ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه بندی اختلال های رفتار مخرب ـ نسخه والدین

نویسندگان

فرشته باعزت

fereshteh baezzat احمد احمدی قوزلوجه

ahmad ahmadi ghozloje

چکیده

زمینه و هدف: اختلال رفتاری مخرب طبقه ای از اختلال­ های رفتاری است که با رفتار مزاحمت ­بار اجتماعی مشخص می شود و موجب ناراحتی دیگران می­شود. هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­ های روان­ سنجی نسخه فارسی مقیاس درجه بندی اختلال­ های رفتار مخرب ـ نسخه والدین در میان دانش­ آموزان دوره اول مقطع ابتدایی بود. روش: 303 نفر (136 پسر و 167 دختر) از بین دانش ­آموزان دوره اول مقطع ابتدایی شهر بابلسر، در سال تحصیلی 93-1392 به روش نمونه­ گیری خوشه ­ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و والدین آنها نسخه فارسی مقیاس درجه بندی اختلال­ های رفتار مخرب را با در نظر گرفتن ویژگی­ های رفتاری دانش ­آموز مورد نظر تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته ­ها: ضریب آلفای کرونباخ برای ترجمه فارسی مقیاس اولیه­ ی 45 گویه­ ای برابر با 0/94 به ­دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی (تحلیل مولفه­ های اصلی) پنج عامل فزون­ کنشی/ تکانشگری، اختلال رفتار هنجاری، نافرمانی مقابله­ ای، نارسایی توجه، و رفتار مخرب نامشخص را نشان داد. با توجه به حذف 8 گویه، نسخه فارسی مقیاس با 37 گویه تدوین شد. ضریب آلفای کرونباخ برای عامل­ های استخراج شده بین 0/74 تا 0/88 و برای کل مقیاس 0/92 به دست آمد که نشان ­دهنده اعتبار مطلوب نسخه فارسی مقیاس است. همچنین ضرایب همبستگی به­دست آمده بین عامل­ های استخراج شده با یکدیگر و با کل مقیاس نیز نشان­ دهنده روایی سازه مطلوب مقیاس بود. نتیحه ­گیری: با توجه به ساختار عاملی مطلوب نسخه فارسی مقیاس می­ توان از آن برای غربالگری و شناسایی به موقع دانش ­آموزان دوره اول مقطع ابتدایی مشکوک به اختلال­ های رفتار مخرب استفاده کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه‌بندی اختلال های رفتار مخرب ـ نسخه والدین

زمینه و هدف: اختلال رفتاری مخرب طبقه‌ای از اختلال­ های رفتاری است که با رفتار مزاحمت ­بار اجتماعی مشخص می‌شود و موجب ناراحتی دیگران می­شود. هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­ های روان­ سنجی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی اختلال­ های رفتار مخرب ـ نسخه والدین در میان دانش­ آموزان دوره اول مقطع ابتدایی بود. روش: 303 نفر (136 پسر و 167 دختر) از بین دانش ­آموزان دوره اول مقطع ابتدایی شهر بابلسر، ...

متن کامل

نسخه گزارش والدین مقیاس سلامت روان‌شناختی کودکان: مطالعه مقدماتی ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی

زمینه و هدف: اختلال‎های رفتاری، مشلات شایع و ناتوان‌کننده‌ای هستند که برای خانواده و کودکان مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کنند و با شیوع بالایی از مشکلات و پیامدهای منفی اجتماعی همراه هستند. هدف از پژوهش حاضر، ساخت مقیاس سلامت روان‌شناختی کودکان ـ  فرم والدین بود. روش: برای انجام این پژوهش در ابتدا 190 گویه تهیه شد و پس از ویرایش اولیه، 125 گویه جهت قرار گرفتن در نسخۀ مقدماتی مقیاس انتخاب شد. جامعه...

متن کامل

ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس آلودگی ذهنی- پرسش نامه وسواسی جبری ونکوور

آلودگی ذهنی اشاره به احساس کثیفی و آلودگی دارد که مستقل از تماس فیزیکی با آلودگی ایجاد می‌شود و در برخی از اختلال های روانی دیده شده است. مقیاس آلودگی ذهنی پرسش نامه وسواسی جبری ونکوور (VOCI-MC)، یک ابزار خودگزارشی برای سنجش این سازه است. هدف از این مطالعه، بررسی ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی این مقیاس در نمونه غیر بالینی بود. ساختار عاملی، اعتبار همگرا، همسانی درونی و پایایی بازآزمایی این مقی...

متن کامل

ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان

ناامیدی، یا انتظارات منفی در مورد آینده، یک حالت هیجانی است که زیر مجموعه ی هیجان اصلی غم است، باعث افسردگی و درماندگی شده، انگیزه ی فرد را از بین می­برد و او را از تلاش کردن باز می­دارد.  هدف پژوهش حاضر، بررسی اعتبار و پایایی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان در جامعه ی ایرانی بود. بدین منظور، 244 نفر از دانش­آموزان 8 تا 15 ساله ی شهر تهران با مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان و مقیاس امید کودکان ...

متن کامل

بررسی ویژگی های روان سنجی( پایایی، اعتبار و ساختار عاملی) مقیاس هوش هیجانی مارک دانیل

    این مطالعه با هدف بررسی ویژگی‌ای روان سنجی، پایایی، اعتبار و ساختار عاملی مقیاس هوش هیجانی مارک دانیل انجام شده است. نسخه فارسی این مقیاس به روش ترجمه (مستقیم و بالعکس) تهیه شد. این مقیاس، شامل 96 گویه و 8 عامل (سواد هیجانی، خود آگاهی، درون گرایی و برون گرایی، استقلال، مسئولیت پذیری، رهبری، مدیریت زمان، مدیریت ارتباط) است. نمونه مورد مطالعه 536 نفر از معلمان شهر شیراز هستند که به روش نمونه‌...

متن کامل

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی صفت- فرم کودکان : ساختار عاملی، پایایی، روایی

پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی – فرم کودکان، شامل پایایی, روایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 343 دانش آموز ابتدایی پسر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مدارس دولتی شهر تهران و مشهد انتخاب شدند و با پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی مورد آزمون قرار گرفتند. نتای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه سلامت روانی کودک

جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۷۳-۸۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023