بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و خود کارآمدی تحصیلی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

نویسندگان

سیروس عالی پور بیرگانی

s alipour birgandi حکیم سحاقی

h sahaghi آرش جلوداری

a jelodari

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خود کارآمدی تحصیلی با سازگاری اجتماعی بود. پژوهش از نوع همبستگی و پیش بینی هست. روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند که از بین آن ها 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده (mspss)، پرسشنامه خود کارآمدی تحصیلی توسط پاتریک، هیکس و رایان، پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل جمع آوری و با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار آماری spss 19 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خود کارآمدی با سازگاری اجتماعی رابطه ای معنی دار وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان نشان داد که متغیرهای پیش بینی، 34 درصد از سازگاری اجتماعی را تبیین می کنند. نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه، حمایت اجتماعی حمایت های کسب شده توسط فرد، سبب ارتقای سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانشجویان می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خود کارآمدی تحصیلی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

Introduction: The current study aimed to determine the relationship between perceived social support and Academic self-efficacy with social adjustment. The research plan was correlational and predictive. Methods: The participants of the research were all of students of Jondishapour Medical University of Ahvaz among whom 200 students were selected randomly. The data was collected usin...

متن کامل

رابطه حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

Introduction: Learning  is usually measured by  its academic performance. Many factors affect the academic performance of students. Some of these factors contribute to improved performance and some learners function is weakened. Among the factors that negatively affect academic performance would be  academic burnout. The current study aimed to determine the relationship between s...

متن کامل

بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

Introduction: This was a correlational prospective study which aimed to determine the relationship between perceived Affective support, Academic pleasure and Academic Achievement. Methods: The participants of this study (180) were selected randomly from students of Jondishapour University of Medical of Sciences. The data was collected using Perceived Affective Support Scale, subscale...

متن کامل

رابطه حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

مقدمه و هدف: یادگیری فراگیران معمولاً به وسیله عملکرد تحصیلی آن ها مورد سنجش قرار می گیرد. عوامل متعددی، عملکرد تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهند. برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد و برخی موجب تضعیف عملکرد فراگیران می شود. از جمله عواملی که به شکل منفی بر عملکرد تحصیلی اثرگذار بوده، فرسودگی تحصیلی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی ...

متن کامل

بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز بود. پژوهش از نوع همبستگی و پیش بینی می باشد. روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند که از بین آنها 180 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های حمایت عاطفی ادراک شده و خرده لذت تحصیلی از پرسشنا...

متن کامل

بررسی رابطه سلامت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

Abstract Aim: the current study aimed to determine the relationship between mental Health and Happiness with Academic Achievement. The research plan was correlation and predictive. Method: the statistical population of the research were consisted of all of students of Jondishapour Medical of Ahvaz amongwhome were 200 students using simple random sampling mehod. The data were collected using...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۲۶-۳۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021