مطالعه آلل های ناسازگاری برخی ژنوتیپ های گلابی آسیایی (.pyrus serotina rehd) به کمک روش pcr

نویسندگان

محمود کوشش صبا

m. koushesh saba college of agriculture, tarbiat modarres university, tehran, iranدانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران کاظم ارزانی

k. arzani college of agriculture, tarbiat modrres university, tehran, iranدانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران مختار جلالی جواران

m. jalali javaran college of agriculture, tarbiat modrres university, tehran, iranدانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

یکی از عوامل ژنتیکی مهم که میوه دهی گلابی آسیایی را تحت تاثیر قرار می دهد ناسازگاری گرده است. به منظور بررسی آلل های ناسازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی، این آزمایش انجام شد. برای این منظور دی.ان.ای (dna) ژنومی نه ژنوتیپ گلابی آسیایی ks6)، ks7، ks8، ks9، ks10، ks11، ks12، ks13 و ks14) و دو هیبرید بین آن ها از برگ های جوان جداسازی شد و از آن ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، جهت تکثیر آلل های ناسازگاری استفاده شد. نتایج نشان داد که آغازگرهای مورد نظر توانستند آلل های ناسازگاری را در ژنوتیپ های مورد مطالعه تکثیر کنند. آلل های ناسازگاری ژنوتیپ های ks6، ks7، ks8، ks9، ks10، ks11 و ks12 یک جفت از آلل های s1 یا s3 تا s7 بودند و یک آلل ناسازگاری ژنوتیپ های ks13 و ks14، s2 و آلل دیگر آن s1 یا s3 تا s7 تعیین شد. روش pcr برای تعیین وضعیت ناسازگاری سریع تر و راحت تر از سایر روش ها است که تحت تاثیر عوامل مرتبط با گرده افشانی قرار نمی گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه آلل های ناسازگاری برخی ژنوتیپ های گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) به کمک روش PCR

یکی از عوامل ژنتیکی مهم که میوه دهی گلابی آسیایی را تحت تاثیر قرار می دهد ناسازگاری گرده است. به منظور بررسی آلل های ناسازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی، این آزمایش انجام شد. برای این منظور دی.ان.ای (DNA) ژنومی نه ژنوتیپ گلابی آسیایی KS6)، KS7، KS8، KS9، KS10، KS11، KS12، KS13 و KS14) و دو هیبرید بین آن ها از برگ های جوان جداسازی شد و از آن ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، جهت تکث...

متن کامل

مطالعه گلدهی، گرده افشانی، خودناسازگاری و دگرناسازگاری برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd

این پژوهش بر روی گلدهی و گرده افشانی چند ژنوتیپ گلابی آسیایی با نامهای KS13, KS11, KS9, KS8, KS6 و KS14 در گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت تا زمان گلدهی، جدول تطابق گلدهی و خود ناسازگاری و دگر ناسازگاری بین ژنوتیپ ها مشخص گردد. به منظور مشخص شدن خودناسازگاری و خودسازگاری از هر ژنوتیپ 4 درخت انتخاب و بر روی هر کدام از آنها 2 شاخه در وضعیت های تقریبا مشابه انتخاب و گرده افشانی کنترل ش...

متن کامل

مطالعه گلدهی، گرده افشانی، خودناسازگاری و دگرناسازگاری برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی pyrus serotina rehd

این پژوهش بر روی گلدهی و گرده افشانی چند ژنوتیپ گلابی آسیایی با نامهای ks13, ks11, ks9, ks8, ks6 و ks14 در گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت تا زمان گلدهی، جدول تطابق گلدهی و خود ناسازگاری و دگر ناسازگاری بین ژنوتیپ ها مشخص گردد. به منظور مشخص شدن خودناسازگاری و خودسازگاری از هر ژنوتیپ 4 درخت انتخاب و بر روی هر کدام از آنها 2 شاخه در وضعیت های تقریبا مشابه انتخاب و گرده افشانی کنترل شد...

متن کامل

تعیین خودسازگاری، خودناسازگاری و نیاز سرمایی برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی (pyrus serotina rehd.)

به منظور تعیین نیاز سرمایی و خودسازگاری ارقام گلابی آسیایی این تحقیق به مدت دو سال انجام شد. برای تعیین نیاز سرمایی پس از تعیین عمق رکود از درختان قلمه برداشت شد و به گلخانه منتقل شد تا زمان 50% گلدهی قلمه های تعیین شود. به منظور تعیین میزان خودگرده افشانی قبل از باز شدن گلها روی آنها کیسه کشیده شد و پس از گرده افشانی با گرده خودی در صد تشکیل میوه تعیین شد.مطالعه نیاز سرمایی نشان داد که نیاز سر...

15 صفحه اول

بررسی ازدیاد درون شیشه ای برخی از ارقام گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd)

آزمایش هایی به منظور بررسی ازدیاد درون شیشه ای 9 رقم از ارقام اصلاح شده گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) به نام های "KS6"،"KS7"، "KS8"، "KS9"،"KS10"،"KS11"، "KS12"، "KS13" و"KS14"، انجام و اثر محیط های کشت و تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی آن ها بررسی شد. بدین منظور، ریزنمونه های تک گره ای از شاخه های رشد فصل بهار پس از برداشت وضدعفونی سطحی،‌ روی سه محیط کشت پایه MS،MS نیم غلظت نمک ها (MS ...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ارقام گلابی آسیائی (Pyrus serotina Rehd.) به

  نه رقم گلابی آسیایی موجود در باغ پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس با نام‌های ’ ‛KS6 ، ‛ KS7’ ، ‛KS8’ ، ‛ KS9’ ، ‛ KS10’ ، ‛KS11’ ، ‛KS12 ، KS13 و KS14 در سال1387 از نظر مقاومت به سنک گلابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی مقاومت بر اساس تعداد حشره روی برگ، نرخ خسارت، میزان محصول نهایی، میزان ریزش میوه، مقدار نسبی آب برگ و میزان کلروفیل تعیین شد. ارقام KS8 و KS14 با کم‌ترین جمعیت ح...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
به نژادی نهال و بذر

جلد ۲۴، شماره ۳، صفحات ۴۴۵-۴۵۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023