بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

نویسندگان

شراره ضیغمی محمدی

sharareh zeighami mohammadi department of internal- surgical nursing, faculty of nursing and midwifery, karaj branch, islamic azad university, karaj, iranدانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج پوری هوشمند

pouri houshmand department of internal- surgical nursing, faculty of nursing and midwifery, mashhad university of medical sciences, mashhad, iranدانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد فاطمه جعفری

², fatemeh djafari department of internal- surgical nursing, faculty of nursing and midwifery, mashhad university of medical sciences, mashhad, iranدانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد حبیب الله اسماعیلی

habibollah esmaily department of biostatistics, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran.دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد محمد مهدی کوشیار

چکیده

سابقه و هدف: در بیماران مبتلا به سرطان، خصوصاً بیماران تحت شیمی درمانی، آنمی شایع است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح هموگلوبین با شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد. روش بررسی: در مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر از روش نمونه گیری غیر احتمالی مبتنی بر هدف استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی مبتلا به سرطان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به شیوه مصاحبه جمع آوری گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، فرم انتخاب نمونه، فرم مشخصات دموگرافیک، فرم مربوط به اطلاعات بیماری ودرمان، مقیاس شدت خستگی و پرسش-نامه 30 سوالی سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان بود. سطح هموگلوبین از پرونده پزشکی بیماران به دست آمد. درجه بندی شدت آنمی بر اساس سطح هموگلوبین و مطابق با طبقه بندی انجمن ملی سرطان انجام شد. یافته ها: میزان شیوع آنمی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی 6/63 درصد بود. 57 درصد بیماران آنمی خفیف و 4/6 درصد آنمی متوسط تا شدید داشتند .تفاوت آماری معنی داری در میانگین شدت خستگی (001/0>p ) و کیفیت زندگی (003/0=p) بر حسب سطح هموگلوبین خون وجود داشت. همبستگی منفی و معنی داری بین سطح هموگلوبین با کیفیت زندگی و شدت خستگی وجود داشت (001/0>p). نتیجه گیری: آنمی در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی شایع است و طی شیمی درمانی، کاهش سطح هموگلوبین با افزایش شدت خستگی و کاهش کیفیت زندگی همراه است. پرستاران با مداخلات مناسب وآموزش اقدامات خود مراقبتی به بیمار می توانند به کاهش آنمی و خستگی و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی کمک نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

Introduction & Objective: Anemia is common among patients with cancer, particularly among patients undergoing chemotherapy. Anemia leads to reduce survival following chemotherapy. The purpose of this study was to determine the relationship of anemia with severity of fatigue and quality of life in Cancer Patient Undergoing chemotherapy. Materials & Methods: This is descriptive –correla...

متن کامل

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

مقدمه و هدف: آنمی مشکل شایعی  در بیماران مبتلا به سرطان، بویژه  در بیماران تحت شیمی درمانی است .آنمی منجر به کاهش بقا پس از شیمی درمانی میشود  .این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین  آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد. روش کار: این یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی بود که از یک روش نمونه گیری غیر احتمالی مبتنی بر هدف استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی مبتلا به...

متن کامل

بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

Introduction & Objective: Quality of life is a subjective and multi dimensional concept assessing physical ,social ,psychological and role function domains  .cancer diagnosis and its therapy have a negative impact on quality of life .one type of cancer  treatment is chemotherapy that administered to destroy cancer cells .the studies show that cancer treatment with  side effect and toxicity that...

متن کامل

بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

مقدمه و هدف: کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی و چند بعدی است و در ابعاد جسمی و  اجتماعی و عاطفی و ایفای نقش مورد بررسی قرار میگیرد . تشخیص و درمانهای سرطان میتواند بر کیفیت زندگی بیمار تاثیر منفی گذارد . از جمله درمانهای مربوط به سرطان شیمی درمانی است که با هدف نابودی سلولهای سرطانی انجام میشود . مطالعات نشان میدهد درمانهای سرطان همراه با سمیت و عوارض جانبی هستند که کیفیت زندگی بیمار را کاهش میدهد . ه...

متن کامل

تاثیر خنده درمانی بر شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان تحت اشعه درمانی خارجی

Background and Objective: Cancer-related fatigue is one of the most common side effects of breast cancer treatments. Humor therapy has a special role in alternative and complementary medicine. The aim of this study was to determine the effect of humor therapy on fatigue severity and quality of life in breast cancer patients undergoing external radiation therapy. Materials and Methods: This s...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

جلد ۲۰، شماره ۴، صفحات ۲۶۵-۲۷۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023