ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه festuca arundinaceaبا استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

نویسندگان

محسن فرشادفر

علی اشرف جعفری

ایرج رضایی

عزت اله فرشادفر

فرزاد مرادی

چکیده

مقاومت به خشکی، عملکرد علوفه 36 اکسشن از گونه festuca arundinacea در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. وجود تنوع معنی­دار )01/0(p< در بین دو محیط تنش و بدون تنش و همچنین در بین ژنوتیپ­های مورد بررسی برای عملکرد علوفه خشک مشاهده گردید. نتایج بدست­آمده از مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک محیط تنش و آبی نشان داد که اکسشنهای 6 (اصفهان)، 7 (اصفهان)، 15 (توانکش)، 25(استرالیا)، 26 (آمریکا) و 31 (استرالیا) برتر بودند. با استفاده از عملکرد علوفه­خشک دو محیط آبی و دیم شاخصهای حساسیت به تنش، تحمل به خشکی، بهره وری متوسط، تحمل به تنش، میانگین هارمونیک و میانگین هندسی بهره وری برای ژنوتیپ ها محاسبه شد. البته تنوع معنی­دار )01/0 (p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Festuca arundinaceaبا استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

مقاومت به خشکی، عملکرد علوفه 36 اکسشن از گونه Festuca arundinacea در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. وجود تنوع معنی­دار )01/0(p< در بین دو محیط تنش و بدون تنش و همچنین در بین ژنوتیپ­های مورد بررسی برای عملکرد علوفه خشک مشاهده گردید. نتایج بدست­آمده از مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک محیط تنش و آبی نشان داد که اکسشنهای 6 (اصفهان)، 7 (اصفهان)،...

متن کامل

ارزیابی مقاومت به خشکی بر مبنای عملکرد علوفه اکسشن های گونه مرتعی Agropyron trichophorum با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

مقاومت به خشکی، عملکرد علوفه 24 اکسشن از گونه Agropyron trichophorum در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از عملکرد علوفه خشک دو محیط آبیاری نرمال و دیم، شاخصهای حساسیت به تنش (SSI), تحمل به خشکی (Tol)، بهره‌وری متوسط (MP)، تحمل به تنش(DTI)، میانگین هارمونیک (MH) و میانگین هندسی بهره‌وری (GMP) برای اکسشن‌ها محاسبه شد. تنوع معنی­دار ...

متن کامل

ارزیابی مقاومت به خشکی عمل‌کرد علوفه ژنوتیپ‌های گونه ‏Elymus hispidus

بخش اعظمی از مراتع ایران در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارند، بنابراین مقاومت به خشکی در گیاهان این مناطق دارای اهمیت زیادی می‌باشد. در این پژوهش تنوع عمل‌کرد 11 ژنوتیپ علوفه از گونهقالب طرح بلوک­‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی (بدون تنش) و دیم (تنش)، طی سال‌­های 1383 تا 1385 در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، واقع در شهرستان اسلام‌آباد غرب مورد ار...

متن کامل

ارزیابی مقاومت به خشکی بر مبنای عملکرد علوفه اکسشن های گونه مرتعی agropyron trichophorum با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

مقاومت به خشکی، عملکرد علوفه 24 اکسشن از گونه agropyron trichophorum در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از عملکرد علوفه خشک دو محیط آبیاری نرمال و دیم، شاخصهای حساسیت به تنش (ssi), تحمل به خشکی (tol)، بهره وری متوسط (mp)، تحمل به تنش(dti)، میانگین هارمونیک (mh) و میانگین هندسی بهره وری (gmp) برای اکسشن ها محاسبه شد. تنوع معنی­دار ...

متن کامل

ارزیابی شاخصهای فیزیولوژیکی مقاومت به خشکی در آگروپیرون با استفاده از شاخص انتخاب چندگانه

تنش خشکی بعنوان مهمترین تنش غیر زیستی نقش مهمی در کاهش تولید محصول گیاهان زراعی در جهان دارد. از این رو توجه به شاخصهای فیزیولوژیکی و گونه‌های وحشی جهت اصلاح مقاومت به خشکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق به منظور بررسی محل کروموزومی نشانگرهای فیزیولوژیکی مقاومت به خشکی در گونه وحشی آگروپیرون، سری کامل لاینهای افزایشی دیزومیک آگروپیرون و والدهای دهنده (Agropyron elongatum L.) و گی...

متن کامل

ارزیابی مقاومت به خشکی در دو گونه چمن بومی ایران

In recent decade, establish and maintenance of turf grasses is faced with serious doubts due to reduction of precipitation and water resources. So, identification of drought-resistant native and rangeland species, and introducing them as turf grass not only is effective in reducing water consumption, but also help to preserve the genetic resources of the country. In order to evaluate the usabil...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات مرتع و بیابان ایران

ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ISSN 1735-0875

دوره 20

شماره 1 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023