) بر روند ژنتیکی صفات تولیدی معنی دار شد. اثر حذف دام ها بر روند ژنتیکی صفات تولیدی معنی دار بود (05/0>p). در گله های مورد بررسی بطور عمده دام ها تحت عوامل غیرارادی حذف شده و سهم حذف ارادی اندک بود. تأثیر حذف غیرارادی بر روند ژنتیکی معنی دار بود (01/0>p).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

در این پژوهش، برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات موجود در مرکز اصلاح نژاد دام کشور که در طی سال‌های 1366 تا 1383 تهیه شده بود، استفاده شد. برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از رکوردهای دوره شیردهی اول و روش حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم AIREML صورت گرفت. ارزیابی ژنتیکی و پیش بینی ارزش‌های اصلاحی حیوانات با استف...

متن کامل

برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

در این پژوهش، برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات موجود در مرکز اصلاح نژاد دام کشور که در طی سال های 1366 تا 1383 تهیه شده بود، استفاده شد. برآورد مؤلفه های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از رکوردهای دوره شیردهی اول و روش حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم aireml صورت گرفت. ارزیابی ژنتیکی و پیش بینی ارزش های اصلاحی حیوانات با استف...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و باروری گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 15 گله از سراسر کشورکه به مدت 24 سال (1359- 1383) توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد ها با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و در قالب مدل حیوانی و با استفاده از نرم افزارهای DFREML و MATVEC انجام شدند. برآورد وراثت پذیری صفات تولیدی متوسط و در دامنه 15/0 (...

متن کامل

اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران

اثر هم‌خونی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی، ارزش‌های اصلاحی و روند ژنتیکی صفات تولیدی (شیر، چربی و پروتئین)، صفات تولیدمثل (سن در اولین زایش، فاصله اولین تلقیح تا تلقیح منجر به آبستنی، فاصله گوساله‌زائی، فاصله بین زایش تا اولین تلقیح، و آسان‌زائی) و ماندگاری گاوهای هلشتاین در ایران، مورد مطالعه قرار گرفت. ضریب هم‌خونی هر حیوان با استفاده از شجره 29844 گاو نر و 822599 گاو ماده موجود در کشور، پس از ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم دامی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN 2008-4773

دوره 41

شماره 2 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023