بررسی اثر ژنوتیپ، پیش تیمارتنشی و محیط کشت در باززایی میکروسپورهای جو از طریق کشت بساک

نویسندگان

سعیده شیخ رضایی

مهران عنایتی شریعت پناهی

چکیده

تولید گیاهان دابلدهاپلوئید یکی از بهترین روش­های اصلاحی برای دستیابی به لاین خالص است. برای تولید گیاهان دابلدهاپلوئید در گیاه جو (hordeum vulgare l.) روش کشت بساک از کارآمدترین روش­ها است. این پژوهش با هدف بررسی اثر ژنوتیپ، پیش­تیمارهای تنشی و محیط­کشت بر روی کالوس­زایی و باززایی بساک­های جو انجام شد. بساک­ها از 6 ژنوتیپ جو شامل هیبریدهای f3 (21070 ، 21082، 21095، 21076، 21063 و رقم igri) جداسازی شدند. بساک­ها در محیط ­کشت جامد fhg  فاقد هورمون و دو نوع محیط­کشت جامد fhg حاوی هورمون­های iaa (mgl-1 2) وbap  (mgl-1 1) یا 2.4-d (mgl-1 2) وkin  (mgl-1 5/0) کشت داده شدند. اثر پیش­تیمار سرمایی به تنهایی و همچنین اثر ترکیبی پیش­تیمارهای گرسنگی و سرمایی بر میزان کالوس­زایی و باززایی بساک­ها مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصله بیشترین میزان کالوس­زایی، گیاهچه سبز و آلبینو در ژنوتیپ  igri در محیط­کشت پایه fhg حاوی iaa (mgl-1 2) و bap (mgl-1 1) به­دست آمد. در سایر ژنوتیپ­های پاسخ­ده بیشترین گیاهچه سبز در ژنوتیپ 21082 با پیش­تیمار سرمایی به مدت 28 روز در محیط­کشت fhg حاوی هورمون­های 2.4-d (mgl-1 2) وkin  (mgl-1 5/0) به­دست آمد. طبق نتایج به­دست آمده رقم igri کاملاً پاسخ­ده، هیبریدهای 21082 و 21076 کم پاسخ­ده و سایر ژنوتیپ­ها سخت پاسخ­ده بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر ژنوتیپ، پیش‌تیمارتنشی و محیط‌کشت در باززایی میکروسپورهای جو از طریق کشت بساک

Doubled haploid production is one of the best breeding methods to produce homozygous (pure) lines. Microspore culture technique is the most efficient method for production of doubled haploid plants. This research was carried out to study the effect of genotypes, stress pre-treatments and culture media on the callus induction and plant regeneration from microspores of anthers in barley (Hordeum ...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

تاثیر ژنوتیپ پیش تیمار سرمایی و محیط کشت القا بر روی پاسخ به کشت بساک جو پاییزه

بالطبع بهینه سازی کشت شرایط کشت بساک بعنوان یکی از روش های بیوتکنولوژیکی مهم برای تولید گیاهان هاپلوئید جهت به نژادی دارای اهمیت زیادی است. در این تحقیق تاثیر ژنوتیپ، پیش تیمار سرمایی و محیط کشت القا بر روی پاسخ دهی کشت بساک جو بررسی شد. در این خصوص، به منظور تعیین مدت زمان بهینه پیش تیمار سرمایی، قبل از کشت بساک ها سنبله ها با دوره های یک هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته در دمای 4 درجه سانتی...

بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه

بمنظور مطالعه اثرات سه عامل ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه در پتانسیل پینه زایی و باززایی یونجه (Medicago sativa L) تحقیقی در قالب آزمایش فاکتوریل (2*3*10) بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1375 دردانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت . دوزیر نمونه لپه و زیر لپه از هر کدام از ارقام در سه محیط کشت طبق سه دستور العمل بینگهام و همکاران (1) ‘ واکروساتو(17) و میجر و براون (10)کشت و صفات حج...

متن کامل

اثر رقم، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی آن بر کشت بساک توت‌فرنگی (.Fragaria × ananassa Duch)

Production of haploid plants is an efficiant method in plant breeding programs, genetics and cytogenetics studies. Effects of cultivar, medium and plant growth regulators were investigated on anther culture of strawberry. This study was carried out using two commercial cultivars of satrawberry (Selva and Paros), three medium (MS, H1 and N6) and different concentrations of IAA and BAP as factori...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

جلد ۸، شماره ۱۸، صفحات ۱۱۲-۱۱۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023