الگوی رفتار کلاسی و خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص

نویسندگان

محمد نریمانی

mohammad narimani ساناز عینی

sanaz einy رامین تقوی

ramin tagavy

چکیده

زمینه و هدف: الگوی رفتار کلاسی و خود ناتوان سازی تحصیلی از متغیر های مهم در افت تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری هستند؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر مقایسه الگوی رفتار کلاسی و خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص بود.  روش: نوع مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه­ ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش ­آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مراکز ناتوانی یادگیری شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 95-94 و دانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری همان شهر بود که از بین آنها 90 نفر (45 دانش آموز با ناتوانی یادگیری خاص و 45 دانش آموز بدون ناتوانی یادگیری) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده­اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه رفتار کلاسی ( شافر، 1977) و  مقیاس خودناتوان ­سازی تحصیلی )میدگلی و همکاران، 2000) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.                                                                            یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه در الگوی رفتار کلاسی و خود ناتوان سازی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). به عبارت دیگر دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری نسبت به دانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری در متغیرهای خود ناتوان­ سازی تحصیلی و رفتار کلاسی غیرسازشی نمرات بالاتر، و در متغیر رفتار کلاسی سازشی نمرات پایین تری کسب کردند.  نتیجه گیری: دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خاص در مقایسه با همسالان، رفتار کلاسی سازش­یافته کمتری را از خود نشان می دهند و به میزان بیشتری  از راهبرد خود ناتوان سازی تحصیلی استفاده می کنند. استلزام­ های یافته ­های به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی رفتار‌کلاسی و خودناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص

زمینه و هدف: الگوی رفتار کلاسی و خود‌ناتوان‌سازی تحصیلی از متغیر‌های مهم در افت تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری هستند؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر مقایسه الگوی رفتار کلاسی و خود‌‌‌‌ناتوان سازی تحصیلی دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص بود.  روش: نوع مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه­ ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش ­آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مراکز ناتوانی یادگیری ...

متن کامل

ارتباط خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری

Background and purpose: Self-efficacy and achievement motivation are amongst the most important predictors of academic achievement. The aim of this study was to investigate the relationship between self-efficacy and achievement motivation and academic achievement in students with learning disabilities. Materials and methods: The research population included 32 students with learning disabili...

متن کامل

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. این مطالعه در چارچوب طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 96-1395 بود. تعداد 30 نفر دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اجرای آزمون مشکلات یادگیری کلورا...

متن کامل

پیش‎بینی اهمال کاری تحصیلی ‎ براساس خودناتوان سازی و استرس ناشی از انتظارات تحصیلی در دانش آموزان

هدف پژوهش حاضر پیش‎بینی اهمال‎کاری تحصیلی دانش‎آموزان از طریق خودناتوان‎سازی و استرس‎ناشی‎از انتظارات تحصیلی بود.روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر کلیه دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 96-95 بودند. گروه نمونه شامل 175 نفر که به شیوه نمونه‎گیری خوشه‎ای انتخاب شدند. مقیاس‎های اهمال‎کاری تحصیلی، استرس ناشی از انتظارات تحصیلی و خودناتوان‎سازی اجرا ...

متن کامل

مدل ساختاری نقش کنش های اجرایی در عملکرد یادگیری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خاص

زمینه و هدف: یکی از تبیین­ های اساسی و جدید در درمان ناتوانی­ های یادگیری خاص، مدل کنش ­های اجرایی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کنش­ های اجرایی (انتقال، بازداری، به­روز رسانی، عملکرد پیوسته، و برنامه­ ریزی- سازمان‌دهی) در پیش ­بینی عملکرد یادگیری دانش ­آموزان با ناتوانی یادگیری خاص بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش­ آموزان مقطع ابتدایی پای...

متن کامل

خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان سازی در دانش آموزان دبیرستانی

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطة خودکارآمدی تحصیلی با خودناتوان‎سازی تحصیلی و تفاوت های بین دو جنس در این متغیرها بود. از طریق نمونه برداری تصادفی خوشه¬ای، 387 دانش¬آموز پایة چهارم دبیرستان¬های دولتی شهر تهران (199 دختر، 188 پسر) انتخاب شدند. شرکت‎کنندگان مقیاس خودناتوان‎سازی تحصیلی (میجلی و دیگران ،1996) و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی (مکیلروی و بانتینگ ،2002) را تکمیل کردند. داده¬ها به‎وسیلة آزمون‎های ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه سلامت روانی کودک

جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۳-۱۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023