بررسی اثرات کشندگی حشره کش پیریمیکارب، روغن سیتووت و مخلوط آنها روی سفیدبالک گلخانه (trialeurodes vaporariorum) و شته سبز هلو (myzus persicae) در شرایط گلخانه

نویسندگان

فاطمه حسینی نوه

علی اصغر پورمیرزا

محمد حسن صفرعلیزاده

چکیده

میزان حساسیت مراحل مختلف زیستی سفید بالک گلخانه و حشره کامل شته سبز هلو در برابر حشره کش پیریمیکارب با نام تجاری پریمور و روغن سیتووت به تنهایی و مخلوط با یکدیگر در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. روش زیست سنجی مورد استفاده برای حشرات کامل سفید بالک گلخانه روش لوله های شیشه ای (glass vials) برای مراحل نا بالغ (تخم، پورگی و شفیرگی) روش غوطه ورسازی برگ (leaf dipping) بود و برای شته سبز هلو از روش محلول پاشی (spraying) استفاده گردید. در مورد سفید بالک گلخانه 50lc پیریمیکارب برای حشره کامل 08/0، برای مرحله تخم 55/2 و برای مراحل پورگی و شفیرگی 98/0 گرم بر لیتر تعیین گردید. همچنین 50lc روغن برای حشره کامل 58/2، برای مرحله تخم 31/1 و برای مراحل پورگی و شفیرگی 25/0 میلی لیتر بر لیتر تعیین شد. در مورد شته سبز هلو مقدار 50lc پیریمیکارب برای حشرات کامل 04/0 گرم بر لیتر و برای روغن سیتووت 14/0 میلی لیتر بر لیتر برآورد گردید. برای بررسی اثر مخلوط پیریمیکارب و روغن سیتووت، 25lc هر کدام به تنهایی تعیین و با هم مخلوط گردید. مرگ و میر ناشی از مخلوط این دو ترکیب برای حشره کامل، تخم و مراحل پورگی و شفیرگی سفید بالک گلخانه به ترتیب 18/65، 55/65 و 85/66 درصد تعیین گردید. این مقدار برای حشره کامل شته سبز هلو 92/68 درصد برآورد شد. مرگ و میر ناشی از اختلاط روغن سیتووت با پیریمیکارب بیشتر از درصد تلفات ناشی از 50lc این حشره کش به تنهایی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که روغن سیتووت روی پیریمیکارب خاصیت سینرژیستی دارد. با توجه به ارزان بودن روغن سیتووت نسبت به پیریمیکارب، سازگاری بیشتر با محیط زیست و همچنین اثر سینرژیستی آن بر پیریمیکارب، استفاده از مخلوط 339/0 میلی لیتر بر لیتر روغن سیتووت و 372/0 گرم بر لیتر پیریمیکارب، برای کنترل همزمان آفات مذکور در گلخانه قابل توصیه می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات کشندگی حشره‌کش پیریمیکارب، روغن سیتووت و مخلوط آنها روی سفیدبالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و شته سبز هلو (Myzus persicae) در شرایط گلخانه

میزان حساسیت مراحل مختلف زیستی سفید‌بالک گلخانه و حشره کامل شته سبز هلو در برابر حشره‌کش پیریمیکارب با نام تجاری پریمور و روغن سیتووت به تنهایی و مخلوط با یکدیگر در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. روش زیست‌سنجی مورد استفاده برای حشرات کامل سفید‌بالک گلخانه روش لوله‌های شیشه‌ای (Glass vials) برای مراحل نا‌بالغ (تخم، پورگی و شفیرگی) روش غوطه‌ورسازی برگ (Leaf dipping) بود و برای شته سبز هلو از ...

متن کامل

بررسی سازوکار مقاومت شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) به حشره کش های پیریمیکارب و اکسی دی متون متیل

شته سبز هلو یکی از آفات مهم کشاورزی در سرتاسر جهان میباشد. به دلیل استفاده مکرر و گسترده از ترکیبات شیمیایی، این آفت مکانیسمهای مختلف مقاومت به حشره کشها را بروز داده است. در این مقاله مکانیسم مقاومت به حشره کشهای پریمیکارب و اکسی دی متون متیل مورد بررسی قرار گرفت. زیست سنجی به روش قطرهگذاری و با استفاده از ماده تکنیکال پیریمیکارب و ماده فرموله شده اکسی دی متون متیل انجام شد. نتایج آزمایشات زیس...

متن کامل

بررسی سازوکار مقاومت شته سبز هلو myzus persicae (sulzer) به حشره کش های پیریمیکارب و اکسی دی متون متیل

شته سبز هلو یکی از آفات مهم کشاورزی در سرتاسر جهان میباشد. به دلیل استفاده مکرر و گسترده از ترکیبات شیمیایی، این آفت مکانیسمهای مختلف مقاومت به حشره کشها را بروز داده است. در این مقاله مکانیسم مقاومت به حشره کشهای پریمیکارب و اکسی دی متون متیل مورد بررسی قرار گرفت. زیست سنجی به روش قطرهگذاری و با استفاده از ماده تکنیکال پیریمیکارب و ماده فرموله شده اکسی دی متون متیل انجام شد. نتایج آزمایشات زیس...

متن کامل

تأثیر حشره کش ایمیداکلپرید بر سفید گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتویید Encarsia formosa

تأثیر حشره کش ایمیداکلپرید بر سفید بالک گلخانه و زنبور پارازیتویید در شرایط گلخانه و روی گیاه شاه پسند درختی، در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار شامل غلظت های 02/0، 04/0، 08/0 و 16/0 گرم بر لیتر حشره کش و شاهد (آب) در دو مرحله زیستی کوتاه مدت (هفت روز پس از سم پاشی) و بلند مدت (125 روز پس از سم پاشی) بررسی شد. تأثیر کوتاه مدت حشره کش بر میانگین درصد تلفات حشرات کامل، میزان تخم گذاری، د...

متن کامل

ارزیابی کنترل تلفیقی سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum West.با استفاده از بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Steph.) و حشره کش کونفیدر در شرایط گلخانه

Greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum West., is one of the most important pests of field crops and ornamental plants in greenhouses which usually controlled by chemical insecticide and/or by biologic control factors. In this study the effect of singular and integrated use of Confidor and predator, Chrysoperla carnea (Steph.) against different nymphal instars of the pest on tomato plant...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دانش گیاهپزشکی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN 2008-4781

دوره 41

شماره 1 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023