سطح انگیزش، خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن در دانش آموزان نارساخوان

نویسندگان

آیدا یحیی زاده

aida yahyazadeh islamic azad university of rashtدانشگاه آزاد واحد رشت رقیه کریمی

roghaye karimi دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر رشت مهدیس حسن نیا جورشری

mahdis hassannia jorshari islamic azad university of rashtداشگاه آزاد واحد رشت

چکیده

زمینه و هدف: یکی از رایج­ ترین اختلال­ های یادگیری در دانش ­آموزان، نارساخوانی است که پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه انگیزش، خودپنداشت و نگرش خواندن در دانش ­آموزان مبتلا و غیرمبتلا به نارساخوانی بوده است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش ­شناسی تحلیلی - مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بود که تعداد 108 نفر از آنها (54 آزمودنی کودکان غیرمبتلا به نارساخوانی و 54 آزمودنی کودکان مبتلا به نارساخوانی) با روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع­ آوری داده ­ها در این پژوهش از آزمون رسمی خواندن و نارساخوانی (کرمی نوری و مرادی، 1388)، پرسش نامه انگیزش خواندن (ویگفیلد و گاتری، 1997)، خودپنداشت خواندن (آهلووالیا، 1961) و نگرش خواندن (مک کنا و کر، 1990) استفاده شد. یافته­ ها: نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین کودکان مبتلا و غیر مبتلا به نارساخوانی حداقل در یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی­ داری وجود دارد (001/0p<). نتایج تحلیل واریانس نشان داد که میانگین نمرات کودکان مبتلا به نارساخوانی در تمام مؤلفه­ های انگیزش، خودپنداشت و نگرش خواندن به طور معناداری بالاتر از نمرات کودکان غیر مبتلا به نارساخوانی است (001/0 < p). نتیجه ­گیری: یافته ­های این پژوهش نشان داد مشکلات تحصیلی دانش­ آموزان نارساخوان بر جنبه­ های روان­شناختی آنها تأثیر منفی دارد که ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سطح انگیزش، خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن در دانش‌آموزان نارساخوان

زمینه و هدف: یکی از رایج­ ترین اختلال­ های یادگیری در دانش ­آموزان، نارساخوانی است که پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه انگیزش، خودپنداشت و نگرش خواندن در دانش ­آموزان مبتلا و غیرمبتلا به نارساخوانی بوده است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش ­شناسی تحلیلی - مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بود که تعداد...

متن کامل

اثربخشی داستان خوانی بر افزایش خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

زمینه و هدف: خواندن یکی از اساسی ترین مهارتهای مورد نیاز در عصر حاضر است. بدیهی است که بروز اختلال در آن میتواند مشکلات زیادی را برای فرد مبتلا ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی داستان خوانی بر افزایش خودپنداشت و نگرش نسبت به خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی، انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل، بوده...

متن کامل

تاثیر آموزش توجه بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش توجه بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور 30 نفر از دانش‌آموزان که تشخیص نارساخوانی و نقص توجه در شهرستان پاوه با توجه به نمونه گیری در دسترس با استفاده از آزمون نارساخونی و آزمون توجه تولوز- پیرون انتخاب و سپس به طور تصادفی، 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل ...

متن کامل

دانش آموزان نارساخوان، مهارت های اجتماعی، حرمت خود، خودپنداشت

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر حرمت خود و خودپنداشت دانش آموزان نارساخوان انجام شده است. روش بررسی: جامعهٔ آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان نارساخوان پایهٔ سوم و چهارم ابتدایی شهر رشت بود که از این میان ۲۴ نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند. مطالعهٔ حاضر، آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بو...

متن کامل

تاثیر آموزش راهبردی خواندن زبان دوم در کارکرد خواندن زبان آموزان ایرانی و نگرش آنان نسبت به خواندن زبان دوم

این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خواندن خواندن زبان دوم بر روی خواندن درک مطلب و نگرش نسبت به خواندن در زبان دوم میپردازد. به این منظور، 48 نفر از دانشجویان سطح متوسط دانشگاه مازندران در دو گروه کنترل و تجربی حضور یافتند. یک آزمون خواندن و پرسشنامه نگرش نسبت به خواندن به عنوان پیش آزمون توزیع شد. پس از آموزش استراتژی خواندن به گروه تجربی پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از...

متن کامل

بررسی مدل پردازش واج شناختی خواندن در دانش آموزان پسر عادی و نارساخوان دبستانی

هدف این تحقیق بررسی برازش یک مدل شناخته شده در زمینه خواندن و نارساخوانی و پاسخ به این سؤال بود که آیا در نمونه‌های یک ‌زبانهَ فارسی زبان عادی  و نارساخوان مدل پردازش واج‌شناختی، مدل تبیینی مناسبی به شمار می‌رود؟ بدین منظور از جامعه دانش آموزان دبستانی 10-8 سال شهر تهران با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند 138 دانش‌آموز نارساخوان پسر و 138 دانش‌آموز پسر عادی که از لحاظ متغیّرهای سن، جنس و هوش ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه سلامت روانی کودک

جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۳۱-۴۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023