ارتباط هوش هیجانی و خواندن نقادانه فراگیران زبان خارجی

نویسندگان

mahnaz saeidi

mandana yusefi

چکیده

در این مقاله توانایی خواندن نقادانه و بهره ی هوش هیجانی فراگیران زبان خارجی (انگلیسی) مورد بررسی قرار گرفته است تا هر گونه رابطه ی احتمالی بین آنها مشخص گردد. نتایج نشان می دهند که رابطه ی معنی داری بین توانایی خواندن نقادانه و بهره هوش هیجانی فراگیران وجود دارد ولی هیچ تفاوت معنی داری بین توانایی خواندن نقادانه و بهره هوش هیجانی فراگیران مونث و مذکروجود ندارد. هم چنین نتایج حاکی از آنند که فقط مقیاس های درون فردی و کنترل پریشانی هوش هیجانی می توانند به عنوان عوامل پیش بینی کننده ی نمرات خواندن نقادانه در نظر گرفته شوند. یافته های این تحقیق پیشنهاد می کنند که اگر آموزش در نظر دارد مهارت فراگیران را در تفکر نقادانه و تحلیل مسئله که از جمله مهارت های اساسی در موقعیت های آموزشی و زندگی افراد می باشد ،وسعت بخشد ،ضروری است که در جهت کنترل رفتار و احساسات فراگیران برنامه ریزی و اقدام شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت خواندن در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و توانایی درک مطلب خواندن به انجام رسیده است. نمونه مورد پژوهش شامل 73 دانشجو از دانشگاه آزاد اراک بود که بر اساس نمره هایشان در تست توانش زبان انگلیسی میشیگان (1982) و تست هوش جنسن (2003) انتخاب شدند که جهت اطمینان ازهمگن بودن افراد از نظر توانش زبان انگلیسی و بهره هوشی برگزار گردید. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق شامل پرسشنامه هوش هیج...

15 صفحه اول

ارتباط به‎کارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت فراگیران زبان انگلیسی به‎عنوان یک زبان خارجی

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط به‎کارگیری راهبردهای یادگیری در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی و مهارت زبانی آنها در میان دانشجویان زبان انگلیسی می‎باشد. این گروه شامل 189 دانشجوی سال اول زبان انگلیسی بوده که  به روش نمونه‎گیری تصادفی گروهی از میان 368 دانشجوی سال اول زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن انتخاب شده‌اند. در این تحقیق از پرسش‎نامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد (SILL) و نسخ...

متن کامل

ویژگی‌های یادگیری زبان خارجی توسط فراگیران بزرگسال

در روش‌های جدید تدریس، به نظر متخصصین آموزش زبان، فراگیر در مرکز توجه فرایند آموزش و یادگیر قراردارد. در هر رشته آموزشی، مدرسین باید توجه خاصی به ویژگی‌های فرگیران مبذول نمایند. بطور کلی اگر بخواهیم فراگیران را به گروه‌های مختلف تقسیم کنیم، یک گروه از فراگیران زبان‌های خارجی بزرگسالان هستند چه در آموزش رسمی در چهار چوب دانشگاه و چه در آموزش غیر رسمی در آموزشکده‌های زبان. فراگیران بزرگسال را از ...

متن کامل

هوش هیجانی و ارتباط آن با اضطراب دانشجویان زبان انگلیسی

پژوهش‌های فراوانی پیرامون اضطراب در کلاس‌های زبان انگلیسی و نیز در مورد هوش هیجانی افراد در موقعیت‌های مختلف به انجام رسیده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع بود که آیا ارتباط خاصی بین مهارت‌های هوش هیجانی (مانند مهارت‌های  بین فردی ، درون فردی و مدیریت استرس) و میزان اضطراب زبان آموزان ایرانی وجود دارد یا نه. افراد مورد تحقیق شامل 152 نفر از دانشجویان دختر و پسر زبان انگلیسی (ترم اول و ...

متن کامل

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و روانی گفتار در فراگیران سطح متوسط زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران

هوش هیجانی یکی از مفاهیم جدید و پرکاربرد در حوزه روانشناسی و روانشناسی اموزشی است که طی دو دهه اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. این مفهوم بیان کننده میزان تاثیرگذاری احساس بر اتخاذ تصمیمات شخصی و انجام فعالیت های گوناگون اجتماعی است. در حوزه روانشناسی اموزشی تحقیقات مختلفی به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی در دانش اموزان و دانشجویان رشته های مختلف پرداخته اند و نتایج متنوع...

رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی بین فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، با توجه به جنسیت، میزان برون‌گرایی و سطح بسندگی زبان انگلیسی انجام شد. 68 دختر و 47 پسر در دو سطح مبتدی و متوسط از بسندگی زبان به صورت نمونة در دسترس انتخاب شدند و با پرسشنامة هوش هیجانی سیبریا ‌شرینک و پرسشنامة شخصیتی تجدید نظر شدة نئو مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
زبانشناسی کاربردی

جلد ۱، شماره پیش شماره، صفحات ۱۳۴-۱۶۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023