× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

investigating the relationship among components of emotional intelligence, reflectivity and burnout and their relationship with efl teachers’ educational degrees

نویسندگان

محمد هادی محمودی

روژین قصلانی

چکیده

the present study was conductedto investigate the relationship among the components of teachers’ burnout, emotional intelligence, and reflectivity with a sample of 125 iranian efl teachers from several private language institutes in kurdistan and hamedan. moreover, differences in the components of teachers’ burnout, emotional intelligence, and reflectivity were examined with respect to teachers’ educational degree. to answer the research questions, the maslach burnout inventory-educators survey (maslach, jackson, &leiter;, 1996), teacher reflectivity (akbari, behzadpour and dadvand, 2010) and bar-on eq-i (1997) were used. the findings showed that emotional intelligence and reflectivity were reversely correlated with burnout. in addition, there were significant relationships among some of the components of emotional intelligence and reflectivity with burnout components. the results of the study also revealed that there were significant differences between teachers’ level of emotional intelligence with respect to their educational degree. however, no significant differences were found between teachers’ burnout and reflectivity with respect to their educational degree. based on the results of this study, it is suggested that reflection and emotional learning programs be incorporated into efl teachers’ training programs to focus particularly on developing skills in preventing burnout.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Few studies can be found which have directly addressed the issue of burn-out by considering the influence of teachers’ coping resources such as emotional intelligence and reflectivity especially in an EFL context. Therefore, in order to bridge this gap, the present study was conducted to investigate the relationship among teachers’ burnout, emotional intelligence, and reflectivity with a sample...

few studies can be found which have directly addressed the issue of burn-out by considering the influence of teachers’ coping resources such as emotional intelligence and reflectivity especially in an efl context. therefore, in order to bridge this gap, the present study was conducted to investigate the relationship among teachers’ burnout, emotional intelligence, and reflectivity with a sample...

این تحقیق در ساختار چهار مرحله ای خود هشت هدف را دنبال کرد: در مرحله اول، تنها هدف طراحی و معتبر سازی پرسشنامه ای بومی بر اساس مدل فرهنگی شش بعدی هافستد (2010) بود. این کار با استفاده از داده های جمع شده از 370 نفر و توسط روش آماری sem انجام شد. مرحله دوم که با استفاده از داده های جمع شده از 170 معلم زبان انگلیسی انجام شد دارای دو هدف بود: هدف اول، بررسی فرسایش کاری معلمان زبان از دید ابعاد فره...

educational researchers have provided evidence that teachers’ emotional intelligence has strong effects on various aspects of teaching and learning. yet, in the field of teaching english to speakers of other languages (tesol), inquiry into teachers’ emotional intelligence is nearly limited. given its documented powerful impact on teaching practices and student learning, it is critical to pursue...

the skill of reading in english as a foreign language is an important and challenging one which is affected both by linguistic and extra linguistic factors. since vocabularies are part and parcel of every reading comprehension text, knowing enough vocabulary always facilitates this process. however, guessing strategy as one of the most important strategies has consistently ignored by language l...