بررسی فلزات سنگین کروم، کبالت و کادمیوم در ماکرو جلبک های ناحیه جزر و مدی بوشهر

نویسندگان

پریسا نجاتخواه معنوی

دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی عبدالرحیم وثوقی

دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی افتخار شیروانی مهدوی

دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی آذرنوش گودرزی

دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق در سه ماه فصل تابستان سال 1386 در منطقه جزر و مدی بوشهر در 4 ترانسکت آلوده به آلودگی شهری و صنعتی، آلوده به آلودگی شهری، نیمه آلوده و پاک انجام شد. پس از نمونه برداری جنس های  gracillaria, gellidiumacantophora, laurencia, entromorpha, halimeda, caulerpa, cladophora, jania, padina, sargassum, entromorpha از ماکرو جلبک ها در ناحیه جزر ومدی بوشهر شناسایی شدند، سپس میزان فلزات سنگین کروم، کبالت و کادمیوم در آب و ماکروجلبک های ایستگاه های نمونه برداری به روش جذب اتمی اندازه گیری شد. براساس نتایج به دست آمده میزان فلزات کروم وکبالت در آب مناطق مورد مطالعه صفر بود، و فلز کبالت در ماکرو جلبک های نمونه برداری شده وجود نداشت. بیشترین میزان کادمیوم در  padinaبه میزان 88/0 میلی گرم در گرم ماده خشک در ایستگاه سایت رادار و در caulerpa به میزان47 /0 میلی گرم درگرم ماده خشک در ایستگاه پلاژ و کمترین آن در grachllaria به میزان 008/0 میلی گرم در گرم ماده خشک در ایستگاه پارک دانشجو اندازه گیری شد. همچنین بیشترین میزان کروم در padina به میزان 6/0 میلی گرم درگرم از جلبک های قهوه ای در ایستگاه پارک دانشجو و نیز درlaurencia, acantophora, digenia, gracillaria, gellidium به میزان 1/0 میلی گرم در گرم ماده خشک درایستگاه اسکله جلالی و پارک دانشجو اندازه گیری شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فلزات سنگین کروم، کبالت و کادمیوم در ماکرو جلبک‌های ناحیه جزر و مدی بوشهر

این تحقیق در سه ماه فصل تابستان سال 1386 در منطقه جزر و مدی بوشهر در 4 ترانسکت آلوده به آلودگی شهری و صنعتی، آلوده به آلودگی شهری، نیمه آلوده و پاک انجام شد. پس از نمونه‌برداری جنس‌های  Gracillaria, GellidiumAcantophora, Laurencia, Entromorpha, Halimeda, Caulerpa, Cladophora, Jania, Padina, Sargassum, Entromorpha از ماکرو جلبک‌ها در ناحیه جزر ومدی بوشهر شناسایی شدند، سپس میزان فلزات سنگین کروم،...

متن کامل

بررسی میزان تحرک‌پذیری و ارزیابی خطر فلزات سنگین کادمیوم، کروم و سرب در ورمی کمپوست زاهدان

زمینه و هدف: تولید کمپوست از مواد آلی و زباله­های جامد شهری یکی از راه­های مهم بازیافت مواد آلی است که نقش مهمی در مدیریت مواد زائد ایفا می‌کند. همچنین کمپوست می‌تواند برخی از مواد سمی مانند فلزات سنگین را وارد خاک و زنجیره غذایی کند که این مواد تاثیرات منفی برای موجود زنده داراست. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع توصیفی- مقطعی است که در دو فصل تابستان و بهار بر روی ورمی کمپوست زاهدان انجام شد....

متن کامل

بررسی میزان فلزات سنگین روی، سرب، کروم و مس در بافت نرم شکم پای Thais mutabilis در منطقه جزر و مدی بندرعباس

برای تعیین میزان فلزات سنگین روی، سرب، کروم و مس در بافت نرم شکم پای Thais mutabilis ناحیه ی جزر و مدی در 3 ترانسکت در سواحل گلشهر جنوبی، پشت شهر و سورو در بندرعباس، در زمستان 1389 نمونه برداری انجام گرفت. هر ترانسکت دارای 3 ایستگاه بالا، میان و پایین بین جزر و مدی بود. نمونه برداری با انداختن کوآدرات به ابعاد 5/0×5/0 مترمربع در هر ترانسکت به صورت تصادفی، صورت گرفت. در هر ترانسکت 9 بار نمونه بر...

متن کامل

بررسی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در آب و رسوب سواحل استان گلستان

چکیده حضور فلزات سنگین بیش از استاندارد تعریف شده در زیستگاهای آبی می تواند باعث بروز مشکلات و عوارض زیست محیطی قابل توجهی برای موجودات آبزی شود. در این تحقیق غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در 4 منطقه سواحل غربی و شرقی استان گلستان، تالاب گمیشان و خلیج گرگان در آب و رسوباب در 11 ایستگاه مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. اندازه گیری فلزات در آب و رسوب از روش اسپکتروفتومتری جذب اتم...

متن کامل

بررسی تجمع فلزات سنگین کروم و کبالت در بافت های آبشش، پوست و عضله ماهی شاه کولی Chalcalburnus Chalcoides

تحقیق حاضر ، در بهار 1392، به­منظور تعیین غلظت فلزات سنگین کروم وکبالت در بافت­های آبشش، پوست و عضله ماهی شاه کولی صید شده از آب­های حوضه جنوبی دریای خزر (تالاب انزلی وشیرود) در استان گیلان و مازندران وصورت گرفت. بافت­های مورد نظر پس از انجام زیست­سنجی، تفکیک شدند. به­منظور سنجش میزان فلزات در بافت­ها از روش هضم شیمیایی توسط اسیدنیتریک استفاده گردید و غلظت فلزات توسط دستگاه جذب اتمی کور...

متن کامل

بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، کروم، نیکل، و روی در کمپوست تولیدی کارخانه کمپوست کرمان

مقدمه: انتقال فلزات سنگین از کمپوست به محیط مصرف سبب افزایش عناصر در لایه‌ های خاک و در نتیجه آلوده شدن آب ‌های زیرزمینی می گردد. هدف از این مطالعه تعیین میزان فلزات سنگین سرب، کادمیوم، کروم، نیکل و روی در کمپوست تولیدی کارخانه کمپوست کرمان به منظور کنترل آلودگی‌ های احتمالی ناشی از آن می باشد. مواد و روش‌ ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی است. بازه زمانی اردیبهشت و خرداد سال 1392 جهت نمون...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پژوهش های علوم و فنون دریایی

جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۱-۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022