مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام توتون (nicotiana tabacum l.)

نویسندگان

فاطمه منصورقناعی

حبیب اله سمیع زاده لاهیجی

بابک ربیعی

مرداویج شعاعی دیلمی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی روابط بین عملکرد برگ توتون و اجزای آن با استفاده از 118 واریته توتون، در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات توتون گیلان اجرا شد. بیست و سه صفت بر اساس پنج بوته تصادفی از هر واریته مورد ارزیابی قرار گرفت. همبستگی بین عملکرد برگ خشک با ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول برگ، عرض برگ، ضریب سطح برگ، طول میانگره های بالا و وسط و پایین، روز تا گلدهی، عملکرد برگ سبز، وزن بوته سبز، عملکرد بیولوژیک، درصد ماده خشک و شاخص برداشت مثبت و معنی دار و با شاخص شکل برگ، دوره گلدهی، طول گل آذین و درصد آلودگی به نماتد منفی و معنی دار بود. در تجزیه رگرسیون گام به گام صفات عملکرد برگ سبز، درصد ماده خشک، ارتفاع بوته و ضریب سطح برگ بیشترین عوامل موثر بر عملکرد برگ خشک بودند. طبق نتایج تجزیه علیت بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد برگ خشک مربوط به عملکرد برگ سبز بود. در تجزیه علیت بین عملکرد برگ سبز با سایر صفات مورد مطالعه صفات وزن بوته سبز و طول برگ بالاترین اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبت بر روی عملکرد برگ سبز اعمال نمودند. درتجزیه به عامل ها، هفت عامل مستقل از هم 54/80 درصد از تنوع کل داده ها را توجیه نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام توتون (Nicotiana tabacum L.)

این تحقیق به منظور بررسی روابط بین عملکرد برگ توتون و اجزای آن با استفاده از 118 واریته توتون، در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات توتون گیلان اجرا شد. بیست و سه صفت بر اساس پنج بوته تصادفی از هر واریته مورد ارزیابی قرار گرفت. همبستگی بین عملکرد برگ خشک با ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول برگ، عرض برگ، ضریب سطح برگ، طول میانگره های بالا و وسط و پایین، روز تا گلدهی، عملکرد برگ سبز، وزن بوته سبز، عملکرد بیول...

متن کامل

اثر غلظت‌های مختلف کلر آب آبیاری بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه توتون (Nicotiana tabacum L.)

Chloride is an essential micronutrient for plants growth however it accumulates in large amounts in tobacco plants rapidly. To evaluate the effects of chloride concentrations in irrigating water on yield and growth indices of tobacco plant which has an important economic value, an outdoor pot experiment was established in completely randomized design during 2010 crop year at Guilan Tobacco Rese...

متن کامل

ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در عملکرد شش رقم توتون ویرجینیا (.Nicotiana tabacum L)

به منظور ارزیابی تحمل ارقام توتون در برابر خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش، آزمایشی در سال زراعی 84-1383 در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با شش رقم توتون ویرجینیا در چهار تکرار در شرایط گلدانی اجرا شد. شش رقم توتون ویرجینیـا به نام های کوکر 347، کوکر 258، کوکر 176، کوکر 319، کنتاکی 326 اف و مک نایر 944 اف در دو سطح آبیاری شامل آبیاری در حد ظرفیت مزرعه ای (آبیاری زمانی که رطوبت ...

متن کامل

مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در برنج

تحقیقی به منظور تعیین روابط میان عملکرد دانه و اجزای عملکرد در 36 ژنوتیپ برنج در مؤسسه تحقیقات برنج (رشت)در قالب طرح لاتیس ساده در سال 1379 انجام گرفت . در این تحقیق هفده صفت شامل ع ملکرد دانه، تعداد خوشه در بوته ، تعداد دانه سالم در خوشه، وزن صد دانه، طول، عرض و مساحت برگ، ارتفاع بوته، طول ساقه، مقدار آمیلوز، غلظت ژل، وزن خوشه، طول، عرض و شکل دانه، روزهای تا 50 درصد گلدهی و رسیدن کامل با اند...

متن کامل

مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در 30 رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

  This research was conducted in order to determine the relationship between grain yield and yield components, using 30 common bean varieties in a randomized complete block design with four replications at the Agricultural filed faculty of Agriculture,Tehran university In this study 18 traits were assessed on 10 random plants from each plot. The result showed that there were significant differe...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
زراعت (پژوهش و سازندگی)

ناشر: مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

ISSN 2423-5423

دوره 27

شماره 103 2014

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023