بررسی تعامل قارچ بیمارگر پژمردگی ورتیسیلیومی verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica روی رشد نهال های زیتون در دو نوع بستر رویش

نویسندگان

آیت اله سعیدی زاده

احمد خیری

جواد زاد

حسن رضا اعتباریان

علیرضا بندانی

چکیده

امروزه پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل verticillium dahliae از مشکلات متداول در باغ های زیتون شمال ایران می باشد. نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica از نظر پراکنش یکی از گسترده ترین نماتدهای باغات زیتون در ایران به شمار می آید. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر دو نوع بستر رویش بر تعامل دو بیمارگر مورد نظر می باشد. در این آزمایش میکرواسکلروت هایverticillium dahliae و لاروهای سن دوم meliodogyne javanica به عنوان مایه تلقیح انتخاب شدند. نهال های یکساله زیتون رقم زرد در انواع بسترها از خاک لومی شنی (شن: 8/72% ، سیلت: 8/13% ، رس: 4/13%، ماده آلی: 2/2%، 76/2=ece، 76/7 ph) و شن درشت (به قطر ذرات 5-7 میلیمتر) استریل کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملا تصادفی در شش تیمار و هشت تکرار طراحی گردید: شاهد (بدون مایه تلقیح)، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی، قارچ و نماتد همزمان، قارچ دو هفته قبل از نماتد و نماتد دو هفته قبل از قارچ. میزان مایه تلقیح نماتد و قارچ به ترتیب 1500 عدد لارو سن دوم و 7200 عدد میکرواسکلروت برای هرگلدان تعیین گردید و زمان آزمایش 9 ماه در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که میزان کلنی زایی قارچ در ریشه در گلدان های حاوی خاک لومی شنی نسبت به گلدان های دارای شن درشت بیشتر بود، در مقابل تعداد گره های ریشه و ماده های بالغ در گلدان های حاوی شن درشت در مقایسه با گلدان های حاوی خاک بیشتر بود. تعداد برگ های سبزرد، بافت مرده و پژمرده در گلدان های حاوی خاک لومی شنی بیشتر بود. بر اساس آزمون f فرض یکسان بودن واریانس جوامع (خاک و شن) در سطح احتمال 5% پذیرفته شد. حضور نماتد قبل از قارچ سبب کاهش کلنی زایی قارچ در ریشه و ساقه شد، در حالی که حضور قارچ قبل از نماتد موجب کاهش گره های ناشی از فعالیت نماتد گردید (05/0? p). شدیدترین نشانه های بیماری در بخش هوایی نهال ها در تیماری که قارچ و نماتد را همزمان دریافت کرده بود (در بستر خاک به میزان 97 درصد) مشاهده گردید (05/0? p).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تعامل قارچ بیمارگر پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی رشد نهال‌های زیتون در دو نوع بستر رویش

امروزه پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل Verticillium dahliae از مشکلات متداول در باغ‌های زیتون شمال ایران می‌باشد. نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica از نظر پراکنش یکی از گسترده‌ترین نماتدهای باغات زیتون در ایران به شمار می‌آید. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر دو نوع بستر رویش بر تعامل دو بیمارگر مورد نظر می‌باشد. در این‌آزمایش میکرواسکلروت‌هایVerticillium dahliae و لاروهای سن دوم Meliodogyne...

متن کامل

بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

نهال‌های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و مانزانیلا در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان 2000 گرم کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملاً تصادفی در 32 تیمار و پنج تکرار طراحی گردید: شاهد، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی و قارچ + نماتد. میزان مایه تلقیح نماتد با سه جمعیت (2000، 3000 و 4000) لارو سن دوم و در مورد قارچ 10 عدد میکرواسکلروت در هر گرم خاک بستر برای هر گلدان تعیین گردید. میزان تر...

متن کامل

بررسی تغییرات فعالیت کمی پراکسیداز ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

در این آزمایش نمونه‌برداری از قارچ Verticillium dahliae سویه غیر برگریز (SS-4) از باغ‌های آلوده زیتون در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica، از نهال‌های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه‌فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. نهال‌های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و مانزانیلا در بستری از خاک لومی شنی استریل به می...

متن کامل

بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae روی نهال‌های برخی از ارقام زیتون

در این تحقیق نمونه‌برداری از قارچ Verticillium dahliae سویه غیر برگریز (SS-4) از باغ‌های آلوده زیتون در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica، از نهال‌های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه‌فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. در این آزمایش نهال‌های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی (مقاوم به ورتیسیلیوز) و مانزانیلا (...

متن کامل

بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی verticillium dahliae روی نهال های برخی از ارقام زیتون

در این تحقیق نمونه برداری از قارچ verticillium dahliae سویه غیر برگریز (ss-4) از باغ های آلوده زیتون در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نماتد ریشه گرهی، meloidogyne javanica، از نهال های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. در این آزمایش نهال های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی (مقاوم به ورتیسیلیوز) و مانزانیلا (ح...

متن کامل

بررسی تغییرات فعالیت کمی پراکسیداز ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica

در این آزمایش نمونه برداری از قارچ verticillium dahliae سویه غیر برگریز (ss-4) از باغ های آلوده زیتون در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نماتد ریشه گرهی، meloidogyne javanica، از نهال های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. نهال های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و مانزانیلا در بستری از خاک لومی شنی استریل به می...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دانش گیاهپزشکی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN 2008-4781

دوره 40

شماره 1 2009

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023