واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید trichogramma brassicae bez. (hym.; trichogrammatidae) نسبت به تراکم های مختلف تخم بید آرد anagasta kuehniella zell. و شب پره ی هندی plodia interpunctella hub.

نویسندگان

آزاده فرازمند

شهزاد ایرانی پور

چکیده

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید trichogramma brassicae نسبت به تغییرات انبوهی تخم های بید آرد anagasta kuehniella و شب پره ی هندی plodia interpunctella تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±24 درجه ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 10±65 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8 :16) مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و128 عدد تخم یک روزه ی بیدآرد و شب پره ی هندی هر کدام به ترتیب در 21، 15، 12، 9، 9، 6 و3 تکرار به مدت 24 ساعت در اختیار زنبورهای ماده ی یک روزه قرار گرفتند. نوع واکنش تابعی به وسیله ی رگرسیون لجستیک وپارامترهای مربوط به آن شامل قدرت جستجو (b) و زمان دستیابی (th) با استفاده از رگرسیون غیر خطی تعیین شد. واکنش تابعی زنبور brassicae.t. نسبت به این دو میزبان از نوع سوم تعیین گردید. قدرت جستجو (b) و زمان دستیابی(th) برای بیدآرد به ترتیب 0042/0 و601/0 ساعت و برای شب پره ی هندی 0022/0 و 344/1 برآورد گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub.

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae نسبت به تغییرات انبوهی تخم‌های بید آرد Anagasta kuehniella و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±24 درجه‌ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 10±65 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8 :16) مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و128 عدد تخم یک روزه‌ی بیدآرد و شب‌پره‌ی هندی هر کدام به‌ترتیب در 21، 15، 12، 9، 9، 6 و3 ت...

متن کامل

functional response of trichogramma brassicae bez. (hym.;trichogrammatidae) to different egg densities of anagasta kuehniella zell. and plodia interpunctella hub.

functional response of trichogramma brassicae bez. to different densities of eggs of two host species anagasta kuehniella zell. and plodia interpunctella hub. was studied under laboratory conditions (24±1°c, 65±10% rh and 16: 8 l:d photoperiodism). one day old eggs of either host were offered to individual females of t.brassicae in densities 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 respectively in 21, 15, 1...

متن کامل

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید habrobracon hebetor (say) (hym.: braconidae) به تراکم های مختلف لاروهای بید آرد zeller ephestia kuehniella و شب پره هندی plodia interpunctella) hubner)

بید آرد، ephestia kuehniella (zeller)، و شب پره هندی، plodia interpunctella (hubner)، از آفات مهم فرآورده های انباری دراغلب کشورهای جهان می باشند. در سال های اخیر از زنبور (say) habrobracon hebetor به عنوان عامل کنترل بیولوژیک لاروهای شب-پره های آفت در انبارهای بادام زمینی و فرآورده های بسته بندی شده غلات استفاده شده است. در تحقیق حاضر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید h. hebetor به تراکم های مختلف...

متن کامل

تاثیر تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella و شب پره هندی Plodia interpunctella در کارایی پارازیتیسم زنبور Habrobracon hebetor

بید آرد،Zeller Ephestia kuehniella ، و شب‌پره هندی، (Hubner) Plodia interpunctella ، هر دو از آفات مهم فرآورده‌های انباری در سراسر جهان می‌باشند. Habrobracon hebetor Say برای مهار بیولوژیک لاروهای شب‌پره‌های آفت در انبارهای بادام زمینی و فرآورده‌های بسته بندی شده‌ی غلات استفاده می‌شود. در این تحقیق کارایی زنبور H. hebetor در پارازیته کردن لاروهای بید آرد و شب‌پره هندی در تراکم‌های مختلف پارازیت...

متن کامل

بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد Ephestia kuehniella

یکی از عوامل مهم در ارزیابی کارایی دشمنان طبیعی، تعیین نرخ حمله آن­ها در تراکم­های مختلف میزبان و به عبارت دیگر واکنش تابعی است. در این پژوهش، واکنش تابعی وابسته به سن زنبور  Bezdenko Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا در تراکم­های 5، 10، 20، 30، 40، 60 و 80 عدد از تخم بید آرد  Zeller Ephestia kuehniella در شرایط دمایی 1±23 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8:1...

متن کامل

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) به تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Zeller Ephestia kuehniella و شب‌پره هندی Plodia interpunctella) Hubner)

بید آرد، Ephestia kuehniella (Zeller)، و شب‌پره هندی، Plodia interpunctella (Hubner)، از آفات مهم فرآورده‌های انباری دراغلب کشورهای جهان می‌باشند. در سال‌های اخیر از زنبور (Say) Habrobracon hebetor به عنوان عامل کنترل بیولوژیک لاروهای شب-پره‌های آفت در انبارهای بادام‌زمینی و فرآورده‌های بسته بندی شده غلات استفاده‌ شده است. در تحقیق حاضر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید H. hebetor به تراکم‌های مختل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دانش گیاهپزشکی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN 2008-4781

دوره 39

شماره 1 2009

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023