بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر issr

نویسندگان

مجتبی زارعی

گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک الهام صنعتگر

گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک روح الله رجبی

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول حسین شوهانی

گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم مهدی ابراهیم قلعه سیدی

چکیده

نشانگر مولکولی issr به­ منظور جداسازی نژادهای کرم ابریشم  bombyx mori بومی ایران استفاده شد و استخراج dna با استفاده از روش فنل- کلروفرم صورت گرفت. پس از سنجش کمی و کیفی dna استخراج شده و رقیق­ سازی آن، مقادیر حاصل از باندهای به­ دست آمده روی ژل آگارز 5/1 درصد نمره دهی و آنالیز صورت گرفت. نتایج نشان داد که باندهای مشاهده شده بین 1000-200 جفت باز قرار دارند و بیش­ترین باندهای مشاهده شده مربوط به­ گونه بغدادی با 32 باند و کمترین تعداد باند مربوط به خراسانی-لیمویی با 25 باند بوده است. از میان آغازگرها بیش­ترین تعداد باند مربوط به ­آغازگر 2 با 43 باند و کم­ترین تعداد باند مربوط به آغازگر 4 با 30 باند بود. آنالیز خوشه ای نژاد های مورد مطالعه آن­ها را در 3 گروه اصلی قرار داد. در گروه اول نژادهای گیلانی-نارنجی، هراتی-زرد و خراسانی- صورتی قرار گرفتند و نژادهای خراسانی- لیمویی و بغدادی هر کدام به تنهایی در گروه های جداگانه ای قرار گرفتند. در آنالیز خوشه ای گیلانی- نارنجی بیشترین شباهت را به­ هراتی- زرد نشان داد و این دو با نژاد خراسانی- صورتی در گروه اول قرار گرفتند. بیشترین تشابه ژنتیکی بین نژادهای گیلانی- نارنجی و هراتی- زرد و بیش­ترین فاصله ژنتیکی بین نژاد بغدادی با هر چهار نژاد دیگر به­ دست آمد. به­ نظر می ­رسد نشانگر issr بتواند به خوبی نژاد های مختلف کرم ابریشم با منشاء مختلف را از هم جدا سازد. لذا جهت اثبات آن کاربرد بیش از 30 آغازگر برای 14 فرد کرم ابریشم با توجه به  2n= 28 مناسب ­تر است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR

نشانگر مولکولی ISSR به­ منظور جداسازی نژادهای کرم ابریشم  Bombyx mori بومی ایران استفاده شد و استخراج DNA با استفاده از روش فنل- کلروفرم صورت گرفت. پس از سنجش کمی و کیفی DNA استخراج شده و رقیق­‌سازی آن، مقادیر حاصل از باندهای به­ دست آمده روی ژل آگارز 5/1 درصد نمره‌ دهی و آنالیز صورت گرفت. نتایج نشان داد که باندهای مشاهده شده بین 1000-200 جفت باز قرار دارند و بیش­ترین باندهای مشاهده شده مربوط ب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی کرم ابریشم بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

با استفاده از یک نشانگر ریز ماهواره (ISSR) پنج جمعیت بومی کرم ابریشم ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای هر جمعیت 30 نمونه از روز سوم سن پنجم لاروی از مؤسسه تحقیقات ابریشم (رشت-پسیخان) جمع آوری شد. با استفاده از روش بهینه شده سوزوکی و همکاران (1972) (فنل-کلروفرم) از غده ابریشم ساز آنها DNA استخراج شد. از سه آغازگر آنکورد استفاده شد که پس از تکثیر در واکنش زنجیره ای پلی مراز 211 باند تولید ...

متن کامل

برآورد مشخصه های ژنتیکی چند صفت مهم در کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

This experiment was conducted to estimate genetic parameters of some of the important traits of silkworm in two populations, namely, Japanese and Chinese lines in Iranian Silkworm Rearing Co-Natanz. Based on single pair mating method, 9 male moths mated with 9 female moths and then raised under standard environmental conditions. Performance of 30 progenies of each pair was recorded. Heritabilit...

متن کامل

برآورد مشخصه های ژنتیکی چند صفت مهم در کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

This experiment was conducted to estimate genetic parameters of some of the important traits of silkworm in two populations, namely, Japanese and Chinese lines in Iranian Silkworm Rearing Co-Natanz. Based on single pair mating method, 9 male moths mated with 9 female moths and then raised under standard environmental conditions. Performance of 30 progenies of each pair was recorded. Heritabilit...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از نشانگر ISSR

کدو گیاهی از خانوادهCucurbitaceae  با دانه‌های روغنی می‌باشد. این جنس دارای 10 گونه گیاهی است که 5 گونه دارای اهمیت زراعی هسـتـنـد. سـه گـونـه C. Pepo، C. Moschataو  C. Maximaاز اهمیت بیشتری برخوردارند .هدف از این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی در 30 ژنوتیپ از 3 جمعیت کدو حلوایی براساس نشانگر های ISSRمی‌باشد. برای این منظور 4 آغازگر که دارای توالی‌های ساده تکراری(ری...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‎های شوید (Anethum graveolens L.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR

آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی و درک روابط موجود بین گونه‎‎‎ها و توده‎های بومی کشور گام مؤثری در راستای حفظ ژرم‎پلاسم گیاهان می‎باشد. در این مطالعه تنوع ‎ژنتیکی درون و بین هفده‌ توده‌ی شوید (Anethum graveolens L.) بومی مناطق مختلف ایران با استفاده از پنج نشانگرISSR  بررسی شد. در مجموع 29 باند چند شکل ایجاد شد. میانگین کل چند شکلی 7/54% بود. بیشترین و کمترین میزان محتوای اطلاعات چندشکل (PIC)، به ترت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی

جلد ۵، شماره ۳، صفحات ۲۳۷-۲۴۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023