نحوه توارث برخی صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان از طریق تجزیه میانگین نسل ها

نویسندگان

مریم فروزانفر

m. frozanfar college of agriculture, university of tehran, karaj, iranدانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج محمدرضا بی همتا

m. r. bihamta college of agriculture, university of tehran, karaj, iranدانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج سیدعلی پیغمبری

a. peyghambari college of agriculture, university of tehran, karaj, iranدانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج حسن زینالی

h. zeinali college of agriculture, university of tehran, karaj, iranدانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

به منظور مطالعه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان، رقم حساس گاسپارد با دو رقم مقاوم به خشکی bcw و سرداری تلاقی داده شد و نتایج f1 ، f2 ، bc1 و bc2 همرا با والدین در دو شرایط عادی و تنش رطوبتی در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. صفاتی مانند زمان گلدهی، رسیدگی، وزن بوته، تعداد سنبله بارور، طول پدانکل، وزن هزاردانه و شاخص برداشت یادداشت برداری شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس وزنی نشان داد که میانگین مربعات نسل ها برای تمامی صفات معنی دار است بنابراین تجزیه میانگین نسل ها با استفاده از آزمون مقیاس مشترک که همزمان تمام نسل ها را مورد آزمون قرار می دهد، برای تک تک صفات انجام شد. در توارث کلیه صفات، علاوه بر اثر افزایشی و غالبیت، اثر اپیستازی نیز نقش داشتند. متوسط توارث پذیری عمومی برای صفات مورد بررسی بین 44/0 تا 89/0 متغیر بود و تعداد ژن برای صفات مذکور بین 1 تا 3 عدد برآورد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نحوه توارث برخی صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان از طریق تجزیه میانگین نسل‌ها

به منظور مطالعه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد در گندم نان، رقم حساس گاسپارد با دو رقم مقاوم به خشکی BCW و سرداری تلاقی داده شد و نتایج F1 ، F2 ، BC1 و BC2 همرا با والدین در دو شرایط عادی و تنش رطوبتی در طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. صفاتی مانند زمان گلدهی، رسیدگی، وزن بوته، تعداد سنبله بارور، طول پدانکل، وزن هزاردانه و شاخص برداشت یادداشت برداری شدند. نتایج حاصل از تجزیه واری...

متن کامل

مطالعه نحوه توارث عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها

       عملکرد دانه حاصل اثر متقابل بین اجزای آن است که تحت‎ تأثیر عوامل ژنتیکی و محیط هستند و از این­رو بهبود مستقیم عملکرد از طریق اصلاح نباتات به­ویژه در نسل‎های اولیه مشکل است، اما اگر انتخاب بر اساس اجزای عملکرد صورت گیرد، می‎تواند مؤثر واقع شود. به منظور بررسی نحوه عمل ژن‎ها و وراثت­پذیری عملکرد دانه و برخی صفات وابسته به آن در گندم، نسل‎های F1، F2، BC1 و BC2 حاصل از تلاقی گاسپارد ×DN-11 ب...

متن کامل

مطالعه نحوه توارث عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها

عملکرد دانه حاصل اثر متقابل بین اجزای آن است که تحت‎ تأثیر عوامل ژنتیکی و محیط هستند و از این­رو بهبود مستقیم عملکرد از طریق اصلاح نباتات به­ویژه در نسل‎های اولیه مشکل است، اما اگر انتخاب بر اساس اجزای عملکرد صورت گیرد، می‎تواند مؤثر واقع شود. به منظور بررسی نحوه عمل ژن‎ها و وراثت­پذیری عملکرد دانه و برخی صفات وابسته به آن در گندم، نسل‎های f1، f2، bc1 و bc2 حاصل از تلاقی گاسپارد ×dn-11 به همراه...

متن کامل

نحوه توارث برخی صفات کمی در نخود از طریق تجزیه میانگین نسلها

به‌منظور مطالعه نوع عمل ژن‌ها و نحوه توارث صفات درنخود، تجزیه میانگین نسل‌ها با استفاده از تلاقی شش رقم نخود به نام‌های پیروز ،بیونیچ،Flip51-87c،Iccv2 ، کاکا و آزاد انجام شد. بذرهای والدینی به همراه بذر نسل‌هایF1، F2، BC1 و BC2 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد وتعداد هشت صفت شامل ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف پوک در بوته، تعداد غلاف دودانه‌ای...

متن کامل

نحوه توارث برخی صفات کمی در نخود از طریق تجزیه میانگین نسلها

به‌منظور مطالعه نوع عمل ژن‌ها و نحوه توارث صفات درنخود، تجزیه میانگین نسل‌ها با استفاده از تلاقی شش رقم نخود به نام‌های پیروز ،بیونیچ،Flip51-87c،Iccv2 ، کاکا و آزاد انجام شد. بذرهای والدینی به همراه بذر نسل‌هایF1، F2، BC1 و BC2 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد وتعداد هشت صفت شامل ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف پوک در بوته، تعداد غلاف دودانه‌ای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
به نژادی نهال و بذر

جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۴۱۹-۴۳۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023