بررسی عملکرد ادارات ترویج جهاد کشاورزی استان گیلان براساس دیدگاه های کشاورزان و کارشناسان کشاورزی

نویسندگان
چکیده

هدف این تحقیق بررسی عملکرد ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با استفاده از مدل پیشنهادی (2009) sarvanan et al.  می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها جزو تحقیقات توصیفی و از نظر نحوه جمع­آوری داده­ها میدانی می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی و سایر کارشناسان با پست سازمانی ترویج در استان گیلان به تعداد 311 نفر می­باشند. هم­چنین شالیکاران هر حوزه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز خدمات نیز جزو جامعه آماری این تحقیق بودند که برای محاسبه حجم نمونه آماری، از جدول حداقل حجم نمونه (2001) et al.bartlett استفاده شد. براین اساس از گروه کارشناسان، 183 نفر و از گروه کشاورزان، 278 نفر به­عنوان حجم نمونه و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه بود که جهت بررسی روایی آن از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز براساس آلفای کرونباخ بررسی شد که برای پرسشنامه کشاورزان 85/0 و برای پرسشنامه کارشناسان 97/0 به­دست آمد که حاکی از پایایی قابل قبول ابزار تحقیق می­باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز با استفاده از نرم­افزار spssv18 و روش topsis صورت گرفت. نتایج رتبه­بندی شهرستان­ها براساس عملکرد ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی با استفاده از روش رتبه­بندی تاپسیس نشان داد که ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی در شهرستان املش بالاترین رتبه عملکردی را دارد و شهرستان رشت در پایین­ترین رتبه نسبت به سایر شهرستان­ها قرار دارد. این یافته‏ها دلالت براین دارد که ترویج کشاورزی در شهرستان رشت باید به اهمیت شاخص­های مؤثر بر عملکرد از قبیل میزان هزینه کل در مدیریت ترویج، میزان هزینه­کرد در فعالیت­های ترویجی، میزان تماس ارباب رجوع و نسبت نیروی زراعی فنی به زارع توجه ویژه­ای نموده و در این راستا اقدام به تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخص­های ارتقای عملکرد نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عملکرد ادارات ترویج جهاد کشاورزی استان گیلان براساس دیدگاه‌های کشاورزان و کارشناسان کشاورزی

هدف این تحقیق بررسی عملکرد ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با استفاده از مدل پیشنهادی (2009) Sarvanan et al.  می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها جزو تحقیقات توصیفی و از نظر نحوه جمع­آوری داده­ها میدانی می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی و ...

متن کامل

شناسایی صلاحیت‌های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

کشاورزی شهری، به‌عنوان راهبردی نوظهور در فرایند توسعه پایدار شهری مطرح شده است و ترویج یکی از سازوکارهای توسعه آن محسوب می­شود. ترویج کشاورزی شهری زمانی اثربخش خواهد بود که در ارائه خدمات ترویجی، نیروی انسانی کارآمد و توانمند به کار گیرد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی صلاحیت­های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری انجام شد. در این مطالعه از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده­های تحقیق نیز پر...

متن کامل

موانع توسعه کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

در قرن اخیر، رشد جمعیت شهری، کاهش جمعیت روستایی و از بین رفتن زمین­های کشاورزی باعث مشکلات فراوانی در این جوامع شده است. انجام فعالیت‌های کشاورزی در شهر و پیرامون آن، موضوع نسبتاً جدیدی است که توسعه آن موجب افزایش پایداری شهرها می­گردد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی شهری بود. در این مطالعه از روش توصیفی-پیمایشی استفاده گردید و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد....

متن کامل

شناسایی صلاحیت های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

کشاورزی شهری، به عنوان راهبردی نوظهور در فرایند توسعه پایدار شهری مطرح شده است و ترویج یکی از سازوکارهای توسعه آن محسوب می­شود. ترویج کشاورزی شهری زمانی اثربخش خواهد بود که در ارائه خدمات ترویجی، نیروی انسانی کارآمد و توانمند به کار گیرد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی صلاحیت­های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری انجام شد. در این مطالعه از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده­های تحقیق نیز پر...

متن کامل

نقش کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و خسارات جبران‌ناپذیر ناشی از استفاده‌ی بیش‌ازحد نهاده‌های شیمیایی کشاورزی بر محیط‌زیست و سلامت انسان‌ها، هدف کلی این تحقیق بررسی نقش قابلیت‌های کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی است. روش این تحقیق برحسب هدف کاربردی، ازنظر فرآیند اجرای پژوهش کمی، ازنظر منطق اجرای پژوهش قیاسی، به لحاظ زمان انجام پژوهش طولی گذشته‌نگر و برحسب روش تحقیق تحلیلی، غیرآزمایشی و به روش هم...

متن کامل

بررسی نگرش کشاورزان و کارشناسان استان ایلام نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی

امروزه راهکار خصوصی‏سازی ترویج کشاورزی، به عنوان نمادی مکمل برای ترویج دولتی جایگاه قابل‏قبولی پیدا کرده‏است، به‏گونه‏ای که در دو دهة گذشته بسیاری از کشورها مراتبی از آن را به طور موفق تجربه نموده‏اند. هدف این تحقیق، بررسی نگرش کارشناسان ترویج و کشاورزان استان ایلام نسبت به خصوصی‏سازی ترویج کشاورزی و تعیین تأثیر ویژگیهای فردی و حرفه‏ای پاسخگویان بر نگرش آنان بوده است. جامعه آماری این تحقیق را ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

جلد ۸، شماره ۲(پیاپی۳۰)، صفحات ۳۳-۵۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023