کنترل بیولوژیک نماتد meloidogyne javanica توسط جدایه trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

نویسندگان

حسن ملکی زیارتی

نواز اله صاحبانی

کامران رهنما

چکیده

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه trichoderma harzianum در گوجه فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم به ازای هر توده تخم) بررسی گردید. نتایج نشان داد که غلظت 106 اسپور در میلی لیتر قارچ در مقایسه با غلظت های کمتر قارچ به میزان معنی داری موجب کاهش قطر گال، وزن تر ریشه، تعداد توده تخم و تعداد تخم داخل هر توده تخم گردید. در حالی که در مقایسه با غلظت های بیش از 106 اسپور در میلی لیتر قارچ اختلاف معنی دار نداشت. متوسط وزن تر اندام های هوایی در غلظت 106 اسپور در میلی لیتر قارچ نسبت به سایر غلظت ها و شاهد اختلاف معنی دار داشت (p?0/05). مایه زنی گیاهچه ها با غلظت 106 اسپور در میلی لیتر قارچ موجب افزایش میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در ریشه گیاه در روز هفتم بعد از مایه زنی اندازه گیری شد. فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاهچه های مایه زنی شده با تیمار نماتد + قارچ در مقایسه با گیاهچه های مایه زنی شده با قارچ (شاهد) اختلاف معنی دار داشته و حداکثر فعالیت آنزیم پراکسیداز در روز پنجم بعد از مایه زنی اندازه گیری شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه Trichoderma harzianum در گوجه‌فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت‌های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام‌های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم به ازای هر توده تخم) بررسی گردید....

متن کامل

کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica Meloidogyne

القای آنزیم­های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و سیستمیک­شدن آن در گیاهچه گوجه فرنگی رقم کینگ­استون آلوده به نماتد مولد گره ریشه وساقه گیاه با استفاده از تقسیم دوتایی سیستم ریشه مورد بررسی قرار گرفت. ریشه گیاهچه­های در مرحــله شش برگی پس از شست­وشوی از محل ریشه اصلی به دو قسمت تقسیم و در دو گلدان مجاور قرار گرفته، سپس به­وسیله قارچ و نماتد مایه زنی ومورد ارزیابی آنزیم­های پراکسیداز و پلی فنل اکسیدا...

متن کامل

بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست CHA0 Pseudomonas fluorescens

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونهMeloidogyne javanica ، توسط باکتری CHA0 Pseudomonas fluorescens طی چندین آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتری با غلظت (CFU/ml) 109 به روش محلول پاشی اندام های هوایی باعث کاهش معنی داری (در سطح پنج درصد) در فاکتورهای متوسط تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و متوسط تعداد تخم در هر توده تخم نسبت به شاهد (گیاه مایه زنی شده با آب مقطر ...

متن کامل

اثر تلفیقی Trichoderma virens و Glomus mosseae در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

به ‌منظور بررسی تأثیر دو قارچ Glomus mosseae وTrichoderma virens  بر نماتد Meloidogyne javanica، عامل ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت کاملاً تصادفی با هفت تیمار در چهار تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. T. virens از مزارع گندم استان فارس جداسازی و روی محیط کشت PDA تکثیر شد و زادمایه اولیه G. mosseae از گروه باغبانی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان تهیه شد و برای تکثیر و به‌دست‌آوردن جمعیت مور...

متن کامل

کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica meloidogyne

القای آنزیم­های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و سیستمیک­شدن آن در گیاهچه گوجه فرنگی رقم کینگ­استون آلوده به نماتد مولد گره ریشه وساقه گیاه با استفاده از تقسیم دوتایی سیستم ریشه مورد بررسی قرار گرفت. ریشه گیاهچه­های در مرحــله شش برگی پس از شست­وشوی از محل ریشه اصلی به دو قسمت تقسیم و در دو گلدان مجاور قرار گرفته، سپس به­وسیله قارچ و نماتد مایه زنی ومورد ارزیابی آنزیم­های پراکسیداز و پلی فنل اکسیدا...

متن کامل

تأثیر metarhizium anisopliae و trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی، meloidogyne javanica

تأثیر دو قارچ metarhizium anisopliae وtrichoderma harzianum  بر نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای مطالعه و بررسی شد. در بررسی های آزمایشگاهی، با استفاده از آزمون های فرار و کشت متقابل مشخص شد که این دو قارچ اثر آنتاگونیستی بر یکدیگر ندارند. به منظور تعیین اثر این دو قارچ بر نماتد ریشه گرهی در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی با 8 تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دانش گیاهپزشکی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN 2008-4781

دوره 40

شماره 1 2009

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023