رتبه بندی معیارهای مدل گوردن با استفاده از فرایند تحلیل شبکه(anp) در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

مریم فاخری نیا

فاطمه محمدشریفی

نویسنده

چکیده

براساس چشم انداز مدل gorden و به کارگیری ضوابط و معیاهای متعدد تصمیم گیری، در این پژوهش برآنیم تا عوامل بانفوذ و میزان سود سهام و نیز نرخ کاهشی و نرخ رشد آن را بررسی کنیم. هدف و منظور ما، بنانهادن یک مدل تصمیم گیری سرمایه گذاری و نیز مهیاکردن یک مدل مناسب انتخاب سهام برایِ به دست آوردن بیشترین سود است. دراین پژوهش برای سنجش رابطۀ متقابل میان متغیرهای مدل تصمیم گیری از روش(anp) و یا پروسۀ تحلیلی شبکه استفاده کردیم و چهار صنعت برتر در بورس، ازمیان صنعت های موجود در سال های 90 و 91 را بررسی کردیم. در ادامه، برای رتبه بندی جامعۀ مورد بررسی که شامل صنعت خودروسازی، شیمیایی، مؤسسات مالی و مخابرات است، از تکنیک تاپسیس استفاده کردیم. یافته ها نشان می دهد، از میان معیارهای اصلی گوردن، نرخ کاهشی و سود سهام پرداختی، به ترتیب، بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نرخ کاهشی تحت تأثیر بتای بازار و سود سهام تحت تأثیر نرخ رشد درآمد قرار دارد. به علاوه، براساس این ادبیات، نرخ کاهشی دارای یک رابطۀ خودتأثیری است. در میان هشت معیار و ضابطۀ تحلیلی، نرخ ریسک و بتای بازار مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. در تحلیل سهام شرکت های صنعت شیمیایی نسبت به سایر صنایع، سرمایه گذاری بهتری را نشان می دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رتبه‌بندی معیارهای مدل گوردن با استفاده از فرایند تحلیل شبکه(ANP) در بورس اوراق بهادار تهران

براساس چشم‌انداز مدل Gorden و به‌کارگیری ضوابط و معیاهای متعدد تصمیم‌گیری، در این پژوهش برآنیم تا عوامل بانفوذ و میزان سود سهام و نیز نرخ کاهشی و نرخ رشد آن را بررسی کنیم. هدف و منظور ما، بنانهادن یک مدل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و نیز مهیاکردن یک مدل مناسب انتخاب سهام برایِ به‌دست‌آوردن بیشترین سود است. دراین پژوهش برای سنجش رابطۀ متقابل میان متغیرهای مدل تصمیم‌گیری از روش(ANP) و یا پروسۀ تحلیلی ...

متن کامل

رتبه بندی شرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی

این مقاله به رتبه بندی اعتباری شرکتهای تولیدی حاضر در بورس تهران پرداخته است.در این راستا نسبت های مالی 181 شرکت تولیدی بورسی در طی 3 سال از روی صورتهای مالی آنها استخراج شده است.این نسبت های مالی، بیانگر میزان توانایی پرداخت اصل و فرع تسهیلات می باشند. ابتدا 50 شرکت انتخاب و توسط روش تاپسیس رتبه بندی می شود.  نسبت های مالی به عنوان معیار و وزن های هر معیار توسط روش آنتروپی شانون معلوم می شوند....

متن کامل

ارزیابی کارایی و رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارایی و رتبه­بندی کارگزاران فعال در بورس اوراق­ بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. بدین منظور اطلاعات مربوط به رتبه­بندی 87 شرکت کارگزاری فعال در بورس اوراق ­بهادار تهران که برای سال 1390 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از نرم­افزار  dea-masterکارایی شرکت­های کارگزاری اندازه­گیری شده است. پس از اجر...

متن کامل

پیش بینی بازده با استفاده از معیارهای مختلف ریسک؛ براساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

بیشینه کردن ثروت، یا به عبارت بهتر بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری در پایان دوره، هدف اصلی سرمایه گذاران میباشد. اما باید توجه داشت که ویژگی ناپایداری قیمت ها در بازار، سرمایه گذاران را در دستیابی به اهداف خود با دامنه ای از نااطمینانی مواجه میسازد و گریز از ریسک حاصل از این نااطمینانی ها تنها با تحمل هزینه صرف نظر کردن از سود مورد انتظار بیشتر امکان پذیر است. معیارهای متعددی جهت تخمین ریسک تدوین ش...

متن کامل

بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویکرد ترکیبی

ارزیابی عملکرد مالی از مهمترین ابزار برای رتبه بندی عملکرد مالی شرکت ها در محیط رقابتی امروز است .ارزیابی عملکرد وسیله ای برای شناسایی نقاط ضعف و مبهم شرکت قبل از مواجه شدن با مشکلات جدی است . ساختار مالی به عنوان مهمترین پارامتر موثر برای ارزشگذاری شرکت برای تصمیمات سرمایه گذاری شناخته شده است،از این رو ارزیابی مالی مهم ترین عاملیست که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در شرکت های مختلف ترغیب ی...

متن کامل

ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور

مقدمه: در محیط رقابتی امروز ارزیابی عملکرد صنایع کشورهای در حال توسعه به ویژه صنایعی مانند صنایع داروسازی که افزون بر جنبه اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر شرایط زیستی و سلامتی افراد جامعه دارد دارای اهمیت دو چندان است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث اجرا کتابخانه ای و مبتنی بر فنون کمی و از نظر طرح پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

جلد ۶، شماره ۱۰، صفحات ۵۷-۷۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023