ارزیابی عملکرد و اجزای آن در اکسشن های گل محمدی (rosa damascena mill.) در استان کرمان

نویسندگان

محمدرضا کدوری

سیدرضا طبایی عقدایی

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد گل محمدی در استان کرمان تعداد نه اکسشن گل محمدی (rosa damascena mill.) از نقاط مختلف استان جمع آوری و در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1384-1383 در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی استان کرمان کشت گردید. عملکرد گل در هکتار، درصد ماده خشک، نسبت ماده خشک گل، نسبت وزن گلبرگ به گل، تعداد گل در بوته، وزن تر گل و عملکرد گل در بوته در سال 1385 مورد مقایسه قرار گرفت. ارزیابی داده های مربوط به صفات مورد مطالعه با استفاده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها تجزیه و تحلیل گردیدند. اکسشن های مورد مطالعه اختلاف معنی داری از نظر کلیه صفات مورد بررسی داشتند. مقایسه میانگین صفات، اکسشن ها را در گروه های مختلف قرار داد. همچنین همبستگی معنی داری در میان صفات مختلف وجود داشت، که بالاترین همبستگی با عملکرد گل در هکتار مربوط به تعداد کل در بوته و عملکرد تک بوته بود. در مجموع و با توجه به نتایج بدست آمده، اکسشن رفسنجان از نظر عملکرد گل نسبت به سایر اکسشن ها برتری داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد و اجزای آن در اکسشن‌های گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان کرمان

به منظور ارزیابی عملکرد گل محمدی در استان کرمان تعداد نه اکسشن گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نقاط مختلف استان جمع‌آوری و در قالب یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1384-1383 در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی استان کرمان کشت گردید. عملکرد گل در هکتار، درصد ماده خشک، نسبت ماده خشک گل، نسبت وزن گلبرگ به گل، تعداد گل در بوته، وزن تر گل و عملکرد گل در بوته در سال 1385 مورد مقایسه قرار ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد و پایداری عملکرد گل اکسشن های مختلف گل محمدی (rosa damascena mill.)

تجزیه پایداری عملکرد گل محمدی (rosa damascene mill) به منظور ارزیابی عملکرد و پایداری عملکرد گل و تعیین ژنوتیپ های با عملکرد بالاتر و پایدارتر اجراء گردید. تعداد35 اکسشن گل محمدی در آزمایشی با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مناطق مختلف اکولوژیکی کشور و طی دو سال (87-1386) مورد مطالعه قرار گرفتند. اختلافات معنی داری (01/0? p) بین اکسشن ها، مکان ها، محیط ها (سال × مکان)، اثرات ...

متن کامل

ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان

تعداد نه ژنوتیپ گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نقاط مختلف منطقه کاشان در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد. ژنوتیپها از نظر تعداد اجزاء مختلف گل (گلبرگ، پرچم و مادگی) و میزان اسانس، در بهار 1381 مورد مقایسه قرار گرفتند. ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تجزیه واریانس، گروه‏بندی میانگینها و تجزیه خوشه‌ای انجام گرفت. ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد و پایداری عملکرد گل اکسشن‌های مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.)

تجزیه پایداری عملکرد گل محمدی (Rosa damascene Mill) به منظور ارزیابی عملکرد و پایداری عملکرد گل و تعیین ژنوتیپ‌های با عملکرد بالاتر و پایدارتر اجراء گردید. تعداد35 اکسشن گل محمدی در آزمایشی با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مناطق مختلف اکولوژیکی کشور و طی دو سال (87-1386) مورد مطالعه قرار گرفتند. اختلافات معنی‌داری (01/0? p) بین اکسشن‌ها، مکان‌ها، محیط‌ها (سال × مکان)، اثرات ...

متن کامل

ارزیابی میزان ترکیب‌های فلاونوییدی گونه‌های گل محمدی Rosa damascena Mill.

مقدمه: فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی‌فنل‌ها با بیش از 4000‌ ترکیب هستند، اغلب مسؤول رنگ زرد، قرمز و ارغوانی گل‌ها، میوه‌ها و سبزیجات‌ در گیاه هستند‌. فلاونوییدها نقش آنتی‌اکسیدانی را در فتوسنتز گیاهان به عهده دارند‌، فلاونوییدها دارای اثرات‌ آنتی‌اکسیدانی، ضد‌التهابی، جلوگیری‌کننده‌ سرطان و محافظت‌کننده از قلب می‌باشند. هدف‌: هدف از این تحقیق،‌ استخراج و اندازه‌گیری ترکیب‌های فلاونوییدی کامفر...

متن کامل

ارزیابی تنوع موجود در ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان از نظر عملکرد گل

ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damasena Mill ) از سه نقطه عمده تحت کشت و کار گل محمدی در منطقه کاشان جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند. در میان نمونه‌های فوق تعداد 6 ژنوتیپ از نظر صفات مختلف شامل عملکرد یک دوره گلدهی، تعداد گل، درصد ماده خشک و وزن متوسط گل، در بهار 1381 مورد مقایسه قرار گرفتند. ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ISSN 0905-1735

دوره 23

شماره 1 2007

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023