گرده افشانی، رشد لوله گرده و تعیین پلی نایزر (گرده دهنده) مناسب برای گیلاس (.prunus avium l) رقم قرمز رضاییه

نویسندگان

محمد محمودی

m. mahmoudi colloge of agriculture, tarbiat modarres university and seed and plant improvement instituteدانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کاظم ارزانی

k. arzani colloge of agriculture, tarbiat modarres university and seed and plant improvement instituteدانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ناصر بوذری

n. bouzari colloge of agriculture, tarbiat modarres university and seed and plant improvement instituteدانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

گیلاس یکی از مهم ترین میوه های مناطق معتدله در دنیا است. اکثر ارقام گیلاس به دلیل خود ناسازگاری، همواره مشکلاتی را از نظر تلقیح و میوه دهی به همراه داشته اند، لذا برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده دهنده مناسب و سازگار دارند. در این آزمایش گیلاس رقم قرمز رضاییه به عنوان گرده گیرنده با دانه گرده ارقام زرد دانشکده، پروتیوا، صورتی لواسان، حاج یوسفی، مشکین شهر و همچنین قرمز رضاییه گرده افشانی شد. تیمارهای یاد شده بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به کار گرفته شدند. عملیات آزمایشگاهی و مطالعات میکروسکوپی این پژوهش در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس و عملیات باغی در سال های 1383 و 1384 در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال آباد وابسته به موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر انجام شد. تعیین سازگاری و ناسازگاری ارقام گرده دهنده به دو روش گرده افشانی کنترل شده و مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده انجام شد. نتایج حاصل از گرده افشانی کنترل شده نشان داد که رقم مشکین شهر و پروتیوا سازگار و بقیه ارقام شامل زرد دانشکده، صورتی لواسان و حاج یوسفی با رقم قرمز رضاییه ناسازگار هستند. درصد تشکیل میوه در رقم قرمز رضاییه با استفاده از گرده ارقام زرد دانشکده، پروتیوا، صورتی لواسان، حاج یوسفی و مشکین شهر به ترتیب 0.80, 0.24, 40.94, 0.54 و 61.36 درصد بود. نتایج همچنین نشان داد که گیلاس قرمز رضاییه یک رقم خود ناسازگار است (درصد تشکیل میوه= صفر) و برای تشکیل میوه نیاز به گرده ارقام مناسب دارد. مطالعه با میکروسکوپ فلورسنس نشان داد که لوله گرده رقم مشکین شهر 96 ساعت پس از گرده افشانی به تخمدان می رسد که این مطالعه و بررسی میکروسکوپی رشد لوله گرده در خامه گل های گرده افشانی شده، با نتایج روش گرده افشانی کنترل شده در باغ مطابقت نشان داد. در نهایت دو رقم پروتیوا و مشکین شهر به عنوان گرده دهنده مناسب برای گیلاس رقم قرمز رضاییه انتخاب شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گرده افشانی، رشد لوله گرده و تعیین پلی نایزر (گرده دهنده) مناسب برای گیلاس (.Prunus avium L) رقم قرمز رضاییه

گیلاس یکی از مهم ترین میوه های مناطق معتدله در دنیا است. اکثر ارقام گیلاس به دلیل خود ناسازگاری، همواره مشکلاتی را از نظر تلقیح و میوه دهی به همراه داشته اند، لذا برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده دهنده مناسب و سازگار دارند. در این آزمایش گیلاس رقم قرمز رضاییه به عنوان گرده گیرنده با دانه گرده ارقام زرد دانشکده، پروتیوا، صورتی لواسان، حاج یوسفی، مشکین شهر و همچنین قرمز رضاییه گرده افشانی شد. ...

متن کامل

اثر نوع دانه گرده بر چگونگی رشد لوله گرده و صفات کمی و کیفی میوه گیلاس (Prunus avium L.) رقم زرد دانشکده

اکثر ارقام گیلاس، خودناسازگار بوده و برای تولید میوه تجارتی، نیاز به گرده‎دهنده مناسب و سازگار دارند. تعیین سازگاری و ناسازگاری ارقام گرده‎دهنده در روش کلاسیک بصورت روش گرده‎افشانی کنترل شده و مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده انجام می‎شود.‌ در این پژوهش گیلاس رقم زرد دانشکده به عنوان پایه مادری با استفاده از دانه گرده خودی و گرده ارقام "بینگ"، "ناپلئون"، "سفید رضائیه"، "شبستر"، "ابرده" به صورت ک...

متن کامل

اثرات عناصر سنگین سرب و مس بر جوانه‌زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس (Prunus avium)

تشکیل میوه تحت تأثیر عوامل مختلف ژنتیکی درختان میوه و فیزیکوشیمیایی محیط قرار می‌گیرد و بروز حالت نامناسب در هر کدام از عوامل یاد شده باعث کاهش گرده‌افشانی، تلقیح، تشکیل میوه و درنهایت عملکرد پایین می‌شود. جوانه‌زنی و رشد لوله گرده یک مرحله اساسی در باروری و تشکیل میوه ارقام مختلف گیلاس است. در باغات اطراف کلان شهرها این پدیده ممکن است تحت تأثیر تنش عناصر سنگین ناشی از آلودگی محیط‌زیست قرار گیر...

متن کامل

مطالعه گرده افشانی و سازگاری به منظور تعیین بهترین گرده زا برای زیتون رقم زرد

این تحقیق به مدت سه سال (1378-1376) به منظور تعیین بهترین گرده زا برای زیتون رقم زرد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با شش تیمار و چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار اجرا شد. گل های زیتون رقم زرد پس از حذف پرچم ها به روش دستی با دانه گرده ارقام روغنی، لچینو، بلیدی، ماری و مانزانیلا گرده افشانی شدند. صفات اندازه گیری شده شامل: درصد تشکیل میوه اولیه و نهائی، شاخص های باروری و سازگاری، ...

متن کامل

ارزیابی سازگاری گرده افشانی وانتخاب گرده زای مناسب برای ارقام تجاری بادام

بادام (Prunus amygdalus B) به‌دلیل خود ناسازگاری نیاز به دگر گرده‌افشانی دارد، بنابر این انتخاب گرده‌زای مناسب می‌تواند، مهم باشد. این تحقیق به منظور انتخاب گرده‌زای مناسب برای ارقام دیرگل انتخابی، در ایستگاه تحقیقات باغبانی مشکین شهر و بخش تحقیقات باغبانی در سال‌های 1391 و 1392 انجام شد. برای گرده‌افشانی طرح به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار از هر رقم مادری در نظر گرفته شد و روی هر در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
به نژادی نهال و بذر

جلد ۲۳، شماره ۴، صفحات ۵۷۱-۵۸۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023