بررسی پیشرفت زمانی بلایت فوزاریومی سنبله گندم در گلخانه با استفاده از مدل های اپیدمیولوژیکی

نویسندگان

سهیلا میرزایی

s. mirzaei seed and plant improvement instituteموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر عزیزاله علی زاده

a. ali zadeh ناصر صفایی

n. safaee

چکیده

مطالعه روند توسعه بیماری بلایت فوزاریومی سنبله (fusarium head blight: fhb) در ارقام گندم فلات، تجن، زاگرس، میلان، فرونتانا، سومای تری و لاین مقاوم sha3// seri// nanjing 833// lira با استفاده از مدل های اپیدمیولوژیکی تک مولکولی، لوجستیک، گومپرتز، لوگ- لوجستیک و ویبول در شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. در رقم فلات بین ضرایب تبیین (r2) مدل های مختلف تفاوت قابل ملاحظه ای دیده نشد و تمامی مدل های مورد استفاده کارآیی بالایی (r2>0.95) را در پیش بینی روند توسعه بیماری داشتند. در رقم تجن نیز میزان r2 مدل های مختلف به هم نزدیک بود و با آزمون t تفاوت معنی داری بین آن ها وجود نداشت، لذا تمامی این مدل ها کارآیی مشابهی را در توصیف روند پیشرفت بیماری در این رقم نشان دادند. در رقم زاگرس مدل تک مولکولی با داشتن بالاترین r2 و کمترین (r2=0.9834, mse = 0.00011) mse بیشترین کارآیی را در توصیف بیماری داشت. در رقم میلان مدل تک مولکولی (r2 = 0.9741, mse = 0.00035) ویبول (r2 = 0.9744, mse = 0.00045) (c = 2) بر سایرین برتری داشتند. در رقم فرونتانا مدل ویبول (c = 2) با داشتن r2 بالاتر و mse کمتر، از سایرین برتر بود (r2 = 0.9918, mse = 0.000076). در لاین مقاوم نیز مدل ویبول(r2 =0.9901, mse =0.000089) (c = 2) نکویی برازش بیشتری نسبت به بقیه مدل ها داشت. در رقم سومای تری علیرغم فراهم بودن مایه اولیه و شرایط محیطی مساعد، پیشرفت بیماری ملاحظه نشد و علائم بیماری تنها به لکه های آبسوخته اولیه محدود گردید؛ لذا نمی توان هیچ یک از مدل های مذکور را برای پیش بینی روند توسعه بیماری در این رقم به کار برد. در این تحقیق علاوه بر تعیین روند توسعه بیماری در طی زمان، تک چرخه ای و یا چند چرخه ای بودن بیماری نیز در رقم حساس فلات بررسی شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که اسپورهای تولید شده بر روی سنبله های آلوده قادر به آلوده سازی مجدد سنبله های سالم در همان گروه نیستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه و تحلیل کمی زمانی اپیدمی های بلایت فوزاریومی سنبله گندم

به منظور ارائه مد‌ل‌های مناسب برای پیش بینی روند پیشرفت زمانی بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم ناشی از قارچ Fusarium graminearum، بررسی‌های اپیدمیولوژیک در قالب آزمایشات مزرعه‌ای طی دو سال متوالی (81-1380 و 82-1381) در ایستگاه عراقی محله گرگان و با استفاده از ارقام فلات، تجن، زاگرس و یک لاین مقاوم (لیرا) اجرا گردید. روند توسعه بیماری نسبت به زمان با محاسبه شاخص بیماری (Disease Index) و با استف...

متن کامل

واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه

چکیده بیماری بلایت فوزاریومی سنبله که توسط گونه­های مختلف قارچ Fusarium به ویژه گونه­ی Fusarium graminearum ایجاد می­شود، یکی از مهم­ترین بیماری­های گندم در ایران است که به ویژه در اقلیم گرم و مرطوب کشور باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول می­شود. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی واکنش تعداد 117 توده گندم بومی موجود در کلکسیون بخش تحقیقات غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر نسبت به بیماری بلایت فو...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verifie...

متن کامل

تجزیه و تحلیل کمی زمانی اپیدمی های بلایت فوزاریومی سنبله گندم

به منظور ارائه مد ل های مناسب برای پیش بینی روند پیشرفت زمانی بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم ناشی از قارچ fusarium graminearum، بررسی های اپیدمیولوژیک در قالب آزمایشات مزرعه ای طی دو سال متوالی (81-1380 و 82-1381) در ایستگاه عراقی محله گرگان و با استفاده از ارقام فلات، تجن، زاگرس و یک لاین مقاوم (لیرا) اجرا گردید. روند توسعه بیماری نسبت به زمان با محاسبه شاخص بیماری (disease index) و با استف...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verifie...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
به نژادی نهال و بذر

جلد ۱۹، شماره ۳، صفحات ۳۳۳-۳۵۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023