× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the effects of learners’ gender on their preferences for corrective feedback

نویسندگان

elaheh khorshidi

shiraz azad university ehsan rassaei

shiraz azad university

چکیده

this study aimed at investigating the effect of learners’ gender on their preferences for corrective feedback. learners’ prefer- ences which were investigated included the necessity, frequency, timing, type, method, and delivering agent of error treatment. to this end, a questionnaire was administered to a random sample of 100 participants (50 males and 50 females) studying english (efl) at shiraz azad uni- versity. pearson chi-square was used to investigate the relationship between learners’ gender and their preferences for corrective feedback. the findings revealed that there were no statistically significant differ- ences between males and females regarding their preferences for correc- tive feedback except for their choice of necessity of error correction and the no corrective feedback option. in other words, males and females were different in rating necessity of error correction and also choosing no corrective feedback as a viable option. furthermore, clarification request and repetition were the most frequent feedback while explicit feedback was the least frequent feedback among males and females.

جستجوی کلمه کلیدی

corrective feedback
learners’ preferences
gender

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی، ترجیحات سبک یادگیری و جنسیت بر بسندگی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی انجام شد. برای این منظور، 154 فراگیر ایرانی زبان انگلیسی در این تحقیق شرکت کردند. سه ابزار جمع آوری داده ها شامل آزمون تعیین سطح بسندگی زبان انگلیسی آکسفورد، پرسشنامه ترجیحات سبک یادگیری براچ و پرسشنامه انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به م...

the following null hypothesis was proposed: there is no significant difference between the efl students listening comprehension development receiving pictorial cues and those receiving no cuse. to test the null hypothesis, 52 male and femal freshmen students of medicine studing at iran university of medical scinces were randomly selected from a total population of 72 students. to ensure that th...

the extent to which written corrective feedback on linguistic errors can play a role in helping l2 writers improve the accuracy of their writing continues to be an issue of interest to researchers and teachers since truscott (1996) mounted a case for its abolition. while there is growing empirical evidence that written corrective feedback can successfully target some types of linguistic error (...

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

this study was carried out to investigate the effects of integrative vs. instrumental motivation, learning strategy use and gender on iranian efl learners. to this end, 120 efl learners both male and female majoring in english language and literature at shiraz university participated in the study. in order to conduct this study three instruments were used: oxford quick placement test, motivatio...

the following question poped up: is there any relationship between iranian high school efl learners reading comprehension and listening comprehension? then the following null hypothesis (ho) was developed to the test the above, mentioned question. "there is no relationship between high school efl learners reading comprehension and listening comprehension. for nearly 16 weeks, the experimental g...