بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته)

نویسندگان

ریحانه خانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد زهرا نصراللهی

دانشیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد

چکیده

برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، می باید شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده ها به محصولات از طریق سرمایه­گذاری و تولید محصولات جدید ایجاد شود. از این رو، یکی از ابزارهای زمینه ساز رشد خلاقیت و نوآوری در یک کشور، حمایت از حقوق مالکیت فکری است و نقش مهم حقوق مالکیت فکری در تجارت، سرمایه­گذاری و روابط اقتصادی رو به رشد بر کسی پوشیده نیست.      در این مقاله، علاوه بر بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی کشورها، شناخت عوامل مؤثر بر حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز مورد واکاوی قرار می گیرد.      نتایج تحقیق نشان می­دهد که رابطه u شکل بین شاخص حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه­یافتگی در هر دو نمونه کشورها (توسعه­یافته و در حال توسعه) وجود دارد. اگرچه متغیر سرمایه انسانی و متغیر باز بودن تجاری در هر دو نمونه کشورها از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری به شمار می­روند؛ ولی متغیر آزادی اقتصادی، رابطه معکوسی با حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مجوزهای اجباری ابزاری رقابتی در برابر انحصار حقوق مالکیت فکری: چالش میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

مجوزهای اجباری یکی از روش‌های تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند. این مجوزها بدون رضایت دارنده حقوق مالکیت فکری صادر می‌شوند و معمولاً در تمای نظام‌های حقوقی که حقوق مالکیت فکری در آن‌ها اعمال می‌شود به کار می‌روند تا از سو‌ءاستفاده دارندگان این‌گونه حقوق جلوگیری شود. تفاوت اساسی بین نظام‌های حقوقی، در قلمرو و محدوده اجرای این‌گونه مجوزهاست. کشورهای در حال توسعه، مجوزهای اجباری را به...

متن کامل

تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب

نابرابری درآمدیکی از شاخص­های مهم توسعه اقتصادی محسوب می­شود که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از متغیرهای اثر گذار بر توزیع درآمد که کمتر مورد توجه مطالعات تجربی بوده است، حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت از یکسو با تشویق نوآوری منجر به افزایش بهره­وری و تولید شده و موجب کاهش نابرابری ­درآمد می­شود و از سویی دیگر می­تواند زمینه­ ایجاد انحصار و افزایش قیمت کالاها، خدمات و فناوری­ها را فرا...

متن کامل

بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در هم‌پایی فناورانه کشورهای در حال توسعه

هدف این پژوهش بررسی رابطه سیاست­های حقوق مالکیت فکری و منابع دانشِ هم­پایی فناورانه یعنی تحقیق و توسعه داخلی و انتقال بین­المللی فناوری است. داده­های پژوهش از شاخص جهانی رقابت­پذیری گردآوری و برای تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی و آزمون آنووا استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که اولاً منابع دانش هم­پایی فناورانه یعنی تحقیق و توسعه داخلی و انتقال بین­المللی فناوری، در کشورهای در حال توسع...

متن کامل

بررسی تطبیقی ترکیب مخارج بودجه دولت بین گروه کشورهای منتخب توسعه یافته، در حال توسعه و ایران

امروزه اهدافی نظیر تحول، توسعه ساختاری، توسعه زیربنایی، تأمین رفاه اجتماعی و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از هزینه های عمومی، به اهداف نوظهوری تبدیل شده اند که موجب بازبینی دوباره نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا، دولتها با استفاده از فرایند بودجه ریزی و برنامه ریزی، در دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و با تفکیک اهداف و تخصیص منابع و امکانات مو...

متن کامل

بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

Macroeconomic performance has improved in many countries in the world in the last fifteen years or so. Much of the literature has concentrated on how central bank independence, inflation targeting regimes, and currency :::union:::s have contributed to improving the effectiveness of monetary policy and hence macroeconomic performance. Since the financial system is a key component of the monetary...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

جلد ۳، شماره ۶، صفحات ۶۷-۹۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023