رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان

نویسندگان
چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدائی در شهر تبریز می باشد. روش این مطالعه از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دخترو پسر ابتدایی در سال تحصیلی 90-89 در تبریز است؛ با نمونه گیری خوشه ای 1032 دانش آموز توسط مقیاسsi-4 c (اسپیرافکین و گادو، سال1994)دارای اختلال تشخیص داده شدند. به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون خی دو استفاده شد. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان رابطه معناداری دارد (01/ 0 p<و 434 /0 r=). همچنین بین تمام مؤلفه های بلوغ عاطفی مادران با میزان اختلالات رفتاری فرزندان رابطه معنادار یافت شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه شخصیت تاریک مادران با اختلالات عاطفی - رفتاری دانش‌آموزان ابتدایی شهر اصفهان

Introduction: Studies have showed that personality traits of mother have important role in emotional- behavior disorders of children. The purpose of this research is study relationship between dark personality of mothers and emotional- behavior disorders among elementary school students in Isfahan. Method: The method used in this study is descriptive, type of Correlation. The samples used in...

متن کامل

رابطه ابعاد خردمندی و راهبردهای مهار فکرِ مادران با علائم اختلالات رفتاری دختران

زمینه و هدف: وضعیت شناختی و عاطفی والدین به‌خصوص مادر در وضعیت رفتاری کودک نقش اساسی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد خردمندی و راهبردهای مهار فکر مادران با علائم اختلالات رفتاری دختران انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه­ پژوهش شامل تمامی دانش ­آموزان دختر دارای مشکلات رفتاری مشغول به تحصیل پایه سوم تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان کاشان در سال 1396 بود. حجم نمو...

متن کامل

رابطه تمایزیافتگی خود در مادران و همبستگی خانوادگی با اختلالات رفتاری کودکان

    Background & Aims: Family is defined as a system in which the behavior of each member influences the others. This study aimed to determine the relationship between differentiation of self in mothers and family cohesion with behavioral disorders in 3 to 6 years old children .   Materials & Methods: This descriptive correlational study included all 3 to 6 year old children in Kermanshah kinde...

متن کامل

اثربخشی آموزش شناختی­ ­رفتاری به مادران پرخاشگر و سازگاری اجتماعی فرزندانشان

اثربخشی آموزش شناختی­ ­رفتاری به مادران پرخاشگر و سازگاری اجتماعی فرزندانشان دکتر سیمین حسینیان1  دکتر سوگند قاسم زاده2  زهرا علوی3  مریم هاشمی­ بخشی4 چکیده سازگاری اجتماعی انعکاسی از تعامل فرد با دیگران، رضایت از نقشهای خود و نحوه عملکرد در نقشهاست که تحت تأثیر عوامل متعدد ازجمله خانواده قرار دارد. مادر، نخستین فردی است که روابط اجتماعی را با فرزند خود برقرار می­کند. وجود مشکلات رفتاری چون پ...

متن کامل

مقایسه اختلالات رفتاری مادران کودکان عقب مانده آموزش‌پذیر ذهنی با ‏مادران کودکان عادی در شهرستان گناباد

فرایند تولد کودک برای والدین لذت آور است گرچه این فرایند با مشقات و ناراحتی‌های فراوانی همراه است. علی رغم این مشکلات، باید گفت که امید به سالم بودن و طبیعی بودن کودک معمولا احساس اعتماد در آنان ایجاد می‌کند و کودک خود را می‌پذیرند، ولی به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یاس مبدل می گردد و مشکلات شروع می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه اختلالات رفتاری مادران کود...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
زن و مطالعات خانواده

جلد ۲، شماره ۶، صفحات ۲۹-۴۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022