× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the relationship between the use of vocabulary learning strategies and gender of iranian efl learners

نویسندگان

mitra ansari mazandaran, behshahr

freidoon vahdany giulan, rasht

narjes banou sabouri giulan, rasht

چکیده

this research study aimed at examining the use of vocabulary learning strategies of iranian male and female intermediate efl learners and the relationship between gender and the use of these strategies at shokouh language institue in iran. 80 efl learners who were at intermediate level participated in this study. this study used kudo’s (1999) classification of vocabulary learning strategies including metacognitive and psycholinguistic strategies. kudo’s (1999) likert-scale questionnaire has been used in this study. in order to analyze data and answer research questions, descriptive and inferential statistics via spss (21) used. the finding of the study revealed that the most frequently-used vls by female group was “use loan words” and by male group was “ using a bilingual dictionary”. both of these strategies were psycholinguistic strategy. the frequency mean for the psycholinguistic strategy use, metacognitive strategies as well as the overall frequency mean was slightly higher for the female learners. however there was no significant difference between iranian male and female intermediate efl learners in terms of the use of vocabulary learning strategies.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the purpose of this study was to investigate iranian efl learners’ beliefs about the role of rote learning (rl) in vocabulary learning strategies; besides, the study examined if english proficiency would influence learners’ vocabulary learning strategy use. this study addresses the need for a clear understanding of the role of rl in efl vocabulary learning by looking at iranian efl learners’ ow...

learning a second or foreign language requires the manipulation of four main skills, namely, listening, reading, speaking, and writing which lead to effective communication. it is obvious that vocabulary is an indispensible part of any communication, so without a vocabulary, no meaningful communication can take place and meaningful communication relies heavily on vocabulary. one fundamental fac...

the purpose of the present study was to investigate the relationship between fear of negative evaluation (fne) and communication strategies (css) among iranian efl learners. it was aimed to examine the differences in the use of communication strategies between speakers with high or low degree of fear of negative evaluation. the current study was a case study consisting of 10 english learners at...

راهکاهای یادگیری که تحت عنوان "اعمال و رفتارهایی که توسط زبان آموزان بکار برده می شود جهت یادگیری موفق تر، هدفمندتر و جذاب تر زبان" (آکسفورد، 1989) تعریف شده است، نقش قابل توجهی در یادگیری زبان خارجی ایفا می کند. در مطالعات اخیر تأثیر عوامل مختلفی مانند سن، جنسیت، سطح بسندگی، فرهنگ، انگیزه، نوع نگرش، ویژگی های شخصیتی و... در استفاده و انتخاب راهکارهای یادگیری زبان بررسی شده است. در میان عوامل ب...

چکیده دراین مطالعه رابطه ای، ارتباط بین استراتژی های فراشناخت درک مطلب و سطح درک مطلب زبان آموزان ایرانی مورد کاوش و بررسی قرار گرفت. بررسی رابطه بین استراتژی های فراشناخت درک مطلب با نگرش دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی هدف دیگری بود که در این تحقیق دنبال شد. همچنین رابطه بین استراتژی های فراشناخت درک مطلب و جنسیت زبان آموزان ایرانی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده نشا...

تاثیر منبع کنترل رفتار بر روی موفقیت تحصیلی زبان آموزان انگلیسی بندرت در ایران ارزیابی شده است. هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین منبع کنترل رفتار زبان آموزان انگلیسی و موفقیت آنها در مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی است. محقق همچنین رابطه بین منبع کنترل رفتار و راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی را در این تحقیق جستجو می کند. بدین منظور محقق ابتدا نسخه فارسی پرسشنامه منبع کنترل رفتار (duttweiler...

with the growth of more humanistic approaches towards teaching foreign languages, more emphasis has been put on learners’ feelings, emotions and individual differences. one of the issues in teaching and learning english as a foreign language is demotivation. the purpose of this study was to investigate the relationship between the components of language learning strategies, optimism, duration o...