ارزیابی عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی از دیدگاه اعضای تعاونی های شهرستان اردبیل

نویسندگان

علی شیردل

عمران غفاری

اصفر باقری

چکیده

هدف اصلی این پژوهش پیمایشی ارزیابی عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی در شهرستان اردبیل بود. جامعة آماری تحقیق را کشاورزان عضو تعاونی‏های تولید شهرستان اردبیل تشکیل دادند که به روش نمونه­گیری تصادفی 130 نفر از آنان انتخاب و بررسی شدند. ابزار جمع‏آوری اطلاعات پرسش‏نامه بود که روایی آن توسط متخصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (8/0) تأیید شد. نتایح تحقیق نشان ­داد که علی­رغم نیاز زیاد کشاورزان به خدمات مختلف تعاونی­های تولید کشاورزی، این واحدها عملکرد مناسبی در رفع نیاز کشاورزان نداشتند. همچنین بیشترین عملکرد تعاونی‏ها در مرحلة کاشت شامل تهیه بذر اصلاح شده و کود و سموم و در مرحلة قبل از کاشت شامل یکپارچه‏سازی اراضی، توسعه و پوشش نهرها و توسعة سیستم‎های آبیاری بوده است. براساس نتایج تحقیق، در هیچ یک از موارد بررسی شده بین نیاز کشاورزان و عملکرد تعاونیف رابطة معنی‏داری یافت نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل عاملی موانع تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا

امروزه نقش اقتصادی تعاونی های کشاورزی در کنار ارزشهای انسانی تعاون همچون عدالت، انصاف، همبستگی، مشارکت اعضاء و اشتغال زایی توجه به زمینه های ارتقای کیفیت تعاونی ها را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان بود که با روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 1200 نفر از اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی در شهرستان بوکان د...

متن کامل

ارزیابی عملکرد تعاونی‌های تولید کشاورزی از دیدگاه اعضای تعاونی‌های شهرستان اردبیل

هدف اصلی این پژوهش پیمایشی ارزیابی عملکرد تعاونی‌های تولید کشاورزی در شهرستان اردبیل بود. جامعة آماری تحقیق را کشاورزان عضو تعاونی‏های تولید شهرستان اردبیل تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری تصادفی 130 نفر از آنان انتخاب و بررسی شدند. ابزار جمع‏آوری اطلاعات پرسش‏نامه بود که روایی آن توسط متخصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (8/0) تأیید شد. نتایح تحقیق نشان ‌دا...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر تقویت روحیه کارآفرینی اعضای تعاونی تولید کشاورزی شهرستان آمل

بی شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مبین این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر کارآفرینی است.هنگامی که کارآفرینی به حوزه تعاونی وارد میشود می توان امیدوار بود که تعاونی با بهره گیری از عواملی همچون خلاقیت و نوآوری،شناسایی و بهره گیری از فرصت و ریسک پذیری میتواند در فضای کسب و کار جایگاه قابل قبولی را بیابد و موفق عمل نماید، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تقویت روحیه کارآفری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه تعاون و کشاورزی

ناشر: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ISSN

دوره 3

شماره 11 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023