تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر بیوماس تولیدی سورگوم علوفه ای اسپید فید در تراکم های مختلف بوته

نویسندگان

رئوف سید شریفی

یعقوب راعی

رضا سید شریفی

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تراکم و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد وکارایی مصرف کود در سورگوم علوفه ای اسپید فید، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل درسال زراعی 1384 اجرا شد. کرت های اصلی و فرعی به ترتیب شامل سطوح کود نیتروژن (صفر، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار) و تراکم های سورگوم (6، 12 و 18 بوته در متر مربع) بودند. نتایج نشان داد که این گیاه در شرایط محیطی اردبیل قادر به تولید دو چین در یک فصل زراعی می باشد. در هر دو چین بیشترین میزان عملکرد در به کارگیری 150 کیلوگرم کود نیتروژن و تراکم 18 بوته در متر مربع بدست آمد. نتایج مربوط به بیوماس علوفه ای دو چین حاکی از آن بود که عملکرد علوفه به طور معنی داری تحت تاثیر چین، سطوح کود نیتروژن، تراکم، اثر متقابل تراکم در چین و اثر متقابل چین در سطوح نیتروژن قرار گرفتند. تراکم های 12 و 18 بوته در متر مربع عملکردی مشابه و بیشتر از 6 بوته در متر مربع نشان دادند. عملکرد علوفه در چین اول بیشتر از چین دوم بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که با به کارگیری بیشتر کود مصرفی، کارایی مصرف آن کاهش یافت به طوری که میزان این کارایی از 47/16به 97/14 کیلوگرم بر کیلوگرم کاهش یافت. اثر تراکم بر کارایی مصرف کود معنی دار گردید با این حال اختلاف معنی داری بین تراکم 6 و 12 بوته در متر مربع بر کارایی مصرف کود مشاهده نشد. میزان این کارایی در چین اول بیشتر از چین دوم بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر بیوماس تولیدی سورگوم علوفه ای اسپید فید در تراکم های مختلف بوته

به منظور ارزیابی اثر تراکم و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد وکارایی مصرف کود در سورگوم علوفه ای اسپید فید، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل درسال زراعی 1384 اجرا شد. کرت های اصلی و فرعی به ترتیب شامل سطوح کود نیتروژن (صفر، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار) و تراکم های سورگوم (6، 12 و 18 بوته در متر مربع) بودند. نتایج نشان داد که ...

متن کامل

تاثیر سطوح کود نیتروژن بر بیوماس علوفه و کارایی مصرف نیتروژن ارقام سورگوم علوفه ای

افزایش روز افزون جمعیت و عدم توانایی مراتع در برآورد نیاز غذایی دام ها موجب شده است که کشت گیاهان علوفه ای بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. این گیاهان به دلیل برخورداری از علوفه مرغوب، ساده تر بودن کاشت، داشت و برداشت، خوش خوراکی، کنترل فرسایش، علف های هرز، آفات و بیماری ها و نیاز کمتر به مواد غذایی خاک در مقایسه با زراعت های دیگر از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند. در مدیریت بهینه گیاهان زرا...

15 صفحه اول

اثر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفر ودوره های آبیاری بر روی بیوماس تولیدی سورگوم علوفه ای واریته اسپیدفید

اثر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر و دورهای آبیاری بر روی برخی از صفات زراعی واریته اسپیدفید سورگوم‘از قبیل پنجه‘ارتفاع بوته‘عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خشک‘در دو ایستگاه تحقیقاتی حومه تبریز‘(کرکج و خسروشهر)به مدت دو سال در قالب طرح کرتهای خرد شده مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت. تجزیه مرکب داده ها نشان داد که بین سالها و مکانها برای کلیه صفات اختلاف معنی داری وجود داشت . ولی اثر متقابل سال‘...

متن کامل

تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن در عملکرد علوفه تر و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای

این تحقیق به منظور بررسی تراکم و مصرف سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، واقع در 5 کیلومتری جاده خمین انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. عامل مقادیر کود اوره در سه سطح: 150، 250 و 350 کیلوگرم در هکتار و عامل ترا...

متن کامل

اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد علوفه ژنوتیپ‌های سورگوم

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد علوفه سورگوم، آزمایشی در تابستان 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، اجرا گردید. آزمایش به­صورت اسپلیت- فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. ژنوتیپ­های مورد کاشت سورگوم شامل رقم Speed Feedو لاین MFS1در کرت­های اصلی و ترکیب تراکمگیاهی شامل سه سطح 30،25 و 35 بوته در مترمربع و میزان ...

متن کامل

اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه سورگوم دانه‌ای

به­منظور مطالعه اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، صفات مورفولوژیکی، درصد و عملکرد پروتئین دانه سورگوم دانه­ای (رقم سیستان) آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک در سال 1392 انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: چهار سطح نیتروژن (صفر، 75، 150 و 225 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به‌عنوان فاکتور اصلی و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم گیاهان زراعی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN 2008-4811

دوره 40

شماره 2 2009

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023