تدریس و یادگیری مکالمه به زبان فرانسه در دانشگاه های ایران: مورد مطالعه دانشگاه تبریز

نویسندگان

marzieh balighi

maîre assistante, université de tabriz mina norouzi

doctorante en langue et littérature françaises, université de tabriz

چکیده

در این مقاله، هدف ما مطالعه جایگاه تدریس و یادگیری مکالمه به زبان فرانسه در دانشگاه­های ایران است. برای بررسی این امر که در تدریس زبان فرانسه به وضوح تعریف نشده است، در نظر داریم مکالمات شفاهی دانشجویان ورودی سالهای 1394-1391 مقطع لیسانس در رشته زبان و ادبیات فرانسه را در دانشگاه تبریز مورد مطالعه قرار دهیم. در واقع، مشکل گفتمان و مکالمۀ شفاهی به زبان فرانسه تعداد نسبتا زیادی از زبان­آموزان را تحت تأثیر می­گذارد. در نتیجه سعی خواهیم داشت با بررسی تحلیلی و کامل این مشکلات به دلایل آنها پی ببریم و پیشنهاداتی کلیدی ارائه دهیم که به کسب مهارت­های درک و بیان شفاهی منتهی می­شود. قصد ما به کارگیری آموزش شفاهی در تدریس زبان فرانسه است که بر اساس رویکردی ارتباطی پایه­ریزی شده است. هدف از این رویکرد رشد مهارت ارتباطی و مکالمه شفاهی زبان­آموزان فرانسه می­باشد. در نهایت، امید است که این روش در بطن نظام تربیتی و آموزشی تدریس زبان فرانسه در ایران واقع شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یاددهی- یادگیری زبان فرانسه در ایران مورد یادگیری الکترونیکی

در جهان امروز، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در زمینه‌های گوناگون، هر روز ابعاد وسیع‌تری می‌یابد.در حوزه آموزش زبان نیز اهمیت این فناوری را نمی‌توان نادیده گرفت و با توجه به نو بودن آن و نبود شناخت کافی نسبت به این امکانات، بررسی و مطالعه روش‌هایی که در سایت‌های مختلف شبکه اطلاع‌رسانی جهانی برای این کار طراحی شده‌اند به عنوان یک پژوهش در اولویت قرار دارد.این تحقیق نه تنها به مدرسان زبا...

متن کامل

بررسی چگونگی آموزش زبان فرانسه گردشگری به دانشجویان رشته جهانگردی و هتلداری (مورد مطالعه: دانشگاه علمی و کابردی)

صنعت گردشگری ونقش آن در تحول وپیشرفت اقتصاد ملی ورشد فرهنگ جامعه کاملاً هویدا و آشکار می‌باشد. با نگاهی به مشاغل وحرفه های مرتبط با صنعت گردشگری به نقش و اهمیت تسلط بریک زبان خارجی پی می‌بریم، بعنوان کانال ارتباطی مستقیم انسانها، تسلط برزبان درشاخه های مختلف گردشگری یک مهارت حیاتی است. درتحقیق حاضر، سعی شده تا سطح شناخت دانشجویان دو شاخه از خدمات جهانگردی وهتلداری پیرامون زبان فرانسه گردشگری یا ...

متن کامل

ترجمه آموزشی به مثابه ابزار کمکی یادگیری و تدریس زبان فرانسه

در این مقاله، رابطه چند وجهی میان ترجمه و آموزش و تدریس زبان(در اینجا زبان فرانسه) مورد بررسی قرار می گیرد. ترجمه آموزشی که کاملا متمایز از ترجمه حرفه ایست، به قول ژان دلیل" در واقع نوعی ممارست و تمرین انتقال بین زبانی است که در آموزش زبانها مورد استفاده قرار گرفته و هدف آن یادگیری زبان است". در گروههای آموزشی مترجمی زبان فرانسه در ایران، بسیاری از دروس ترجمه در دوره لیسانس، به دلایل گوناگون از...

متن کامل

تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل تدریس اثربخش برای اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز و اعتبارسنجی آن می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش دو قسمت دارد که بخش اول آن کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز می‌باشد(N=541)  و بخش دوم جامعه آماری، متخصصان علوم تربیتی دانشگاه‌های شهر تبریز(دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور تبریز  N=32) را در بر می‌گیرد که با استفاده از...

متن کامل

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یاددهی- یادگیری زبان فرانسه در ایران مورد یادگیری الکترونیکی

در جهان امروز، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در زمینه های گوناگون، هر روز ابعاد وسیع تری می یابد.در حوزه آموزش زبان نیز اهمیت این فناوری را نمی توان نادیده گرفت و با توجه به نو بودن آن و نبود شناخت کافی نسبت به این امکانات، بررسی و مطالعه روش هایی که در سایت های مختلف شبکه اطلاع رسانی جهانی برای این کار طراحی شده اند به عنوان یک پژوهش در اولویت قرار دارد.این تحقیق نه تنها به مدرسان زبا...

متن کامل

نگرش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تبریز نسبت به یادگیری خودراهبر

مقدمه: در نظام‌های آموزشی قدیم به دلایلی از جمله حاکمیت رویکرد کمیت‌گرایی، بیش‌ترین توجه به بحث آموزش و توسعه آن بود؛ ولی اکنون این نظام‌ها به دنبال پژوهش و یافتن راه‌های جدیدی برای درک فرایند یادگیری، چگونگی انجام و سبک‌های آن هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تبریز نسبت به یادگیری خودراهبر انجام یافت. روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- پیمایشی جامعه آماری شامل کلیه دا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
recherches en langue et litterature françaises

جلد ۱۰، شماره ۱۷، صفحات ۲۷-۵۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023