استخراج و اندازه گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در اندام های مختلف گونه گیاهی رازیانه foeniculum vulgare mill.

نویسندگان

کامکار جایمند

هلن اهرابی اصلی

زهرا بهراد

چکیده

فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی فنل ها با بیش از 4000 ترکیب هستند که در گیاه نقش آنتی اکسیدانی را در فتوسنتز به عهده دارند و در انسان دارای اثرهای آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، جلوگیری کننده سرطان و محافظت کننده از قلب می باشند. ترکیب کوئرستین و کامفرول در گروه فلاونول ها قرار دارند و برای مقابله با ویروس ها و سلول های سرطانی استفاده می شوند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در گونه گیاهی رازیانه (foeniculum vulgare mill.) بود. برای این منظور این گونه در اوایل خردادماه 1389 از مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور جمع آوری، و بعد از اندام های مختلف (گل، برگ، ساقه و بذر) با روشهای مختلف استخراج شد. در روش اول نمونه با حلال کلروفرم توسط دستگاه سوکسله به مدت 72 ساعت استخراج گردید. در روش دوم به نمونه قبلی که با حلال کلروفرم استخراج شده بود پس از جدا کردن حلال، متانول اضافه نموده و مجدداً عمل استخراج انجام شد. در روش سوم با توجه به میزان ماده خشک از اندام های مختلف گیاه تازه رازیانه توزین، سپس با حلال های متانول و اسیداستیک (به نسبت 1:9) توسط دستگاه آسیاب برقی خرد و همزمان صاف گردید. در روش چهارم گیاه تازه مطابق با میزان ماده خشک هر اندام ابتدا با دستگاه آسیاب برقی خردشد و بعد با حلال های متانول و اسیداستیک (به نسبت 1:9) و به مدت یک هفته خیسانده و بعد صاف گردید. بعد همه نمونه های بدست آمده به حجم 30 میلی لیتر تغلیظ گردیدند. جمعاً 32 نمونه بدست آمد که میزان ترکیب کوئرستین وکامفرول آنها توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (hplc) مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین مقادیر کوئرستین بدست آمده در foeniculum vulgare mill.، مربوط به گل (ppm2990)، برگ (ppm1223) و بذر تازه (ppm1779) در روش استخراج با متانول و در ساقه (ppm1316) به روش خیساندن با متانول-اسیداستیک بدست آمد و کمترین مقادیر کوئرستین بدست آمده مربوط به روش اول (استخراج با کلروفرم) بود که در گل (ppm17)، برگ (ppm15)، ساقه (ppm9)، و در بذر (ppm50) بدست آمد. در شرایط کشت یکسان بیشترین مقادیر کامفرول بدست آمده در گل (ppm912)، برگ (ppm273)، ساقه (ppm184) و در بذر تازه (ppm1142) به روش خیساندن با متانول-اسیداستیک و کمترین مقادیر کامفرول بدست آمده مربوط به روش استخراج با کلروفرم است که در گل (ppm209)، برگ (ppm55)، ساقه (ppm45) و در بذر (ppm427) بدست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در اندام‌های مختلف گونه گیاهی رازیانه Foeniculum vulgare Mill.

فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی‌فنل‌ها با بیش از 4000 ترکیب هستند که در گیاه نقش آنتی‌اکسیدانی را در فتوسنتز به‌عهده دارند و در انسان دارای اثرهای آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی، جلوگیری‌کننده سرطان و محافظت‌کننده از قلب می‌باشند. ترکیب کوئرستین و کامفرول در گروه فلاونول‌ها قرار دارند و برای مقابله با ویروس‌ها و سلول‌های سرطانی استفاده می‌شوند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین و ک...

متن کامل

استخراج و اندازه گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در اندام های مختلف گونه گیاهی رازیانه foeniculum vulgare mill.

فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی فنل ها با بیش از 4000 ترکیب هستند که در گیاه نقش آنتی اکسیدانی را در فتوسنتز به عهده دارند و در انسان دارای اثرهای آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، جلوگیری کننده سرطان و محافظت کننده از قلب می باشند. ترکیب کوئرستین و کامفرول در گروه فلاونول ها قرار دارند و برای مقابله با ویروس ها و سلول های سرطانی استفاده می شوند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه گیری ترکیب کوئرستین و ک...

متن کامل

بررسی کمی و کیفی اسانس رازیانه .Foeniculum vulgare Mill در مراحل مختلف رشد

گیاه رازیانه در سه مرحله به شرح زیر از مزرعه گیاهان دارویی واقع در ایستگاه تحقیقاتی البرز جمع آوری گردید: سرشاخه گلدار (اواخر خرداد)، گل آذین همراه میوه نارس (اواسط تیرماه)، میوه رسیده یا دانه (اواسط شهریور). اندامهای جمع آوری شده پس از 24 ساعت خشک شدن در دمای محیط و در سایه، به روش تقطیر با آب و بخار آب اسانس گیری شد و اسانس به صورت یک لایه روغنی شفاف و بیرنگ با بازده های مختلف بدست آمد. قابل ...

متن کامل

تاثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

  لیلی صفائی1، حسین زینلی1، بهرام مجد نصیری1   1- اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان   ([email protected])       چکیده   رازیانه ( Foeniculum vulgare ) یکی از مهمترین و قدیمی‏ترین گیاهان دارویی ایران و متعلق به خانواده چتریان ( Apiaceae ) می‏باشد و امروزه در صنعت داروسازی کاربرد قابل توجهی دارد. با توجه به این نکته که در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‏خشک ایران، آبها و زمی...

متن کامل

بررسی عملکرد گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare Mill. در جهت‌های مختلف شیب در منطقه دماوند

به منظور بهبود سیستم دیمکاری و امکان جایگزینی گیاهان کم بازده در اینگونه اراضی، از گیاه دارویی با ارزش و مقاوم رازیانه (Foeniculum vulgare) استفاده گردید. گیاه دارویی چند سالة رازیانه تحت شرایط دیم در طول هفت ماه، دوره رشد خود را کامل می کند و برای کشت دیم با بارندگی متوسط مناسب است ارزش رازیانه در فراورده های دارویی، غذایی، بهداشتی و پوشش گیاهی و حفاظت از خاک می باشد. از مهمترین ترکیبهای تشکیل...

متن کامل

مقایسه عملکرد دانه و اجزاء مرتبط با آن در ژنوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

رازیانه گیاهی علفی و چند ساله است که اسانس و عصاره آن کاربرد وسیعی در صنایع داروسازی ، نوشابه سازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی دارد. به منظور بررسی عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در این گیاه، آزمایشی در سال‌های 1385- 1383 در اصفهان انجام شد و در آن دوازده ژنوتیپ رازیانه شامل ده توده بومی (بوشهر، ‌ارومیه، مشهد،‌اصفهان، ‌فزوه، ابن‏سینا، ‌همدان،‌لرستان، یزد و شیراز) و دو رقم خارجی (P11-820065 و 11486...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ISSN 0905-1735

دوره 29

شماره 3 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023