the prevalence of the etiologies of abdominal masses in neonatus: a 15 years survey in amir kabir and bahrami hospitals

نویسندگان

شهنام عسکرپور

askarpoor sh هوشنگ پورنگ

poorang h

چکیده

abdominal masses in neonatal period is one of the main causes of patients bed ridden in infantal surgery wards. the rapid encounterance with these patients has caused a decrease in mortality and morbidity. this study is a kind of historical research which has been conducted on data base management systems of two above mentioned hospitals between years 1361-1378. the final outcome was only 25 cases. from these neonatus, 68 percent were male and 32 percent were female. most of the patients were in their first neonatal week. the etiologies related to urinary system (56 percent), were found to be in the first place. tumors of different origins (20 percent), ovarian masses (12 percent) and gastrointestinal tract (12 percent) had their own places respectively. majority of cases have had surgical operations (92 percents). the case fatality rate among these patients was 24 percent which most of it was because of benign causes. the rate of mortality in male was much larger than female neonatus. we concluded that the inspection of embryo's urinary system with ultrasound and primary examination of neonatus, is vital and in most of the cases, an urgent surgery is indicated. also laboratory assessment and radiological examination in suitable therapeutic procedures in first 48-72 hours in recommended.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the survey of the virtual higher education in iran and the ways of its development and improvement

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

the analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

15 صفحه اول

a study of the fifth child and ben in the world by doris lessing in the light of julia kristevas psychoanalytic concepts

این مطالعه به بررسی عوامل روانشناختی کریستوادردو رمان دوربس لسینگ،فرزندبنجم و بن دردنیای واقعی می بردازد.موفقیت یا شکست کاراکترهادر تکمیل شکست تتیزی یه کمک بدر وهم از مهم ترین دغدغه محقق می باشد.به بررسی تحلیل روانشناختی تمامی کاراکترها خصوصا بن برداخته و به دنبال نشانه هایی از جامعه شیشه ای کریستوا می باشد.

15 صفحه اول

the crisis of identity in jhumpa lahiris fiction: interpreter of maladies and the namesake

شکل گیری هویت(identity) مقوله مهمی در ادبیات پراکنده مردم(diasporan literature) می باشد. آثار جومپا لاهیری(jhumpa lahiri) ، نویسنده هندی آمریکایی، در سالهای اخیر تحسین منتقدین را به خود معطوف کرده است. وی در این آثار زندگی مهاجران و تلاش آنان برای پیدا کردن جایگاهشان در یک فرهنگ بیگانه را به تصویر کشیده است. این تجربه همواره با احساساتی نظیر دلتنگی برای گذشته، بیگانگی و دوری همراه است. با این ح...

15 صفحه اول

a synchronic and diachronic approach to the change route of address terms in the two recent centuries of persian language

terms of address as an important linguistics items provide valuable information about the interlocutors, their relationship and their circumstances. this study was done to investigate the change route of persian address terms in the two recent centuries including three historical periods of qajar, pahlavi and after the islamic revolution. data were extracted from a corpus consisting 24 novels w...

15 صفحه اول

a structural survey of the polish posters

تصویرسازی قابلیتهای فراوانی را دارا است

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلد ۵۹، شماره ۱، صفحات ۴۹-۵۲

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023