فاکتورهای پیش آگهی دهنده در بقا بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

نویسندگان

رقیه پارسائی

r parsaee نازنین فکری

n fekri سودابه شهید ثالث

s shahid sales منور افضل آقایی

m afzalaghaee الهام شعرباف عیدگاهی

چکیده

زمینه و هدف: سرطان کولورکتال دومین سرطان شایع در زنان و سومین سرطان شایع در مردان می باشد. این مطالعه جهت تعیین عوامل پیش آگهی دهنده در بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد، طی سالهای 1385 تا 1389 انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه ی همگروهی تاریخی 241 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران جمع آوری شد. فاکتورهای پیش آگهی دهنده با استفاده از مدل کاکس و با بکارگیری نرم افزار sas تعیین شدند. (05/0α =) یافته ها: میانگین سنی بیماران در زمان تشخیص 94/0 ±62/56 سال بود. بقای یک، دو، سه و چهار ساله به ترتیب برابر با 81، 66، 53 و 44 درصد بود. و در این دوره ی پنج ساله، میانه ی بقا 348/3 سال بود. در مدل رگرسیونی کاکس، عود بیماری، سابقه ی مصرف مواد مخدر و مرحله ی بیماری به عنوان عامل های مؤثر در میزان بقاء بیماران مشخص شدند. (05/0 > p-value) نتیجه گیری: با توجه به متفاوت بودن نتایج مطالعات مختلف، انجام مطالعات بیشتر جهت تعیین فاکتورهای پیش آگهی دهنده در بقای بیماران ضروری به نظر می رسد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فاکتورهای پیش‌آگهی دهنده در بقا بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

زمینه و هدف: سرطان کولورکتال دومین سرطان شایع در زنان و سومین سرطان شایع در مردان می‌باشد. این مطالعه جهت تعیین عوامل پیش‌آگهی‌دهنده در بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد، طی سالهای 1385 تا 1389 انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه‌ی همگروهی تاریخی 241 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران جمع‌آوری شد. فاکتو...

متن کامل

بررسی میزانهای بقاء و عوامل پیش آگهی دهنده آن در مبتلایان به سرطان کولورکتال

چکیده مقدمه: سرطان کولورکتال در ایران به عنوان چهــارمین سرطان شایع در هر دو جنس به شمار می رود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزانهای بقاء و عوامل مؤثر بر پیش آگهی در این بیماران صورت پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه کلیه بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت شده در مرکز ثبت سرطان مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. وضعیت حیاتی تمامی بیمارا...

متن کامل

تحلیل بقای بیماران سرطان کولورکتال و عوامل پیش آگهی دهنده با استفاده از مدل رگرسیون کاکس

زمینه و هدف: سرطان کولورکتال به عنوان سومین سرطان شایع در دنیا و چهارمین عامل مرگ از سرطان ها به شمار می رود. عوامل متفاوتی چون عوامل محیطی و ژنتیکی و سبک زندگی بر آن اثر می گذارد. هدف این مطالعه تعیین بقای بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولورکتال و تعیین عوامل پیش آگهی دهنده آن است. روش کار: در این مطالعه بقا، اطلاعات بیماران سرطان کولورکتال تحت درمان در بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش تهران که طی...

متن کامل

بررسی میزانهای بقاء و عوامل پیش آگهی دهنده آن در مبتلایان به سرطان کولورکتال

چکیده مقدمه: سرطان کولورکتال در ایران به عنوان چهــارمین سرطان شایع در هر دو جنس به شمار می رود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزانهای بقاء و عوامل مؤثر بر پیش آگهی در این بیماران صورت پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه کلیه بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت شده در مرکز ثبت سرطان مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. وضعیت حیاتی تمامی بیماران ...

متن کامل

مدل های درختی بقا و کاربرد آنها در تحلیل زیرگروههای مشابه بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

مدل های درختی یک روش جدید و ابتکاری را برای تحلیل مجموعه داده های بزرگ بوسیله افراز بازگشتی داده ها به نمایش می گذارد، این مدل ها برای آنالیز اکتشافی داده ها و ایجاد رده بندی ساده و قابل تفسیر بکار می روند. در تحقیقات بالینی این مدل ها تکنیک هایی هستند که زیرگروههای همگن را با استفاده از روشهای ناپارامتری استخراج می کنند. ارائه این زیرگروهها برای آنالیزهای تشخیصی بعدی بسیار مفید است. در همین زم...

15 صفحه اول

مطالعه ژن ets-1 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بعنوان یک بیومارکر احتمالی برای تشخیص یا پیش آگهی

سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین انواع سرطان در سطح جهان میباشد و مطالعات نشان داده است که شیوع این سرطان در ایران نسبت به نرخ جهانی آن بالاتر است. علیرغم پیشرفت های زیاد سالهای اخیر درارتباط با تشخیص و درمان سرطان، این مشکل همچنان به عنوان یکی از معضلات بهداشت و درمان دردنیا مطرح بوده، بنابراین نیازمند بررسی های بیشتر ومتمرکزتری میباشد. در این ارتباط مطالعه بیان ژن های دخیل در سرطان نیز اهمیت ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۴۵-۵۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023