بررسی فعالیت پرواز زنبور (trichogramma brassicae bezd. (hym., trichogrammatidae در نسل ها و دماهای مختلف پرورشی

نویسندگان

محمدرضا عطاران

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

چکیده

پرواز یکی از ویژگی ­های مهم حشرات بوده که به پراکنش آن­ها در جهت یافتن میزبان، جفت، غذا و نظایر آن کمک می کند. در زنبورهای تریکوگراما بررسی فعالیت پرواز هم از جنبه پراکنش و هم از لحاظ بررسی کیفیت زنبورها حائز اهمیت است. در این بررسی پرواز زنبورهای trichogramma brassicae در سه نسل 18، 24 و 31 و در 3 دمای20، 25 و 1±30 درجه سلسیوس با رطوبت نسبی 5±70% و 16 ساعت نوردهی در روز مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات با 12 تکرار در سیلندرهای شیشه ای به ارتفاع 20 و قطر 9 سانتی­متر انجام شد که با استفاده از مقوای مشکی پوشیده شده بودند. 24 ساعت پس از از خروج زنبورها، سیلندرها به آون منتقل و سپس تعداد افراد پرواز­کننده، قدم ­زننده و بدون تحرک جداگانه ثبت و در قالب طرح کاملاً تصادفی و به­صورت فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش نسل کاهش درصد افراد پرواز­کننده را به همراه داشته و افزایش دما می تواند باعث افزایش درصد افراد پرواز­کننده گردد. بیشترین افراد قدم ­زننده در دمای 20 درجه سلسیوس در تمامی نسل­ ها و کمترین آن­ها در تمامی تیمارهای حرارتی نسل 31 بود ولیکن بیشترین نسبت افراد بدون اقدام در نسل 31 مشاهده گردید. یافته های حاضر افزایش نسل را بر کاهش فعالیت پروازی زنبور t. brassicae مؤثر دانسته و این ملاک می تواند در بررسی­ های کنترل کیفی زنبورها و اقدام برای رهاسازی آن­ها مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فعالیت پرواز زنبور (Trichogramma brassicae Bezd. (Hym., Trichogrammatidae در نسل ها و دماهای مختلف پرورشی

پرواز یکی از ویژگی ­های مهم حشرات بوده که به پراکنش آن­ها در جهت یافتن میزبان، جفت، غذا و نظایر آن کمک می‌کند. در زنبورهای تریکوگراما بررسی فعالیت پرواز هم از جنبه پراکنش و هم از لحاظ بررسی کیفیت زنبورها حائز اهمیت است. در این بررسی پرواز زنبورهای Trichogramma brassicae در سه نسل 18، 24 و 31 و در 3 دمای20، 25 و 1±30 درجه سلسیوس با رطوبت نسبی 5±70% و 16 ساعت نوردهی در روز مورد بررسی قرار گرفت. آ...

متن کامل

ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae

باکتری‏های‏ (α-proteobacteria) Wolbachia هم‌زیست‏های درون سلولی هستند که در بافت‏های تناسلی تعدادی از بندپایان یافت می‏شوند. القاء بکرماده‏زایی در زنبورهای تریکوگراما اغلب توسط این باکتری که از طریق سیتوپلاسم تخم منتقل می‏شود، صورت می‏گیرد. در این تحقیق، آلودگی به باکتری Wolbachia در 5/49، 6/3 و 5/2 درصد از افراد جمعیت‏های طبیعی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko که به‌ترتیب از بابلسر، چمستا...

متن کامل

اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae)

زنبورهای پارازیتویید جنس تریکوگراما به دلیل کاربرد گسترده در برنامه‌های کنترل زیستی، از دهه‌های گذشته موضوع مورد مطالعه بسیاری از محققان است. یکی از نکاتی که همواره مورد توجه پژوهشگران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این زنبورها بوده است، افزایش توانمندی زیستی گونه‌های این جنس در فرایند تولید و ذخیره‌سازی بشکل دیاپوز آن می‌باشد. عوامل محیطی و در رأس آن‌ها دما همواره بر توانمندی زیستی حشرات در تمام...

متن کامل

ردیابی و شناسایی باکتریwolbachia در زنبور( trichogramma brassicae (hym.: trichogrammatidae

باکتری‏های‏ (α-proteobacteria) wolbachia هم زیست‏های درون سلولی هستند که در بافت‏های تناسلی تعدادی از بندپایان یافت می‏شوند. القاء بکرماده‏زایی در زنبورهای تریکوگراما اغلب توسط این باکتری که از طریق سیتوپلاسم تخم منتقل می‏شود، صورت می‏گیرد. در این تحقیق، آلودگی به باکتری wolbachia در 5/49، 6/3 و 5/2 درصد از افراد جمعیت‏های طبیعی زنبور trichogramma brassicae bezdenko که به ترتیب از بابلسر، چمستا...

متن کامل

پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم

در پژوهش حاضر نرخ پارازیتیسم زنبور پارازیتوئیدBezdenko  Trichogramma brassicaeدر شش دمای ثابت 15، 20، 25، 30، 32 و 1 ± 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت روی تخم­های شب‌پره بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج به­دست آمده، پارامترهای پارازیتیسم زنبور T. brassicae به­طور معنی­داری تحت تأثیر دما قرار گرفت. بیشترین (257/40 میزبان) و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی

جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۲۲۹-۲۳۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023