تأثیر نیروهای اهرمی شدن در روند طراحی اتصالات نیمه گیردار پیچی

نویسندگان

یوسف حسین زاده

دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه تبریز محمدعلی لطف الهی یقین

دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه تبریز محمدرضا فرج پور

دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه تبریز

چکیده

در این نوشتار، با اصلاح روش تحلیل و طراحی اتصالات پیچی نیمه گیردار با ورق انتهایی، روشی دقیق برای طراحی این نوع از اتصالات با فلسفه ی طراحی مقاومت مجاز )a s d( ارائه شده است. مدل های اجزای محدود اتصالات پیچی با ورق انتهایی در هندسه های مختلف ایجاد، دقت آن ها با نتایج آزمایشگاهی ارزیابی، و به اثر اهرمی شدن ورق اتصال در این مدل ها توجه شده است. برای محاسبه ی سختی، تغییرشکل ورق اتصال و نحوه ی توزیع فشار تماسی بین صفحه یی حاصل از پدیده ی اهرمی شدن، از مدل های گسیختگی اتصال t در ترازهای مختلف ورق استفاده شده است و با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل پارامتریک اتصالات مفصلی، نیمه گیردار، و t، روشی بهینه برای محاسبه ی نیروهای اهرمی شدن ارائه و سپس روشی بهبودیافته برای طراحی اتصالات نیمه گیردار با درنظرگرفتن آثار نیروهای اهرمی شدن پیشنهاد شده است. ارزیابی دقت روش پیشنهادی در مقایسه با رفتار واقعی اتصال و روش های متداولطراحی، کارایی و دقت مناسب این روش را برای طراحی اتصالات پیچی نیمه گیردار ارائه شده نشان می دهد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر نیروهای اهرمی‌شدن در روند طراحی اتصالات نیمه‌گیردار پیچی

در این نوشتار، با اصلاح روش تحلیل و طراحی اتصالات پیچی نیمه‌گیردار با ورق انتهایی، روشی دقیق برای طراحی این نوع از اتصالات با فلسفه‌ی طراحی مقاومت مجاز )A‌S‌D( ارائه شده است. مدل‌های اجزای محدود اتصالات پیچی با ورق انتهایی در هندسه‌های مختلف ایجاد، دقت آن‌ها با نتایج آزمایشگاهی ارزیابی، و به اثر اهرمی‌شدن ورق اتصال در این مدل‌ها توجه شده است. برای محاسبه‌ی سختی، تغییرشکل ورق اتصال و نحوه‌ی توزی...

متن کامل

مقایسه‌ی روش‌های تحلیل عددی آسیب پیش‌رونده در اتصالات پیچی کامپوزیتی و ارایه مدلی جدید برای تحلیل اتصالات پیچی

اتصالات به‌علت حساسیت بیشتر در برابر انتقال بار، تمرکز تنش و ناهمگونی طرفین اتصال (جنس، هندسه و شرایط مرزی)، یکی از مهم‌ترین اجزا در سازه‌های کامپوزیتی هستند. تحلیل عددی تمامی اتصالاتی که در یک سازه‌ی بزرگ وجود دارد کار زمان‌بر و پر هزینه‌ای است. استفاده از معیارهای مناسب برای یافتن بحرانی‌ترین اتصال مکانیکی در مدل‌سازی دقیق اتصالات سازه‌های بزرگ، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به ب...

متن کامل

جزئیات اجرایی نوآورانه در اتصالات گیردار تیر به ستونهای صلیبی

کاربرد ستونهای صلیبی با استفاده از اتصالات پیچ و مهره ای در قاب های خمشی دوطرفه و  سیستم های لوله ای به دلیل ارجحیت معماری رو به افزایش است. اجرای ورق های مضاعف برای تقویت برشی چشمه اتصال و اجرای ورق پیوستگی با توجه به الزامات اتصالات گیردار در قاب های خمشی ویژه جزئیات اجرایی مناسبی نیاز دارد که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. تحقیقات زیادی در این زمینه وجود ندارد و در این مقاله دو جزئیات اج...

متن کامل

تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز

در این مقاله مشخصه های سختی و مقاومت اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز به کمک مدل اجزاء محدود غیر ارتجاعی مورد بحث قرار می گیرد و نتایج نظری با ملاحظات آزمایشگاهی موجود مقایسه می گردند. برای انجام تحلیل سه بعدی (3D) از نرم افزار ANSYS که یک کد اجزاء محدود عمومی است استفاده می شود. کلیه اعضای اصلی که پاسخ کلی این اتصالات را تحت تأثیر قرار می دهند , شامل ستون , تیر,پیچ, خمیری شدن مواد, سختی کرنش...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مهندسی عمران شریف

جلد ۲۰۱۲، شماره ۴، صفحات ۳-۱۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023