بررسی تیپ های آمیزشی قارچ mycosphaerella graminicola عامل بیماری سپتوریوز برگ گندم با استفاده از نشانگر های مولکولی و اهمیت آن در ایران

نویسندگان

سولماز کمیجانی

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران محمد رضوی

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور حشمت اله امینیان

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران حسن رضا اعتباریان

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بر رسی احتمال وجود تیپ های آمیزشی فرم جنسی قارچ mycosphaerella graminicola و پراکندگی و اهمیت آن در ایران از هفت استان کشور شامل استان های مازندران، گلستان، خوزستان، فارس، اردبیل (مغان)، ایلام و کرمانشاه که کانون های مهم بیماری بودند، در سال 1384 برگ های آلوده جمع آوری و 58 جدایه انتخاب و dna ی آن ها استخراج شد. بررسی وجود تیپ های آمیزشی قارچ در ایران با استفاده از multiplex pcr و دو جفت آغازگر mat 1-1 و mat 1-2 انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که 29 جدایه از تیپ آمیزشی نوع اول(mat1-1)  بودند که باند هایی به اندازه 340 جفت باز تولید نمودند و 29 جدایه از تیپ آمیزشی نوع دوم (mat1-2) بودند که باند هایی به اندازه 660 جفت باز تولید نمودند. هر دو تیپ آمیزشی در تمامی مناطق مورد بررسی شناسایی گردید. با بررسی نسبت ایدیومورف های بدست آمده در جمعیت جدایه های مورد بررسی، هر دو تیپ آمیزشی از فراوانی یکسان بر خوردار بودند و دارای نسبت 1:1 بودند و استفاده از فرمول chi-square نیز این نتایج را تأیید نمود. نتایج به دست آمده دال بر تشکیل فرم جنسی قارچ septoria tritici در ایران می باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تیپ‌‌های آمیزشی قارچ Mycosphaerella graminicola عامل بیماری سپتوریوز برگ گندم با استفاده از نشانگر‌های مولکولی و اهمیت آن در ایران

به منظور بر رسی احتمال وجود تیپ‌های آمیزشی فرم جنسی قارچ Mycosphaerella graminicola و پراکندگی و اهمیت آن در ایران از هفت استان کشور شامل استان‌های مازندران، گلستان، خوزستان، فارس، اردبیل (مغان)، ایلام و کرمانشاه که کانون‌های مهم بیماری بودند، در سال 1384 برگ‌های آلوده جمع آوری و 58 جدایه انتخاب و DNA‌ی آن‌ها استخراج شد. بررسی وجود تیپ‌های آمیزشی قارچ در ایران با استفاده از Multiplex PCR و دو ج...

متن کامل

بررسی کارآیی قارچ‌کش فالکن در کنترل بیماری سوختگی برگ گندم ناشی از قارچ Mycosphaerella graminicola

سپتوریوز برگی گندم ناشی از قارچMycosphaerella graminicola  یکی از بیماری‌های خسارت‌زای گندم می‌باشد. از آنجایی­که مقاومت ارقام پایدار نیست، کنترل بیماری در مناطقی که کاهش محصول قابل توجه است عمدتاً با استفاده از قارچکش‌ها انجام می‌گیرد. در این تحقیق اثر قارچ‌کش فالکن در کنترل بیماری سپتوریوز گندم مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاو...

متن کامل

بررسی کمی بیان ژن‌های کاندیدای مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم آلوده با قارچ Mycosphaerella graminicola

بیماری سپتوریوز برگی گندم که بوسیله قارچ Mycosphaerella graminicola ایجاد می‌شود یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد گندم در ایران و جهان به شمار می‌رود. با این وجود در حال حاضر مقاومت به تنش زیستی تسهیل شده توسط ژن‌های کاندیدای مقاومت به تنش‌های زیستی یکی از معیارهای انتخاب مهم در برنامه‌های اصلاح گندم است. در این مطالعه پنج ژن متعلق به پنج خانواده ژنی کاندیدای مختلف مقاومت به بیماری مورد بررسی قرار...

متن کامل

بررسی کمی بیان ژن‌های کاندیدای مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم آلوده با قارچ Mycosphaerella graminicola

بیماری سپتوریوز برگی گندم که بوسیله قارچ Mycosphaerella graminicola ایجاد می‌شود یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد گندم در ایران و جهان به شمار می‌رود. با این وجود در حال حاضر مقاومت به تنش زیستی تسهیل شده توسط ژن‌های کاندیدای مقاومت به تنش‌های زیستی یکی از معیارهای انتخاب مهم در برنامه‌های اصلاح گندم است. در این مطالعه پنج ژن متعلق به پنج خانواده ژنی کاندیدای مختلف مقاومت به بیماری مورد بررسی قرار...

متن کامل

تنوع بیماری‌زایی در جدایه‌های قارچ Mycosphaerella graminicola عامل بیماری لکه ‌برگی سپتوریائی گندم روی ارقام افتراقی

در این تحقیق واکنش گیاهچه‌ای 21 رقم افتراقی گندم حاوی ژن‌های مقاومت Stb و چهار رقم شاهد نسبت به سیزده جدایه‌ قارچ M. graminicola که در سال‌های 1390، 1391 و 1392 از مزارع آلوده استان‌های گلستان، خوزستان و ایلام جداسازی شده بودند، در شرایط گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه ‎واریانس‎درصد نکروز و ‎درصد ‎پوشش ‎پیکنید ‎سطح ‎برگ نشان ‎داد ‎که ‎جدایه‌ها ‎در‎ ‎سطح احتمال یک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
آفات و بیماریهای گیاهی

جلد ۷۶، شماره شماره ۲، صفحات ۱-۱۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023