× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

an investigation of various “constructions of imperfect verb of kâna” in quran and criticism of translators attitudes in finding persian equivalent for it

نویسندگان

محمدرضا حاجی اسماعیلی

دانشیار دانشگاه اصفهان رضا شکرانی

استادیار دانشگاه اصفهان زهره کیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

the copulative word “kâna” has been used 1450 times in the holy quran with its derivatives in different structures. the translators of the holy quran, therefore, must know the meaning of the verb in line with the context in which it is used so that they may translate the verb “kâna” as close as possible to the quranic text. mostly the verb has been used in conditional and relative clauses and in sentences in which the predicate of the verb is hyperbole noun or epithet. owing to the use of the text in different contexts, the translators present various meanings of it. the syntacticians have also held different views in analyzing the mentioned structures. in this research the writers try to analyze these structures and their persian equivalent syntactically. the findings of this research show that the translation of conditional “kâna” with “law” sentences is different from the translation of “kâna” with “in” ones. it has also become clear that in the “connector + kanna + noun + predicate” structure, “mā” is connector and not infinitive in nature.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

in the area of automotive engineering there is a tendency to more electrification of power train. in this work control of an induction machine for the application of electric vehicle is investigated. through the changing operating point of the machine, adapting the rotor magnetization current seems to be useful to increase the machines efficiency. in the literature there are many approaches wh...

رساله ی حاضر تلاشی است برای بررسی مبحث ایدئولوژی در ترجمه ادبی و تاثیرات آن بر کار مترجم، اعم از گزینش واژگان و ساختارهای دستوری؛ با تمرکز بر تحلیل انتقادی گفتمان در متن مبدأ و متن مقصد، که در این رساله متن مبدأ رمان داغ ننگ اثر ناتانیل هاوثورن و ترجمه فارسی سیمین دانشور به عنوان متن مقصد مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل رمان های مورد نظر به طور عمده بر اساس مدل پیشنهادی فرحزاد(2007) بر...

بطورکلی، کتاب های مقدسی همچون قران کریم را خوانندگان میتوان مطابق با پیش زمینه های مختلفی که درند درک کنند. محقق تلاش کرده نقش پیش زمینه اجتماعی-فرهنگی را روی ایدئولوژی های مترجمین زن و در نتیجه تاثیراتش را روی خواندن و ترجمه آیات قرآن کریم بررسی کند و ببیند که آیا تفاوت های واژگانی عمده ای میان این مترجمین وجود دارد یا نه. به این منظور، ترجمه 24 آیه از آیات قرآن کریم مورد بررسی مقایسه ای قرار ...

abstract this quasi-experimental study was aimed at examining the impact of storyline complexity on the grammatical accuracy and complexity of advanced and intermediate efl learners. a total of 65 advanced and intermediate efl learners were selected from iran language institute (ili). an intact group including 35 intermediate participants and another intact group with 30 advanced participants ...