بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (iba) و نفتالین استیک اسید (naa) بر ریشه‏زایی قلمه‏‏های درختچه زینتی کاملیا (camellia japonica l .)

نویسندگان

داود ‏هاشم آبادی

چکیده

کاملیای زینتی درختچه‏ای کُند رشد و همیشه سبز است که به خاطر گل‏‏های زیبای آن پرورش داده می‏شود. این گیاه برای کاشت در فضای سبز وگل بریدنی مورد استفاده قرار می‏گیرد. راحت‏ترین و ارزان‏ترین روش تکثیر این گیاه از طریق قلمه است ولی قلمه‏‏های این گیاه به راحتی ریشه‏دار نشده و نیاز به تیمار‏های خاصی از جمله استفاده از اکسین دارند. بدین منظور این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏‏های کامل تصادفی با دو فاکتور (چهار سطح تنظیم کننده رشدiba و چهار سطح تنظیم کننده رشدnaa) در سه تکرار انجام و صفاتی از قبیل درصد ریشه‏زایی، درصد ماده خشک ریشه، طول ریشه، طول بلندترین ریشه و تعداد ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده اختلاف معنی‏‏داری در سطح احتمال یک درصد نشان داد. از بین تیمار‏ها بهترین تیمار که منجر به تولید تعداد ریشه‏‏های مطلوب شد، تیمار 4000 میلی‏گرم در لیتر ibaو تیماری که بزرگترین ریشه‏‏ها را تولید کرده بود تیمار4000 میلی‏گرم در لیترiba +2000 میلی‏گرم در لیترnaa بود. از بین مقادیر iba، تیمار 4000 میلی‏گرم در لیتر بیشترین درصد ریشه‏زایی را به همراه داشت، حال آن که اثر دو جانبه 2000 میلی‏گرم در لیتر iba+ 2000 میلی‏گرم در لیتر naa مؤثرترین تیمار بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه‏زایی قلمه‏‏های درختچه زینتی کاملیا (Camellia Japonica L .)

    کاملیای زینتی درختچه‏ای کُند رشد و همیشه سبز است که به خاطر گل‏‏های زیبای آن پرورش داده می‏شود. این گیاه برای کاشت در فضای سبز وگل بریدنی مورد استفاده قرار می‏گیرد. راحت‏ترین و ارزان‏ترین روش تکثیر این گیاه از طریق قلمه است ولی قلمه‏‏های این گیاه به راحتی ریشه‏دار نشده و نیاز به تیمار‏های خاصی از جمله استفاده از اکسین دارند. بدین منظور این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏‏های کامل ت...

متن کامل

بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (iba) و نفتالین استیک اسید (naa) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی رزماری (rosmarinus officinalis l.)

رزماری (rosmarinus officinalis l.) گیاهی چندساله، دارویی، معطر و متعلق به خانواده نعناعیان (lamiaceae) است. این گیاه به دلیل تنوع کاربرد در طراحی فضای سبز و همچنین استفاده مواد مؤثره آن در صنایع مختلف نظیر دارویی، آرایشی- بهداشتی و غذایی مورد توجه بسیار واقع شده است. این تحقیق به صورت دو آزمایش مجزا در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف (0، 1000، 2000، 3000، 4000 و 5000 mgl...

متن کامل

تأثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) ، نفتالین استیک اسید (NAA) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa CV. Hayward)

این آزمایش (سال 1386) برای ارزیابی اثر غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (0، 2000 ، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استیک اسید (0، 1000 ،2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه­های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 16تیمار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. قلمه ها در ...

متن کامل

بررسی اثر نفتالن استیک اسید، ایندول بوتیریک اسید و موقعیت فلس بر تکثیر سوسن چلچراغ

سوسن چلچراغ با نام علمیLilium ledebourii (Boiss) یکی از گونه های نادر و خودرو جنس سوسن است که در بخشهای شمالی ایران می روید. این گونه دارای ارزش زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی بعنوان یک گل جد ید می باشد که بشدت در خطر انقراض قرار دارد . به منظور معرفی و اهلی کردن گیاهان بومی خودرو اولین قدم، بررسی روشهای مناسب تکثیر م ی باشد. لذا از تکنیک فل س برداری با تنظیم کن نده های رشد استفاده گردید. ف...

متن کامل

تأثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (iba) ، نفتالین استیک اسید (naa) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت (actinidia deliciosa cv. hayward)

این آزمایش (سال 1386) برای ارزیابی اثر غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (0، 2000 ، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استیک اسید (0، 1000 ،2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه­های نیمه خشبی کیوی فروت (actinidia deliciosa) رقم هایوارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 16تیمار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. قلمه ها در ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
بوم شناسی گیاهان زراعی

جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۶۹-۷۶

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023