بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین تعدادی از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی rapd

نویسندگان

علی اکبر باباجانپور

نعمت زاده

اسلام مجیدی

آسا ابراهیمی

عباس حاجی پور

چکیده

استفاده از پتانسیل ذخایر ژنتیکی جهت اصلاح برنج، مستلزم شناسایی ژرم پلاسم می باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین30 ژنوتیپ مهم برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی rapd اجرا شد. صفات زراعی مورد مطالعه نظیر ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، طول خوشه، طول شلتوک، عرض شلتوک، تعداد دانه پر و پوک درخوشه و وزن هزار دانه بودند. بیشترین ضریب تنوع مربوط به تعداد دانه پوک (7/76 درصد) و کمترین آن مربوط به طول خوشه (46/18درصد) بوده است. تجزیه خوشه ای نیز با استفاده از نـرم افزار ntsys 2.02 و ضریب تشابه euclid و الگوریتم upgma برای میانگین استاندارد شده ( (z = x-µ/σداده های صفات زراعی صورت گرفت. نتایج حاصل، ژنوتیپ های مورد مطالعه را به سه گروه تقسیم می نماید بیشترین ضریب تشابه بین ژنوتیپ های سنگ جو و دم سیاه (69 درصد) و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ های سنگ طارم و بینام (01/10 درصد) مشاهده شد. از 24 آغازگر تصادفی rapd استفاده شده، 12 آغازگر تصادفی، چند شکلی مطلوبی نشان دادند. تجزیه خوشه ای داده ها با استفاده از نرم افزار ntsys ver. 2.02 انجام گرفت و الگوریتم upgma و ضریب تشابه dice مناسب ترین گروه بندی را در بین سایر روش ها نشان دادند. براساس نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه ای، 4 گروه قابل تفکیک بدست آمده که بیشترین ضریب تشابه مربوط به ارقام آمل 2 و هراز (2/94 درصد) و کمترین آنها هم برای ارقام زیره بندپی و ندا (2/34 درصد) بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین تعدادی از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی RAPD

Identification of rice germplasm is necessary for aplication of genetic resources for rice breeding. In this purpose 30 rice genotypes evaluated based on important agronomic traits and RAPD markers. The maximum variation coefficient belonged to unfilled grain (76.6%) and minimum to panicle iength (18.46%). results of Euclidean similarity coefficient and UPGMA algorithm indicated 3 distanced gro...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات با استفاده از ویژگی‌های زراعی و نشانگرهای مولکولی در ارقام جو

در این تحقیق تنوع ژنتیکی 24 رقم جو با استفاده از صفات زراعی، مورفولوژیکی و مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. سیزده صفت زراعی و مورفولوژیک در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی تنوع ژنتیکی ومولکولی بین ارقام با استفاده از 10 جفت آغازگر SSR صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس صفات کمّی نشان داد که بین همه ارقام از نظر کلیه صفات، تفاوت معنی دار...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های گلرنگ از طریق صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی RAPD

وجود تنوع ژنتیکی از ضروریات اجرای برنامه‌‌های اصلاحی بوده و تعیین میزان این تنوع لازمه استفاده بهینه از منابع ژنتیکی می‌باشد. جهت بررسی تنوع ژنتیکی گلرنگ، 20 لاین (14 لاین ایرانی و 6 لاین خارجی) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و نیز صفات زراعی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 87-86 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که لاین ها در همه صفات زراعی به جز ت...

متن کامل

بررسی روابط ژنتیکی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای RAPD

Limited geographic area and focused modification of rapeseed during of its breeding cases have been led to the limited genetic basis. So, the evaluation of genetic diversity in modern cultivars of canola to estimating and maintain of genetic resources is essential. In this study, the genetic diversity of 45 genotypes of rapeseed was investigated using 12 RAPD markers .Cluster analysis by Dice c...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی لاین های گلرنگ از طریق صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی rapd

وجود تنوع ژنتیکی از ضروریات اجرای برنامه های اصلاحی بوده و تعیین میزان این تنوع لازمه استفاده بهینه از منابع ژنتیکی می باشد. جهت بررسی تنوع ژنتیکی گلرنگ، 20 لاین (14 لاین ایرانی و 6 لاین خارجی) با استفاده از نشانگر مولکولی rapd و نیز صفات زراعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 87-86 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که لاین ها در همه صفات زراعی به جز تع...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ارقام گیلاس ایرانی و خارجی با استفاده از نشانگر ملکولی RAPD

نشانگر RAPD به کمک 23 آغازگر ده نوکلئوتیدی برای بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ارقام گیلاس ایرانی و خارجی به کار رفت. نوارهای با وضوح بالا که دارای تکرارپذیری خوبی بودند برای محاسبات انتخاب شدند. 23 آغازگر به کار برده شده مجموعاً 188 نوار تولید کردند که از بین آنها 153 نوار چند شکل بودند. تجزیه کلاستر ارقام بر اساس حضور نوار (یک) و عدم حضور نوار (صفر) با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و به روش UPGMA ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۳۸-۴۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023