رابطه حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

نویسندگان

حکیم سحاقی

h sahaghi ژاله مریدی

j moridi azad hormozganآزاد هرمزگان

چکیده

مقدمه و هدف: یادگیری فراگیران معمولاً به وسیله عملکرد تحصیلی آن ها مورد سنجش قرار می گیرد. عوامل متعددی، عملکرد تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهند. برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد و برخی موجب تضعیف عملکرد فراگیران می شود. از جمله عواملی که به شکل منفی بر عملکرد تحصیلی اثرگذار بوده، فرسودگی تحصیلی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی بود. پژوهش از نوع همبستگی می باشد.  روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند که از بین آن ها 256 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های حمایت اجتماعی، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دی گروت، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو، سالانووا و شائوفلی جمع آوری و با استفاده از ضریب همبستگی به کمک نرم افزار آماری spss 18 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که تمامی روابط بین حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی در سطح مطلوبی معنی دار هستند. نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه، که آموزش حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی در کاهش فرسودگی تحصیلی و ارتقا عملکرد تحصیلی مؤثر بوده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خود کارآمدی تحصیلی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

Introduction: The current study aimed to determine the relationship between perceived social support and Academic self-efficacy with social adjustment. The research plan was correlational and predictive. Methods: The participants of the research were all of students of Jondishapour Medical University of Ahvaz among whom 200 students were selected randomly. The data was collected usin...

متن کامل

بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و خود کارآمدی تحصیلی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خود کارآمدی تحصیلی با سازگاری اجتماعی بود. پژوهش از نوع همبستگی و پیش بینی هست. روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند که از بین آن ها 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده (mspss)، پرسشنامه خود کارآمدی تحصیلی توسط ...

متن کامل

بررسی رابطه سلامت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

Abstract Aim: the current study aimed to determine the relationship between mental Health and Happiness with Academic Achievement. The research plan was correlation and predictive. Method: the statistical population of the research were consisted of all of students of Jondishapour Medical of Ahvaz amongwhome were 200 students using simple random sampling mehod. The data were collected using...

متن کامل

بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز بود. پژوهش از نوع همبستگی و پیش بینی می باشد. روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند که از بین آنها 180 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های حمایت عاطفی ادراک شده و خرده لذت تحصیلی از پرسشنا...

متن کامل

رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مقدمه: استفاده مناسب از رویکردهای مطالعه و یادگیری در بهبود عملکرد تحصیلی و پیشرفت دانشجویان از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف این پژوهش تعیین وضعیت استفاده از رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است. روش: این مطالعه توصیفی بر روی 165 نفر از دانشجویان انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رویکردها و مهارت‌های مطالعه دانشجویان (Appr...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۴۵-۵۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021