بررسی مدیریت اراضی دیم گونه های چندساله مرتعی به جای گونه های یکساله جهت مبارزه اکولوژیک با فرسایش خاک

نویسندگان

مرضیه رضائی

[email protected] سید جمال الدین خواجه الدین

khajedin @gmail.com حمید رضا کریم زاده

karimzade @cc.iut.ac.ir رسول مهدوی

ya_mahdavi2000 @yahoo.com امراله رضایی

چکیده

کشت گونه های چندساله مرتعی به جای دیمزارهای گندم راهکار مهمی جهت جلوگیری از فرسایش سطحی و بالا بردن تولید علوفه منطقه می باشد. برای بررسی علل عدم موفقیت علوفه کاری دیم(onobrychis viciaefolia) در مناطق سمیرم و چادگان 12 ایستگاه درنظر گرفته شد. ابتدا در هرایستگاه از نمونه برداری permanent plat در سال اول و دوم استفاده و تعداد پایه های یخ کش شده اسپرس یادداشت گردید. در هر ایستگاه برای تهیه نمونه های خاک پروفیل خاک با ابعاد 1.5*1*1 متر حفر گردید. سپس در آزمایشگاه فرم رویشی اسپرس، تعیین سن اسپرس از ریشه و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و کانی های رس خاک بررسی گردید. نهایتاً کانی های رسی، با دستگاه x-ray آنالیز وشناسایی شد. نتایج نشان داد خاک منطقه دارای کانی های رسی انبساط پذیر 2:1 بوده که پس از بارش باران و برف آب درون خاکدانه ها یخ زده و باعث انبساط خاک می گردد. این انبساط باعث تخریب خاکدانه ها و فرسایش زیاد خاک گردیده بنابراین با اعمال نیرویی به سمت بالا ریشه های گیاهان به سمت بالا رانده شده و گیاه ریشه کن یا یخ کش می شود. بدین ترتیب باقیمانده ی ساقه های گیاه و ریشه قطع شده پس از یخ کش شدن روی سطح خاک می افتد. بنابراین با توجه به نتایج آنالیز خاک x-ray در مدیریت دیم اسپرس، استفاده این گیاه در اراضی با رسهای انبساط پذیر که به شدت حساس به فرسایش و برف خیز می باشد به دلیل فرم رویشی ویژه این گیاه، توصیه نمی گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی راه‌کارهای کاهنده فرسایش خاک اراضی دیم

در مناطق خشک و نیمه‌خشک، انجام شخم در جهت شیب به­‌خصوص در زمان وقوع بارندگی‌­های با شدت زیاد، منجر به فرسایش و هدررفت بیش­تر خاک می­‌شود. با اعمال روش‌­های مدیریتی و به‌­زراعی می­‌توان از میزان اثرات نامطلوب عملیات خاک‌ورزی در این­گونه اراضی کاست. به­‌منظور بررسی اثر شخم عمود بر جهت شیب و کاربرد مالچ کاه و کلش در کاستن اثرات نامطلوب عملیات خاک‌­ورزی بر فرسایش خاک، این تحقیق در 18 کرت استاندارد ...

متن کامل

تأثیر تغییرکاربری اراضی مرتعی به دیم زار از دیدگاه تنوع گونه ای گیاهی (مطالعه موردی: اراضی مرتعی شهرستان دهگلان، کردستان)

زمینه و هدف: : تبدیل مراتع طبیعی به دیم زار، یکی از عوامل مهم تخریب مراتع در ایران است. این تخریب و تغییرکاربری می تواند اجزاء مختلف اکوسیستم های مرتعی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی دگرگونی های پوشش گیاهی در چارچوب تنوع گونه ای در سال های بعد از تخریب بوده است. روش بررسی: به این منظور مراتع طبیعی (منطقه کلید) و اراضی تبدیل شده به دیم زار (منطقه بحرانی) مجاور آن در منطقه د...

متن کامل

تأثیر تغییرکاربری اراضی مرتعی به دیم زار از دیدگاه تنوع گونه ای گیاهی (مطالعه موردی: اراضی مرتعی شهرستان دهگلان، کردستان)

زمینه و هدف: : تبدیل مراتع طبیعی به دیم زار، یکی از عوامل مهم تخریب مراتع در ایران است. این تخریب و تغییرکاربری می تواند اجزاء مختلف اکوسیستم های مرتعی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی دگرگونی های پوشش گیاهی در چارچوب تنوع گونه ای در سال های بعد از تخریب بوده است. روش بررسی: به این منظور مراتع طبیعی (منطقه کلید) و اراضی تبدیل شده به دیم زار (منطقه بحرانی) مجاور آن در منطقه د...

متن کامل

تعیین گونه های بومی و موثر گندمیان استان اصفهان در مقابله با فرسایش خاک

با داشتن 600 تا 700 جنس و 10000 تا 12000 گونه گیاهی یکی از بزرگترین Poaceae خانواده گندمیان خانواده های گیاهی نهاندانه محسوب می گردد. سازگاری بالای گیاهان این تیره در زیستگاه های مختلف، باعث تنوع در این گروه گیاهی شده است، به طوری که اغلب گون ههای این خانواده پراکنش جهانی داشته و حدود 20 تا 24 درصد از پوشش گیاهی سطح خشک یهای زمین را تشکیل م یدهند. عناصر گیاهی متعلق به این خانواده نه تنها از جنب...

متن کامل

تعیین گونه های بومی و موثر گندمیان استان اصفهان در مقابله با فرسایش خاک

با داشتن 600 تا 700 جنس و 10000 تا 12000 گونه گیاهی یکی از بزرگترین Poaceae خانواده گندمیان خانواده های گیاهی نهاندانه محسوب می گردد. سازگاری بالای گیاهان این تیره در زیستگاه های مختلف، باعث تنوع در این گروه گیاهی شده است، به طوری که اغلب گون ههای این خانواده پراکنش جهانی داشته و حدود 20 تا 24 درصد از پوشش گیاهی سطح خشک یهای زمین را تشکیل م یدهند. عناصر گیاهی متعلق به این خانواده نه تنها از جنب...

متن کامل

بررسی مقایسه ای اثرهای یکساله برش روی تولید و پنجه زنی چهار گونه مرتعی شورروی

چرای مستقیم دام و برداشت علوفه دو روش اصلی بهره‏برداری از چمن­زارهای طبیعی و مصنوعی است. هدف این تحقیق بررسی اثرهای برش اندام­های هوایی روی ماده خشک کل، ماده خشک اندام­های هوایی، ماده خشک اندام­های زمینی، وضعیت پنجه‏زنی و احتمالاً تحمل چهار گونه مرتعی شوررویAeluropus lagopoides ، Aeluropus littoralis، Puccinellia distans و J. maritimus در مقابل برش است. این آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح کامل تص...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهش های فرسایش محیطی

جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۱۷-۲۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023