راهبردهای مورد استفاده زبان آموزان ایرانی طی خواندن متنهای تخصصی

نویسندگان

vida yousefian

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی فراوانی و ماهیت راهبردهای مورد استفاده زبان آموزان ایرانی طی خواندن متنهای تخصصی انگلیسی می پردازد. زبان آموزان معمولا تمام مطالب ارایه شده در متن را مطالعه مینمایند. بنابراین سعی کردیم بدانیم زبان آموزان از چه راهبرهایی برای درک بهتر متن بهره می برند. تعداد 45 دانشجوی کارشناسی رشته های متفاوت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  فلاورجان بصورت تصادفی برای این مطالعه انتخاب شدند. یک پرسشنامه 30 سوالی به افراد تحت مطالعه ارایه شد که شامل سه بخش می گردید، 13 سوال راهبرهای کلی، 8 سوال راهبردهای حل مساله و 9 سوال راهبردهای حمایتی را بررسی می نمودند. نتایج حاصل نشان داد که زبان آموزان به میزان 5/44 درصد از راهبرهای کلی ، 29 درصد از راهبردهای حل مساله و 5/26 درصد راهبردهای حمایتی هنگام خواندن متنهای تخصصی بهره بردند . یافته های مطالعه اخیرمی تواند به مدرسان در تقویت راهبردهای مورد استفاده زبان آموزان کمک کند. همچنین زبان آموزان را در به کار بردن راهبردها به شیوه ای درست و موثریاری می نماید

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آموزش راهبردی خواندن زبان دوم در کارکرد خواندن زبان آموزان ایرانی و نگرش آنان نسبت به خواندن زبان دوم

این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خواندن خواندن زبان دوم بر روی خواندن درک مطلب و نگرش نسبت به خواندن در زبان دوم میپردازد. به این منظور، 48 نفر از دانشجویان سطح متوسط دانشگاه مازندران در دو گروه کنترل و تجربی حضور یافتند. یک آزمون خواندن و پرسشنامه نگرش نسبت به خواندن به عنوان پیش آزمون توزیع شد. پس از آموزش استراتژی خواندن به گروه تجربی پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از...

متن کامل

تحلیل اسنادی زبان آموزان دبیرستان: مورد زبان آموزان ایرانی

هدف از انجام این مطالعه پیداکردن عواملیست که زبان آموزان دبیرستانی موفقیتهاوشکستهای خودرابه آن نسبت می دهند. بدین منظور، 708 دانش آموزان دبیرستانی ازاقشار مختلف اجتماعی-اقتصادی وجنسیت مختلف انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه اسنادی پاسخ دادند. پرسشنامه شامل چهاربخش است: احساسات ،تصویرازخود، انگیزه درونی،وسیاست زبان.آزمون ANOVA و Post-hoc به منظورتجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.نتایج حاصل ازت...

متن کامل

بررسی تأثیر استفاده از فعالیت های زبانی در بالا بردن مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی

چکیده: این تحقیق  بررسی تاثیر فعالیت های زبانی[1] بر روی پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی می پردازد. افراد شرکت کننده در این تحقیق 102 دانشجوی سال اول رشته زبان انگلیسی هستند که با روش نمونه گیری تصادفی از میان گروه دانشجویان انتخاب شده اند و سپس به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. در طول پژوهش به گروه تجربی تمرین های خواندن فعالیت های زبانی و به گروه کنترل تمرین خاصی داده نش...

متن کامل

دیدگاه‌های مدرسان در مورد زبان تخصصی هوانوردی

در ایران، دوره‌های زبان انگلیسی تخصصی هوانوردی را اغلب مدرسان زبان انگلیسی متخصص در امر هوانوردی و معلمان زبان انگلیسی تدریس می‌کنند که متخصص هوانوردی نیستند. پژوهش حاضر، به بررسی دیدگاه‌های این دو گروه مدرسان در خصوص تدریس زبان هوانوردی، برای اولین بار در ایران می‌پردازد. دیدگاه‌های هشت مدرس این دوره‌ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه مطالعه شده است که نتایج، نشان‌دهندة عدم یکنواختی روش تدریس زبان ا...

متن کامل

راهبردهای کنشی زبان آموزان در آزمون کلوز

این تحقیق به بررسی مهارت های فردی زبان آموزان در مرحلة سنجش تحت عنوان «راهبردهای کنشی» هنگام انجام آزمون کلوز(cloze) می پردازد. هدف این بررسی تحلیل و تبیین این موضوع می باشد که آزمودنی ها از چه راهبردهای کنشی‘ در انجام آزمون کلوز استفاده می کنند و این که در واقع چگونه به انتخاب این راهبردها می رسند. داده های این تحقیق از تعدادی از دانشجویان دختر و پسر دورة کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی و انتخاب راهبردهای خواندن زبان اموزان ایرانی

طبق آکسفورد (1990) ، "جنبه عاطفی دانش آموز، شاید یکی از مهمترین عواملی باشد که بر موفقیت یا شکست وی در یادگیری زبان تأ ثیر گذار است". عوامل عاطفی مرتبط با یادگیری زبان هیجانات، عزت نفس، تلقین،اضطراب،نگرش و انگیزش میباشد.از این میان میتوان گفت هیجانات در حیطه آموزش از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. از زمان ظهورمفهوم "هوش هیجانی" و بالاخص در سال های اخیر، موضوع هوش هیجانی توجه قابل ملاحظه ای را ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
زبانشناسی کاربردی

جلد ۸، شماره ۱۷، صفحات ۱۷۲-۱۸۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023