واکنش ژنوتیپ های گوجه فرنگی به بیماری شانکر آلترناریائی ساقه

نویسندگان

رامین حاجیان فر

r. hajianfar موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر عبدالجمیل زربخش

a. zarbakhsh

چکیده

واکنش بیست و دو ژنوتیپ گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه به یک جدایه مهاجم و بیماریزای قارچ عامل شانکر ساقه ( alternaria alternata f.sp. lycopersici ) با انجام آلودگی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهچه های ژنوتیپ های گوجه فرنگی پس از انتقال نشاء به خطوط کاشت در مزرعه و یا به گلدان های پلاستیکی در گلخانه، با سوسپانسیون جدایه قارچ عامل بیماری به میزان 106 اسپور در میلی لیتر به طور جداگانه مایه زنی شدند. آزمایش مزرعه ای در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و آزمایش گلخانه ای در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. پس از ظهور علائم بیماری در مزرعه و گلخانه، یادداشت برداری از صفات مختلف از جمله نمره آلودگی انجام شد. نتایج ارزیابی های مزرعه ای و گلخانه ای نشان داد که ارقام king stone ، fdt202 و early orbano vf به ترتیب با میانگین نمره آلودگی 62/1، 02/2 و 11/2 در آزمایش مزرعه ای و میانگین نمره آلودگی 25/1، 95/1 و 8/1 در آزمایش گلخانه ای و هیبرید sunny × sp-100 با نمره آلودگی 55/1 در مزرعه و 8/1 در گلخانه، کمترین نمره آلودگی را داشتند و به عنوان ژنوتیپ های مقاوم به این بیماری شناخته شدند. علاوه بر شاهد حساس آزمایش، رقم peto early ch و لاین های l106 ، l109 و l 107 با دارا بودن بیشترین نمره آلودگی در هر دو آزمایش مزرعه ای و گلخانه ی، به عنوان حساس ترین ژنوتیپ ها به بیماری شانکر ساقه شناخته شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکنش ژنوتیپ‌های گوجه‌فرنگی به بیماری شانکر آلترناریائی ساقه

  واکنش بیست و دو ژنوتیپ گوجه‌فرنگی در مزرعه و گلخانه به یک جدایه مهاجم و بیماریزای قارچ عامل شانکر ساقه ( Alternaria alternata f.sp. lycopersici ) با انجام آلودگی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهچه‌های ژنوتیپ‌های گوجه فرنگی پس از انتقال نشاء به خطوط کاشت در مزرعه و یا به گلدان‌های پلاستیکی در گلخانه، با سوسپانسیون جدایه قارچ عامل بیماری به میزان 106 اسپور در میلی‌لیتر به طور جداگانه مایه‌زن...

متن کامل

بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی، بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

باقری  ع. 1397. بیماری شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی . دانش بیماری‌شناسی گیاهی 7(2): 21-14.  DOI: 10.2982/PPS.7.2.14 بیماری شانکر باکتریایی از بیماری‏های مهم و اقتصادی گوجه‏فرنگی است که توسط باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ایجاد می‏شود. بوته­های بیمار برگ­های رنگ پریده، زرد و خشک و ساقه­هایی با نشانه­های نوارهای کم‌رنگ تا بی‌رنگ و در حالت پیشرفت شانکر دارند و پژمردگی بوته­ه...

متن کامل

مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

با توجه به بازدیدهایی که از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر بعمل آمد، وجود بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی بررسی و اثبات گردید که علائم بیماری بصورت ایجاد زخمهایی بر روی ساقه نزدیک خاک و در سایر قسمتهای ساقه ایجاد می گردد. این زخمها بصورت بیضوی تا کشیده و بعضا ً بصورت خطوطی سیاه رنگ در طول ساقه دیده می شود و همچنین برگها و میوه نیز آلوده می شود. در روی برگها لکه ها بصورت نکروز بین رگبرگی و در میوه ه...

متن کامل

مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

با توجه به بازدیدهایی که از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر بعمل آمد، وجود بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی بررسی و اثبات گردید که علائم بیماری بصورت ایجاد زخمهایی بر روی ساقه نزدیک خاک و در سایر قسمتهای ساقه ایجاد می گردد. این زخمها بصورت بیضوی تا کشیده و بعضا ً بصورت خطوطی سیاه رنگ در طول ساقه دیده می شود و همچنین برگها و میوه نیز آلوده می شود. در روی برگها لکه ها بصورت نکروز بین رگبرگی و در میوه ها ...

متن کامل

ردیابی مولکولی ژن مقاومت ژنوتیپهای گوجه فرنگی نسبت به بیماری شانکر ساقه ناشی از قارچ Alternata alternaria

با گسترش فعالیت قارچ‌های بیمارگر در گیاهان زراعی، انجام مطالعات دقیق را در بحث کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی، مهم و ضروری به نظر می‌رسد. شانکر ساقه گوجه‌فرنگی که در اثر فعالیت قارچ Alternaria alternata f. sp. lycopersici ایجاد می‌شود‌، از مهم‌ترین بیماری‌های گوجه‌فرنگی در ایران است. این قارچ فیتوتوکسینی بنام AAL-toxins تولید می‌کند که بازدارنده بیوسنتز اسفنگولیپد در گیاه میزبان بوده و باعث شانک...

متن کامل

ارزیابی واکنش برخی ارقام و ژنوتیپ های گوجه فرنگی نسبت به Alternaria tenuissima عامل بیماری لکه موجی

در این تحقیق واکنش ارقام و ژنوتیپ‌های گوجه‌فرنگی نسبت به عامل لکه‌موجی در گلخانه و مزرعه در شرایط آلودگی مصنوعی بررسی گردید. در طول اجرای آزمایش از صفات متعددی شامل شاخص بیماری، میزان پیشرفت آلودگی، درصد گل‌های خشک شده و عملکرد در مزرعه و نیز درصد برگ‌های آلوده، سطح بلایت برگی و شاخص بیماری درگلخانه یادداشت‌برداری به‌عمل آمد. نتایج حاصله نشان داد که در آزمایش گلخانه‌ای ارقام Super 2270، Kingsto...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
به نژادی نهال و بذر

جلد ۲۶، شماره ۴، صفحات ۴۳۷-۴۴۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023