تلفیق تحلیل شبکه یی پوششی داده ها و کارت ارزیابی متوازن به منظور بهبود ارزیابی عملکرد

نویسندگان

عماد روغنیان

دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی جواد انصاری فر

دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی علی قوامی فر

دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

«ارزیابی عملکرد» فرایندی است که به سازمان ها فرصت می دهد تا مسائلسازمانی خود را شناسایی کنند و درصورت نیاز، اقدام مناسب را برایبهبود عملکرد به عمل آورند. در دهه های اخیر، ادبیات مدیریتی توجهروزافزونی به مسئله ی اندازه گیری عملکرد سازمان داشته است. از سویی با ظهور عصر اطلاعات، دیگر ارزیابی عملکرد سازمان ها تنها با تحلیل معیارهای گذشته امکان پذیر نیست. در پژوهش حاضر مدل پیشنهادی با تلفیق مدل شبکه یی تحلیل پوششی داده ها و کارت ارزیابی متوازن اینامکان را برای مدیران سازمان ها ایجاد می کند تا با در نظر گرفتن همه ی اقدامات مهم عملیاتی به بهینه سازی عملکردهای فرعی سازمان خود بپردازند. همچنین ارزیابی واحدهای سازمانی را از چهار نقطه نظر در اختیار مدیران قرار می دهد. با تحلیل نتایج حاصل از مدل مذکور و نیز شناسایی واحدهای ناکارا،می توان اقدامات اصلاحی را به منظور بهبود عملکرد سازمان انجام داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تلفیق تحلیل شبکه‌یی پوششی داده‌ها و کارت ارزیابی متوازن به‌منظور بهبود ارزیابی عملکرد

«ارزیابی عملکرد» فرایندی است که به سازمان‌ها فرصت می‌دهد تا مسائلسازمانی خود را شناسایی کنند و درصورت نیاز، اقدام مناسب را برایبهبود عملکرد به عمل آورند. در دهه‌های اخیر، ادبیات مدیریتی توجهروزافزونی به مسئله‌ی اندازه‌گیری عملکرد سازمان داشته است. از سویی با ظهور عصر اطلاعات، دیگر ارزیابی عملکرد سازمان‌ها تنها با تحلیل معیارهای گذشته امکان‌پذیر نیست. در پژوهش حاضر مدل پیشنهادی با تلفیق مدل شبکه...

متن کامل

کاربرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی عملکرد مراکز صدا و سیما

امروزه یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها ارزیابی عملکرد است. بنابراین ضروری است در ارزیابی عملکرد از سیستمی استفاده شود که در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گیرد و میزان کارایی سازمان محاسبه گردد. این تحقیق در پی ارائه مدلی جدید برای ارزیابی عملکرد مراکز استانی صدا و سیما با تلفیق کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده ها است، بنابراین با استفاده از نظر مدیران...

متن کامل

کاربرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی عملکرد مراکز صدا و سیما

امروزه یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها ارزیابی عملکرد است. بنابراین ضروری است در ارزیابی عملکرد از سیستمی استفاده شود که در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گیرد و میزان کارایی سازمان محاسبه گردد. این تحقیق در پی ارائه مدلی جدید برای ارزیابی عملکرد مراکز استانی صدا و سیما با تلفیق کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده ها است، بنابراین با استفاده از نظر مدیران...

متن کامل

تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات

In order to evaluate the performance and desirability of the activities of its units each organization needs an evaluation system to assess this desirability and it is more important for financial institutions, including information technology-based companies. Data envelopment analysis (DEA) is a non-parametric method to measure the effectiveness and efficiency of decision-making units (DMUs). ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بهره برداری از شبکه های آبیاری به روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

Recent studies have shown poor performance of irrigation systems, which indicates the requirement for special attention to performance improvement. The first step for improving the performance of irrigation systems is evaluation of the present situation. Performance evaluation methodologies presented so far are either qualitative such as DA (Diagnostic Analysis), RA (Rapid Appraisal) and FA (Fr...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بهره برداری از شبکه های آبیاری به روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

Recent studies have shown poor performance of irrigation systems, which indicates the requirement for special attention to performance improvement. The first step for improving the performance of irrigation systems is evaluation of the present situation. Performance evaluation methodologies presented so far are either qualitative such as DA (Diagnostic Analysis), RA (Rapid Appraisal) and FA (Fr...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مهندسی صنایع و مدیریت

جلد ۳۱، شماره ۱، صفحات ۳-۱۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023