بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (dactylis

نویسندگان

رضا محمدی

مجتبی خیام نکویی

آقا فخر میر لوحی

خورشید رزمجو

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات زراعی در 21 جمعیت از گونه علف باغ، glomerata)(dactylis در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه انجام گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف نمونه های مورد مطالعه به جز ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم و قطر یقه برای سایر صفات در سطح 1 درصد و برای تعداد ساقه در سطح 5 درصد معنی دار بود. ضریب تنوع ژنتیکی به دست آمده برای عملکرد علوفه بالا بود که حاکی از وجود تنوع زیاد در بین نمونه های مورد مطالعه برای این صفت می باشد. قابلیت توارث عمومی صفات روز تا ظهور خوشه، طول برگ پرچم و روز تا گرده افشانی بالا و از 76-73 درصد و قابلیت توارث عمومی برای عملکرد علوفه خشک، تعداد ساقه، طول خوشه و ارتفاع بوته متوسط و از 63-42 درصد متغیر بود. برآورد ضرایب همبستگی صفات نشان داد که عملکرد علوفه با تعداد ساقه، طول برگ پرچم، طول خوشه، عرض برگ پرچم، ارتفاع بوته و قطر یقه دارای همبستگی مثبت و معنی داری بود. بر اساس تجزیه به مؤلفه های اصلی، 3 مؤلفه اول در مجموع 79 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کردند. بر اساس تجزیه خوشه ای، 21 جمعیت مورد مطالعه در 3 گروه مختلف قرار گرفتند. اکوتیپ های قرار گرفته در گروه 1 از نظر بیشتر صفات در حد متوسط قرار داشتند. گروه شماره دو، شامل اکوتیپ هایی بود که از نظر همه صفات دارای بیشترین مقدار بودند. اکوتیپ های گروه شماره سه از نظر بیشتر صفات در حد پایین قرار گرفتند. جمعیتهای ایرانی اکثرا در گروههای شماره 1 و 2 قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود پتانسیل ژنتیکی بالا در جمعیتهای glomeratadactylis ایرانی جهت استفاده در برنامه های به نژادی مانند تلاقی پلی کراس و تولید ارقام مصنوعی با خصوصیات زراعی مطلوب است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات زراعی در 21 جمعیت از گونه علف باغ، glomerata)(Dactylis در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه انجام گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف نمونه‌های مورد مطالعه به جز ارتفاع بوته، عرض برگ پرچم و قطر یقه برای سایر صفات در سطح 1 درصد و برای تعداد ساقه در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. ضریب تنوع ژنتیکی به دست آمد...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ های علف باغ ( (dactylis glomerata l.با استفاده از نشانگرهای rapd

تعیین تنوع ژنتیکی مواد گیاهی قبل از شروع برنامه­های اصلاحی و مطالعات ژنتیکی ضروریست. در این مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین 15 اکوتیپ داخلی به همراه 7 اکوتیپ خارجی و 3 اکوتیپ با مبدأ نامشخص علف­باغ با استفاده از نشانگرهای rapd مورد مطالعه قرار گرفتند. از 40 آغازگر مورد ارزیابی، 8 آغازگر 73 نوار چندشکل تولید کردند. تعداد کل نوارهای چندشکل در درون اکوتیپ­ها از 25 تا 49 نوار متغیر بود. میانگین تنوع ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های علف باغ (dactylis glomerata l.) بر اساس نشانگرهای rapd

به منظور برآورد تنوع ژنتیکی درون و بین اکوتیپ های علف باغ با استفاده از نشانگرهای rapd، بذر 18 اکوتیپ داخلی و 7 اکوتیپ خارجی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی کشت شدند. برای استخراج dna نمونه برگی از ژنوتیپ ها در مرحله 4 برگی از برگ های جوان تهیه شد. در تجزیه rapd، 8 آغازگر rapd از 40 آغازگر مورد ارزیابی، 73 نوار چند شکل تولید کردند. تعداد کل نوارهای چندشکل در درون اکوتیپ ها از 25 ...

15 صفحه اول

بررسی ظرفیت تولید و تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های گونه علوفه‌ای علف‌باغ Dactylis glomerata))

علف باغ از جمله گراس¬¬¬‌های علوفه‌ای و مرتعی است که در ایران از پراکنش مطلوبی برخوردار است. ایجاد ارقام مصنوعی پر تولید و سازگار نیازمند ارزیابی ژرم پلاسم، گزینش ژنوتیپ‌های برتر و تعیین والدین مناسب از بین آنها است. این پژوهش با هدف بررسی توان تولید، تخمین میزان تنوع، برآورد پارامترهای ژنتیکی و تعیین شباهت بین ژنوتیپ‌های گزینش شده علف باغ از طریق ارزیابی‌های کلونی صورت گرفت. بدین‌منظور ژنوتیپ‌ه...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

چکیده به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی، 36 جمعیت از گونه Dactylis glomerata در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در شرایط آبی با سه تکرار در سال­ 1388 مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورفولوژیک هر جمعیت اندازه‌گیری شد. براساس تجزیه واریانس تنوع معنی­داری در بین جمعیت­های مورد بررسی برای عملکرد علوفه و تعداد ساقه در متر مربع در سطح 1% و برای روز تا گرده‌افشانی، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم و طول میانگره در سطح 5% م...

متن کامل

بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata

علف باغ (Dactylis glomerata)یکی از گرامینه های مهم مرتعی چند ساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است برای شناسایی ارقام و اکوتیپهای علوفه ای پرمحصول با بذر دهی مطلوب،29 رقم و اکوتیپ علف باغ در شرایط کشت تک بوته (فاصله دار) با استفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادقی در سه تکرار به مدت دوسال در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات، تاریخ ظهور خوشه، تاریخ گرده افشانی ، ارتفاع بوته...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

ناشر: مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ISSN 1735-0891

دوره 16

شماره 1 2008

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023