تاثیر سطوح مختلف نیم دانه برنج بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

نویسندگان

مهرداد ایرانی

یداله چاشنی دل شاهین عبادی

محمد کاظمی فرد حسن صالح

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف جایگزینی نیم­دانه برنج با ذرت در دوره­ رشد جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 400 قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی، به مدت 42 روز در 5 تیمار و با 4 تکرار 20 قطعه ­ای، گروه­بندی شدند. تیمارها شامل جیره شاهد، 10 درصد جایگزینی نیم دانه با ذرت در جیره ( r1 )، 20 درصد جایگزینی نیم دانه با ذرت در جیره ( r2 )، 30 درصد جایگزینی نیم دانه با ذرت در جیره ( r3 )، 40 درصد جایگرینی نیم دانه با ذرت در جیره ( r4 ) بودند. همه   جیره­ها دارای انرژی و پروتئین یکسان بوده و براساس توصیه های انجمن ملی تحقیقات ( nrc ، 1994) تنظیم شدند. میانگین وزن هفتگی، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی، خوراک مصرفی به صورت هفتگی در دوره رشد محاسبه گردید. جوجه ها تا 20 روزگی با یک جیره تجاری تغذیه شدند. آزمایش از سن 21 روزگی شروع شد. بیشترین افزایش وزن بدن در جوجه­های گروه شاهد، r1 و r2 در طی هفته­های چهارم، پنجم و ششم مشاهده شد (05/0 p< ). نتایج این آزمایش نشان ­می­دهد ، که جایگزین کردن نیم دانه برنج تا سطح 20 درصد، اثرات معنی­داری بر وزن کبد، مصرف خوراک و افزایش وزن داشت (05/0 p< ). نتایج این آزمایش نشان داد که نیم دانه برنج می تواند تا سطح 20 درصد در جیره جوجه های گوشتی مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه، کیفیت گوشت و بعضی فراسنجه های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر راس (308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سطوح مختلف 5/1، 2، 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا و آ...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف سیاه دانه و پروتئین جیره بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه ‏های خونی جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف سیاه دانه در دو سطح پروتئین بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه‏های خونی جوجه‏های گوشتی انجام شد. تعداد 336 قطعه جوجه یکروزه تعیین جنسیت نشده سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 با 6 تیمار (3 سطح سیاه دانه (صفر، 1 و 2 درصد) در دو سطح پروتئین (پروتئین متعادل و کم پروتئین))، 4 تکرار و 14 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند....

متن کامل

اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی

  This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Satureja Hortensis essence on performance, carcass characteristics and immune response of broiler chickens . 220 one day old Ross 308 chicks were used in completely randomized design with 20 experimental units with 4 treatments, 5 replicates and 11 chicks in each replicate for 42 days. The dietary treatments consisted...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش صورت گرفت. روش کار: دویست و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار پرورش دا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهش های تولیدات دامی

جلد ۳، شماره ۵، صفحات ۱۴-۲۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023