بررسی اثر متقابل شوری و بیماری بوته میری جالیز (phytophthora drechsleri tucker) در بعضی ارقام خیار

نویسندگان

علی روستایی

a. roustaei college of agriculture, abourayhan campus, university of tehranمجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران سیداحمد سادات نوری

a. sadat noori حسن رضا اعتباریان

h.r. etebarian

چکیده

بیماری بوته میری جالیز (phytophthora drechsleri) از بیماری های مهم در منطقه گرمسار و ورامین می باشد. خسارت این بیماری روی خیار تا %25 گزارش شده است. در این مناطق مساله شوری که می تواند سبب اختلالات متابولیکی و جذب آب و مواد غدایی توسط گیاه بشود وجود دارد. خیار گیاهی حساس به شوری است، بنابراین تنش ناشی از شوری می تواند سبب حساسیت بیشتر گیاه به بیماری بوته میری بشود. سطوح مختلف شوری )شاهد بدون آلودگی، 0، 10، 25 و 50 میلی مول (nacl روی سه رقم رایج خیار در منطقه )تزیر، سوپر 2000 و آمریکایی( در حضور قارچ عامل بیماری در شرایط گلخانه بررسی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. اختلاف معنی دار بین سطوح مختلف شوری وجود داشت و افزایش تنش شوری سبب بالا رفتن حساسیت به این بیماری شد. اثرهای متقابل شوری × ارقام به طور معنی داری اختلاف داشت. اثر غلظت های مختلف شوری 0)، 10، 25، 50 و 75 میلی مول (nacl روی رشد قارچ در محیط کشت cma در یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. آنالیز واریانس سطح رشدی قارچ روی محیط کشت cma نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف شوری وجود دارد. سطح رشد قارچ در تیمار شاهد به میزان 635 میلی متر مربع و در تنش 50 و 75 میلی مول nacl به ترتیب 4725 و 4797 میلی متر مربع بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر متقابل شوری و بیماری بوته میری جالیز (Phytophthora drechsleri Tucker) در بعضی ارقام خیار

بیماری بوته میری جالیز (Phytophthora drechsleri) از بیماری های مهم در منطقه گرمسار و ورامین می باشد. خسارت این بیماری روی خیار تا %25 گزارش شده است. در این مناطق مساله شوری که می تواند سبب اختلالات متابولیکی و جذب آب و مواد غدایی توسط گیاه بشود وجود دارد. خیار گیاهی حساس به شوری است، بنابراین تنش ناشی از شوری می تواند سبب حساسیت بیشتر گیاه به بیماری بوته میری بشود. سطوح مختلف شوری )شاهد بدون آل...

متن کامل

بررسی اثر متقابل تغذیه گیاه ( نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم) و بیماری بوته میری جالیز ( Phytophthora drechsleri Tucker) در بعضی ارقام خیار

بیماری بوته میری جالیز ( Phytophthora drechsleri) یکی از مهمترین بیماری های خیار می باشد. شدت بیماری با مدیریت تغذیه گیاه بخصوص میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم کاهش می یابد. در این بررسی اثر متقابل تغذیه گیاه و بیماری بوته میری جالیز در برخی ارقام خیار در اطاق کشت مورد برسی قرار گرفت. سطوح مختلف نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم روی سه رقم رایج خیار (تزیر ، سوپر 2000 و .U.S.A) در حضور قارچ P. d...

متن کامل

زیست شناسی و بوم شناسی phytophthora drechsleri tucker عامل بوته میری کدوئیان در استان فارس

زیست شناسی و بوم شناسی قارچ phytophthora drechsleri tucker عامل پوسیدگی ریشه و طوقه کدوئیان در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت . اینبیمری در نقاط مختلف جالیزکاری استان فارس مانند مرودشت ، سیدون، کوشک ، سروستان، فسا و جهرم شیوع دارد. نمونه های هموتالیک و هتروتالیک قارچ از کدوئیان جدا شد. بر طبق مطالعاتی که بعمل آمد نشان داد که ایزوله های مختلف از لحاظ خصوصیات مرفولوژیکی شبیه بهم و مانند ایزوله ...

15 صفحه اول

بررسی اثر متقابل شوری، باکتری bacillus subtilis و glomus mosseae بر بوته میری پیتیومی خیار

خیار یکی از مهم ترین محصولات جالیزی ایران است که جزو گیاهان نیمه حساس به شوری طبقه بندی می شود. در سال های اخیر به علت تغییر شرایط آب و هوایی و با به وجود آمدن محدودیت در منابع آبی و کاهش کیفیت آن، برای تولید روز افزون و خارج از فصل خیار، بیشتر توجه ها به سمت کشت های گلخانه ای معطوف گردیده است. آفات و عوامل بیماری زا از جمله، بوته میری گیاهان جالیزی، مهمترین عوامل محدود کننده کشت این محصول بوده...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
به نژادی نهال و بذر

جلد ۲۰، شماره ۱، صفحات ۱۰۱-۱۱۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023